X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42728
Przesłano:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy 2 szkoły podstawowej, zgodnie z nową podstawą programową

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
W KLASIE 2 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

CELE OGÓLNE :

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 kształtowanie trzech płaszczyzn w procesie pisania: wzrokowej, słuchowej, wyobrażeniowo-pamięciowej
 ukierunkowywanie rozwoju analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej i słuchowo-wzrokowej
 rozwijanie rozumienia treści w różnych formach czytania- pasywnego oraz samodzielnego cichego, głośnego
 usprawnianie logicznego myślenia
 wzbogacanie sfery językowo-poznawczej
 wdrażanie do zabawy żywym słowem poprzez uwrażliwianie na tempo, barwę i intonację
 zachęcanie do wypowiadania się całym zdaniem w mowie i piśmie
 wykorzystanie TIK - kombinatoryka wyrazowa i zdaniowa
 wdrażanie wybranych elementów kształcenia językowego w zakresie gramatyki i ortografii
 zachęcanie do wykorzystywania nabytych umiejętności do rozwiązywania
problemów i eksploracji świata ( samokształcenie)

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 rozwijanie zdolności poznawczych, logicznego i strategicznego myślenia, klasyfikowania, różnicowania, porównywania, planowania, rozumienia zasad
 kształtowanie rozumienia pojęcia liczby naturalnej w różnych jej aspektach
 doskonalenie umiejętności wykonywania poznanych działań matematycznych
 różnicowanie podstawowych pojęć i figur geometrycznych
 rozróżnianie podstawowych jednostek pomiaru
 doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w pamięci we wskazanym zakresie
 doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia w pamięci we wskazanym zakresie
 doskonalenie umiejętności układania i rozwiązywania prostych zadań tekstowych
 zachęcanie do wykorzystywania nabytych umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata

ZADANIA:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wyrabianie i doskonalenie umiejętności dziecka w zakresie:

1. SŁUCHANIA
• ćwiczenia usprawniające umiejętność słuchania wypowiedzi dorosłych i rówieśników z okazaniem szacunku wobec wypowiadających się

2. MÓWIENIA
• ćwiczenia usprawniające umiejętność wypowiadania się w formie logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym
• ćwiczenia zachęcające do wzbogacania czynnego słownictwa
• ćwiczenia zachęcające do dostrzegania i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych

1. CZYTANIA
• ćwiczenia doskonalące umiejętność poprawnego czytania, płynnego i ze zrozumieniem opracowanych tekstów, wyszukiwania w nich niektórych wskazanych fragmentów

2. PISANIA
• ćwiczenia w zakresie poprawnego rozmieszczania tekstu w liniaturze i odtwarzania kształtu liter
• ćwiczenia w zakresie czujności ortograficznej opracowanego słownictwa
• ćwiczenia w zakresie pisania z pamięci i ze słuchu
• ćwiczenia w zakresie samodzielnego redagowania opowiadania, opisu, życzeń, listu, ogłoszenia, zaproszenia

3. KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
• ćwiczenia w zakresie wyróżniania w wypowiedziach zdań, w zdaniach wyrazów, w wyrazach samogłosek i spółgłosek, rozpoznawania wyrazów pokrewnych i o znaczeniu przeciwnym

4. SAMOKSZTAŁCENIA
• ćwiczenia w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji (np. atlasów, czasopism dziecięcych, słowników, encyklopedii, zasobów internetu, itp.) w celu umiejętnej eksploracji świata poprzez wybór indywidualnych strategii uczenia się

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wyrabianie i doskonalenie umiejętności dziecka w zakresie:

1. ROZUMIENIA STOSUNKÓW PRZESTRZENNYCH I CECH WIELKOŚCIOWYCH
• ćwiczenia w zakresie poprawnego określania wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz określania kierunków

2. ROZUMIENIA LICZB I ICH WŁASNOŚCI
• ćwiczenia doskonalące umiejętność liczenia w przód i w tył od podanej liczby w zakresie 100, odczytywania, zapisywania liczb za pomocą cyfr w zakresie 100 i setkami do 1000, wyjaśniania znaczenia cyfr w zapisie liczby, porównywania i porządkowania liczb od najmniejszej do największej i odwrotnie, rozpoznawania liczb parzystych i nieparzystych

3. POSŁUGIWANIA SIĘ LICZBAMI
• ćwiczenia w zakresie dodawania i odejmowania w pamięci do 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
• ćwiczenia w zakresie mnożenia i dzielenia do 30 i przez 5 i 10 w zakresie 100

4. CZYTANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH
• ćwiczenia w zakresie samodzielnego rozwiązywania, przekształcania i układania zadań tekstowych, w tym także na porównywanie różnicowe

5. ROZUMIENIA POJĘĆ GEOMETRYCZNYCH
• ćwiczenia w zakresie rozpoznawania poznanych figur geometrycznych, w tym nachodzących na siebie, rysowania figur na sieci kwadratowej
• ćwiczenia w zakresie dostrzegania symetrii
• ćwiczenia w zakresie mierzenia długości odcinków, posługiwania się jednostkami długości

6. STOSOWANIA MATEMATYKI W SYTUACJACH ŻYCIOWYCH
ORAZ W INNYCH OBSZARACH EDUKACJI
• ćwiczenia motywujące do samodzielnego posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w zakresie pomiaru pojemności, długości, obliczeń wagowych, czasu, obliczeń pieniężnych i kalendarzowych w sytuacjach życiowych oraz wykorzystywania proponowanych gier edukacyjnych zgodnie z zasadami .

FORMA ZAJĘĆ: ( w zależności od bieżących potrzeb)

 praca indywidualna
 praca grupowa
 praca zespołowa

METODY: ( w zależności od bieżących potrzeb)

• czynna
• słowna
• percepcyjna

Czasowy rozkład realizowanych treści ( zadań) będzie wynikał z aktualnych potrzeb uczniów

Prowadzący zajęcia: mgr Barbara Kończak
2019/2020

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.