X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42514
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Jolanta Pytel
Gdańsk 01.09.2019 r.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Jolanta Pytel

Nazwa placówki: Przedszkole nr
Gdańsk

Dyrektor przedszkola: mgr

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Posiadane kwalifikacje:
1.Studia magisterskie
2.Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku – kierunek – Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z kształceniem integracyjnym.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
•pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
•zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
•podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
•osobisty rozwój;
•realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Wymaganie
Zadania do realizacji
1.Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych (cały okres stażu).

2.Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu. - aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych(cały okres stażu).

3.Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych (cały okres stażu).
4.Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i multimedialnej.
- tworzenie pomocy dydaktycznych,
- opracowywanie dokumentów,
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż(cały okres stażu).

5.Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
- komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej,
- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela w przedszkolu,
- wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych (cały okres stażu ).

6.Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- umieszczanie zdjęć, ważnych informacji na stronie internetowej przedszkola (cały okres stażu).

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi

1.Publikacja na portalach edukacyjnych
- publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego (wrzesień 2019).
- publikacja przykładowych scenariuszy uroczystości, konspektów zajęć (cały okres stażu).

2.Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń,
- opracowanie referatów szkoleniowych na radach pedagogicznych uwzględniając potrzeby nauczycieli (według harmonogramu na dany rok szkolny)(cały okres stażu)

3.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- organizacja spotkań z nauczycielami w sprawach ważnych, problemowych, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli,
- udostępnianie opracowanych konspektów, scenariuszy uroczystości, pomocy dydaktycznych,
- zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
- pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych,
- dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu (cały okres stażu).

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi
1.Prowadzenie zajęć dodatkowych.
- kółko taneczne (rok szkolny 2019/2020 ).
2.Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych.
- „Dzieciaki Mleczaki”,
- „Cała Polska czyta dzieciom”,
- prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań (cały okres stażu).
3.Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach,
- zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych,
- organizowanie wystaw wytworów dziecięcych w placówce i poza nią,
- organizowanie konkursów, przeglądów wynikających z planu uroczystości i imprez przedszkolnych na dany rok szkolny.
(cały okres stażu).
4.Współpraca z instytucjami.
- współpraca z przedstawicielami policji, straży miejskiej w celu upowszechniania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (pogadanki, pokazy),
- współpraca z przedstawicielami służby zdrowia i innymi instytucjami (promującymi higienę i zdrowy styl życia),
- współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku, Biblioteką nr 9,
- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów w ramach preorientacji zawodowej,
- współpraca z innymi instytucjami kulturalno – oświatowymi.
(cały okres stażu).
5.Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym. - koordynowanie akcji charytatywnej – „Aniołkowe granie” (rok szkolny 2019/2020).
6.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
- organizacja zajęć otwartych, współuczestniczących warsztatów,
- zapraszanie rodziców do przedszkola w celu przedstawienia własnego zawodu w ramach preorientacji zawodowej,
- zorganizowanie warsztatów, spotkań ze specjalistami (cały okres stażu).
7.Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
- aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki, udział w:
•warsztatach metodycznych
•szkoleniach i kursach doskonalących
•konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego
(cały okres stażu).

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi
1.Opracowanie programu edukacyjnego. -
opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu zdrowia i ekologii: „Jemy zdrowo, bawimy się aktywnie, dbamy o środowisko” (cały okres stażu).
2.Wdrożenie innowacji pedagogicznej.
- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu (cały okres stażu).
3.Opracowanie programu działań podnoszących kulturę pedagogiczną rodziców
- opracowanie i przeprowadzenie dla rodziców warsztatów (Rok szkolny 2020/2021).

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Wymaganie Zadania do realizacji Termin Uwagi
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich. - pełnienie zadań opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego (cały okres stażu).
2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu - koordynowanie realizacji na terenie przedszkola projektów zewnętrznych (cały okres stażu).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2018 poz. 1574, z późniejszymi zmianami)

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

........................................ ........................................
Opracowała Zatwierdzam do realizacji

........................................

Podpis nauczyciela Podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

........................................
Miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.