X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42785
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z kształcenia specjalnego

Sprawozdanie z kształcenia specjalnego
za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 orzeczenie nr 78/15/16

Data sporządzenia informacji- 23.01.2017 r.
System pracy- zajęcia indywidualne i grupowe w oddziale 9-godzinnym "Pszczółki"
Prowadzący grupę nauczyciel- Marta Czaban

Ilość dzieci w grupie: 1- chłopiec ur. 2011r.

Realizacja treści programowych:

Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) - zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych, ćwiczeniach ruchowych kształtujących postawę oraz zabawach ruchowych z całą grupą
- rozluźnianie napięcia mięśniowego

Sprawność rąk (motoryka mała) - ćwiczenie ruchów naprzemiennych
- kształtowanie prawidłowego trzymania narzędzia piszącego oraz posługiwania się nożycami
- ćwiczenia w rysowaniu wg poleceń n-la
- kształtowanie umiejętności mieszczenia się w liniaturze i odwzorowywania znaków literopodobnych

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna - zachęcanie do udziału w zajęciach muzycznych i tanecznych
- stopniowe oswajanie z głośniejszymi bodźcami słuchowymi i nauka właściwego reagowania w sytuacjach, takich jak: audycja muzyczna, pobyt w teatrze
- stopniowe oswajanie z dotykiem

Komunikowanie się oraz artykulacja - usprawnianie narządów mowy
- wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi
- bogacenie słownictwa
- uczenie stosowania zwrotów inicjujących i podtrzymujących rozmowę
- uczenie mowy ciała i porozumiewania się za pomocą gestów

Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie) - rozwijanie pojęć i umiejętności poznawczych
- doskonalenie pamięci
- pobudzanie operacji umysłowych, tj. analiza i synteza, porównywanie
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, myślenia przyczynowo -skutkowego, abstrakcyjnego
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi
- ponowne wyjaśnianie i opracowywanie materiału przerabianego aktualnie z grupą
- uczenie się przez doświadczeniu

Sfera emocjonalno-motywacyjna
(radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.) - nauka rozpoznawania stanów emocjonalnych
- nauka reagowania na uczucia własne i innych ludzi
- nauka przyswajania wiedzy z tzw. Teorii umysłu o przekonaniach i intencjach innych
- nauka kontrolowania i wyrażania emocji
- uczenie prostych sposobów radzenia sobie ze stresem
- stwarzanie sytuacji dających dziecku poczucie sukcesu
- wspieranie w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie i zaufania do siebie
- nauka reagowania i zachowania w sytuacji zmiany
- hamowanie niepożądanych zachowań
- rozładowywanie napięć poprzez wyciszanie i relaksację dziecka
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności (np. umiejętności przepraszania)

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.) - wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w przedszkolu
- wspieranie i umożliwianie kontaktów społecznych
- zachęcanie i włączanie do grupowych gier i zabaw

Samodzielność - zachęcanie i podtrzymywanie samodzielności w samoobsłudze i czynnościach organizacyjnych (przygotowanie miejsca do pracy, sprzątniecie po sobie)

Szczególne uzdolnienia - rozwijanie zdolności konstrukcyjnych

Sukcesy w pracy z dzieckiem:
• integracja z dziećmi pełnosprawnymi, zgodne współżycie w grupie, bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów,
• chętne uczestniczenie w zajęciach indywidualnych
• aktywne uczestniczenie w życiu grupy i przedszkola- wspólne uroczystości, wyjazdy, wycieczki
• opanowanie opracowywanych treści programowych
• większa samodzielność dziecka
• poprawne zachowywanie się w miejscach publicznych,
• większe zainteresowanie zajęciami dydaktycznymi,
• opanowywanie negatywnych emocji
• wydłużanie czasu pracy, koncentracji uwagi na zadaniu

Wnioski do dalszej pracy:
- realizacja założeń programowych w roku szkolnym 2017/2018
- utrwalanie wiadomości i ćwiczenie nabytych umiejętności

Czytelny podpis nauczyciela prowadzącego:

.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.