X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42817
Przesłano:

Ocenianie w klasach 1-3

Ocenianie w klasach I – III
Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. Oprócz tego, ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną. Opis osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica. Wszystkie wymagania są sprawdzane i oceniane na bieżąco w różnych formach aktywności.
1.W klasach I-III są następujące rodzaje oceniania ucznia:
• Ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia;
• Miesięczne testy sprawdzające zdobyte wiadomości i umiejętności;
• Diagnozy umiejętności na koniec semestru oraz roku szkolnego;
• Ocenianie okresowe: na pierwszy semestr i koniec każdego roku szkolnego
• Badanie Umiejętności Trzecioklasisty, po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego
2. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena śródroczna, roczna i końcowa postępów w nauce oraz ocena zachowania ucznia są ocenami opisowymi.
Ocena ta musi odzwierciedlać poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
3.Ocena opisowa składa się z dwóch elementów:
• oceny zachowania
• oceny zajęć edukacyjnych.
Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
następujące podstawowe obszary:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w tym:
• przygotowanie do zajęć lekcyjnych (odrabianie pracy domowej, wyposażenie plecaka)
• przestrzeganie stroju uczniowskiego
• punktualność
• sumienna praca na lekcji
• przestrzeganie regulaminów szkolnych (stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, klasy);
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, a w tym:
• poszanowanie mienia szkolnego, kulturalnie korzystanie z pomieszczeń szkolnych
• działania na rzecz społeczności szkolnej
• udział w akcjach charytatywnych;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, a tym:
• znajomość hymnu, symboli narodowych i szkolnych
• udział w akademiach i uroczystościach szkolnych organizowanych z okazji świąt narodowych i szkolnych
• godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, a w tym:
• posługiwanie się poprawną polszczyzną
• dbanie o kulturę słowa;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w tym:
• znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów (stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, klasy)
• bezpieczne zachowanie się podczas przerw
• znajomość i przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania
• dbałość o higienę osobistą;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w tym:
• ubieranie się stosownie do sytuacji
• poprawne zachowanie w szkole i podczas wyjść poza szkołę;
g) okazywanie szacunku innym osobom, a w tym:
• stosowanie zwrotów grzecznościowych
• przejawianie koleżeńskości, tolerancji, prawdomówności, uczciwości, chęci pomocy
• nawiązywanie pozytywnych i kulturalnych relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami
• nieużywanie wulgaryzmów, przezwisk, brzydkich określeń
• właściwe komunikowanie się (udzielanie odpowiedzi, reagowanie na polecenia i prośby, sygnalizowanie własnych potrzeb).
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Ocenę opisową z zachowania będziemy pisać biorąc pod uwagę:
• samoocenę ucznia,
• opinie wyrażoną przez innych uczniów danej klasy,
• opinię innych nauczycieli,
• obserwację nauczyciela
Ocena zajęć edukacyjnych zawiera informację na temat postępów w:
• edukacji polonistycznej, w tym umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania, gramatycznych i ortograficznych
• edukacji matematycznej, a w szczególności umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb, rozwiązywania zadań, wiadomości geometrycznych oraz praktycznych takich jak posługiwanie się zegarem, kalendarzem, termometrem, wagą, pieniędzmi, miarką;
• zainteresowań i umiejętności przyrodniczych;
• aktywności artystycznej i ruchowej.
4. Formy oceniania :
a) Ocenianie bieżące w klasach I - III wyrażone jest oceną cyfrową w skali od 1 do 6.
6 otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
• podejmuje dodatkową pracę na lekcji,
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
• biegle rozwiązuje sytuacje problemowe związane z tematyką zajęć,
• korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
• osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych,
• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje problemy teoretyczne lub praktyczne
• potrafi samodzielnie wyciągać wnioski, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo –skutkowe
5 uzyskuje uczeń, który:
• opanował w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania w danej klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwija swoje zainteresowania,
• aktywnie pracuje na lekcji,
• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania
• uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach
4 otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiedzę w zakresie wykraczającym poza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
• poprawnie stosuje wiadomości,
• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
• aktywnie pracuje na lekcji.
3 uzyskuje uczeń, który:
• opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
• ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w dalszej nauce,
• wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
• niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela.
2 otrzymuje uczeń, który:
• słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,
• większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
• wymaga dodatkowych wyjaśnień sposobu wykonania zadania,
• często nie kończy podjętej pracy.
1 uzyskuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań określonych w podstawie programowej, braki uniemożliwiają
• nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim – podstawowym stopniu trudności, • odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.
b)Przy ocenach cyfrowych dopuszczony jest znak +(plus) lub –(minus).
c)Do ocen w stopniu cyfrowym może być dołączony komentarz słowny.
d)Stosowane są również oceny wspierające typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp.
e)Przy ustaleniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej oraz z wychowania fizycznego bierze się pod szczególną uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki poszczególnych edukacji.
Metody bieżącego oceniania uczniów:
1. Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy na lekcji i w domu w celu określenia poziomu:
• poprawności przyswojonych wiadomości,
• biegłości w opanowanych umiejętnościach,
• sposobu rozumowania w procesie dochodzenia do wniosku,
• umiejętności korzystania z wcześniej nabytych doświadczeń edukacyjnych.
2. Metoda ustnego odpytywania uczniów w celu sprawdzenia, np.:
• umiejętności czytania,
• znajomości zasad ortograficznych, matematycznych,
• biegłości w obliczaniu czterech działań arytmetycznych,
• umiejętności interpretowania treści zawartej w tekstach,
• celowości zastosowania określonej metody rozwiązywania problemów,
• stopnia trwałości przyswojonej wiedzy itp.
3. Metoda krótkich sprawdzianów, testów wiadomości i umiejętności, konkursów, quizów, w których uczeń:
• odpowiada na różne pytania,
• uzupełnia luki w zdaniach, w tekstach,
• dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi
• przekształca zadania,
• rozwiązuje zagadki,
• wyróżnia logiczne zależności,
• proponuje nowe rozwiązania.
4. Każdy sprawdzian, test wiadomości w klasach 1-3 oceniany jest z uwzględnieniem progów procentowych:
6 ( celujący) – ponad 100%
5 ( bardzo dobry) – 100% - 91%
4 ( dobry) - 90 -76%
3 ( dostateczny) – 75 -51 %
2 (dopuszczający) – 50 -31 %
1 ( niedostateczny) do 30%
6.Psanie ze słuchu lub z pamięci ocenia się w następujący sposób:
0 bł. – 6
1bł. – 5
2bł. – 4
3-4. bł. – 3
5-6.bł. – 2
powyżej 6 . - 1
5.Na zakończenie trzyletniego cyklu edukacji wczesnoszkolnej uczniowie przystępują do Testu Badania Umiejętności Trzecioklasisty, który sprawdza poziom osiągnięć przewidzianych w Podstawie Programowej, w szczególności:
• umiejętności czytania, pisania, mówienia, liczenia, rozwiązywania problemów,
• fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę dalszej nauki,
• zachowań koniecznych w życiu społecznym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.