X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42511
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Biernacka
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie
ul. Olsztyńska 9a
14-310 Miłakowo
Dyrektor: Wiesława Izabela Kaszkin
Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych – Wczesna Edukacja Zintegrowana
2. Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek.
3. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – kierunek: Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Terapia Pedagogiczna.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Efekty
1. Samodzielne doskonalenie się lub przez udział w różnych formach doskonalenia.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty np. organizowane przez stowarzyszenie KLANZA, kursy internetowe).
 Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli m. in.:
o Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się w oparciu o inteligencje wielorakie? Indywidualizacja
o Wymagania edukacyjne – opracowanie i dostosowanie do danej grupy.
o Ocena pracy nauczyciela i awans zawodowy od 1 września 2019r.
o Innowacje pedagogiczne
o Ochrona danych osobowych
o Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole i przedszkolu
o Metoda krakowska oraz metody aktywizujące w nauczaniu szkolnym
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych o tematyce innowacji pedagogicznych, z zakresu różnych zabaw muzyczno – ruchowych, indywidualizacji nauczania, radzenia sobie z agresją wśród uczniów.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji klasy, korytarza. Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/2020

Metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb ucznia i może on osiągnąć sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.
Zdobyte umiejętności i wiedza wykorzystywana jest w planowaniu pracy z uczniami i widoczne są postępy uczniów.
Opracowywane są wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach, co ułatwia im pracę na lekcji, pozwala osiągnąć sukces..
Wprowadzane innowacje edukacyjne dają uczniom możliwości nowych sposobów uczenia się.
Zmniejszenie zachowań agresywnych wśród uczniów.
Poszerzanie własnych horyzontów, zdobycie nowych umiejętności zawodowych.
Zdobywanie wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkami pracy szkoły.

2. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
 Prowadzenie dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć dodatkowych, teczki wychowawcy, dokumentacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 Współudział w opracowaniu planu działania zespołu przedmiotowego.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków ( dwa razy do roku).
 Opracowanie klasowego programu profilaktyczno – wychowawczego z uwzględnieniem preorientacji zawodowej oraz kierunków polityki oświatowej, postaw moralnych i obywatelskich. Cały okres stażu Podniesienie jakości pracy szkoły.
Rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotowującym do dorosłego życia. Uczniowie zgodnie pracują w zespole klasowym, prezentują właściwe postawy moralne, obywatelskie, przejawiają patriotyzm. Znają i rozumieją zasady i reguły zachowania przyjęte w społeczeństwie.
3. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, metod pedagogiki zabawy, metod proponowanych przez KLANZĘ itp.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie klasowych wystaw prac plastycznych uczniów, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci.
 Uczestniczenie w konkursach szkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. – rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
 Stosowanie na lekcji mulibooka, w celu rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, a także wdrożenia im zasad bezpiecznego korzystania z Internetu: netykieta, ochrona danych itp.
 Stworzenie kącika matematycznego, z pomocami ułatwiającymi naukę matematyki. Cały okres stażu Uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i rozwijają zdolności. Zdobywają wiarę we własne możliwości i siły, maja poczujcie wspólnej odpowiedzialności za wykonanie projektu. Odkrywają swoje zainteresowania, dzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
Biorą udział w różnego rodzaju konkursach promujących szkołę.
Znają zasady i potrafią bezpiecznie korzystać z komputera. Potrafią wyszukać w Internecie potrzebnych informacji, dokonać selekcji materiału.
Rozumieją pojęcia matematyczne, rozwijają logiczne myślenie, formułują wnioski, wiążą przyczynę ze skutkiem.

4. Wykonywanie czynności dodatkowych.
 Prowadzenie pedagogizacji dla rodziców według zdiagnozowanych potrzeb (np. bezpieczeństwo w Internecie, pomoc dziecku w nauce)
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
 Prowadzenie klasowej strony internetowej. Cały okres stażu Rodzice włączają się do współpracy, widząc działania szkoły mające na celu pomoc, wspólne dobro i rozwój dzieci.
Pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców, po wcześniejszym przeprowadzeniu analizy potrzeb, wspólne ustalenie tematyki.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w szkole lub w miejscu pracy rodzica (praca fryzjera, leśnika, rolnika) – realizacja preorientacji zawodowej, doradztwa zawodowego – priorytet zawodoznwastwa.
 Angażowanie rodziców w proces dydaktyczny – omawianie osiągnieć dziecka, pokazywanie sposobów uczenia się, tłumaczenia dziecku treści, domowych metod nauczania, a w szczególności podejmowanie tych działań z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cały okres stażu Aktywne włączenie rodziców w życie szkoły, wspólne przygotowywanie uroczystości, a także współpraca w zakresie dydaktyki – rodzice wiedzą, jak pomagać dzieciom.
Dzieci potrafią ocenić swoją pracę oraz wiedzą gdzie w razie potrzeby szukać wsparcia, rady.
Uczestniczą w zajęciach otwartych.
Włączają się w proces dydaktyczny przybliżając i prezentując tajniki swojego zawodu.
Systematyczne kontakty z rodzicami w ramach dyżurów, kontakty osobiste i telefoniczne , przekazywanie na bieżąco wiadomości o postępach i zachowaniu dzieci.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Miejska, poczta, straż pożarna itp.
 Zapraszanie do szkoły przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant, pisarka, leśniczy itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 Współpraca z logopedą, psychologiem i pedagogiem.
 Współpraca z Miłakowskim Domem Kultury – udział w konkursach, akcjach. Cały okres stażu

Październik 2019
Marzec 2020 Uczniowie poznają potrzebę funkcjonowania różnych instytucji i zakładów pracy w środowisku, poznają specyfikę różnych zawodów, rozwijają swoje zainteresowania. Dzieci nawiązują kontakty z innymi dorosłymi w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.
Rodzice i uczniowie wiedzą w jakich instytucjach mogą szukać wsparcia w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.
Uczniowie prezentują swoje zdolności i umiejętności w środowisku lokalnym, rozwijają talenty i kształtują postawę patriotyczną..
7. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych, mulibooka i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Cały okres stażu Tworzone pomoce i środki dydaktyczne ułatwiają i urozmaicają poznawanie rzeczywistością przez uczniów, skracają proces nauczania wywołując wrażenia i spostrzeżenia wpływające na szybszy przekaz wiadomości.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia i aktywnie w nich uczestniczą.
Łatwiejszy kontakt z innymi nauczycielami, rodzicami i instytucjami włączającymi się w proces edukacyjny.
Rodzice chętnie posyłają dzieci do placówki wykorzystującej nowoczesne technologię w pracy z uczniem.
8. Współpraca w prowadzeniu strony szkoły
 Aktualizowanie strony klasowej. Cały okres stażu Rodzice na bieżąco śledzą działania szkoły. Pozytywne opinie w środowisku lokalnym na temat działania placówki.
9. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audiobooki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych i klasowych za pomocą aparatu cyfrowego. Cały okres stażu Zajęcia są ciekawsze, interesujące, wykorzystywane pomoce i środki rozwijają wielozmysłowość ucznia w poznawaniu otaczającego go świata. Uczniowie zdobywają wiedzę angażując różne zmysły.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Efekty
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Opublikowanie w portalu internetowym „Edux.pl” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości np. scenariuszu uroczystości apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, ślubowania klas I, jasełek, Dnia Babci i Dziadka.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu
(2 publikacje w ciągu roku szkolnego)

Wykorzystywanie uwag i sugestii koleżeńskich w doskonaleniu własnych umiejętności zawodowych i tworzeniu nowych przedsięwzięć, pomysłów.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach pracy w zespole przedmiotowym.
 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych, warsztatów dla nauczycieli wczesnej edukacji zintegrowanej na temat:
o Dziecko trudne – jak łączyć i integrować klasę.
o Zabawy matematyczne dla dzieci.
o Pedagogika zabawy – propozycje zajęć ruchowych przy muzyce. Cały okres stażu
Nabywanie nowych umiejętności zawodowych, poszerzenie wiedzy merytorycznej niezbędnej w pracy wychowawczej, dydaktycznie i opiekuńczej.

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi:
o Moi przyjaciele z Literkowa – innowacyjna nauka ortografii.
o Czytam z klasą – lekturki spod chmurki.
o Teatr do góry nogami – poezja połączona z muzyką.
 Lekcje koleżeńskie – tematy:
o Informacja zwrotna do ucznia o stopniu opanowania umiejętności i wiedzy – lekcja powtórzeniowa.
o Umiejętności analizowania i interpretowania tekstu kultury.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
(przynajmniej raz w roku szkolnym: pierwszy termin listopad 2019r.)

Marzec 2020

Październik/Listopad 2019 Rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

Wymiana, doświadczeń, inspiracja do nowych sposobów pracy.

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych zaistniałych pomiędzy uczniami.
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach – przekazywanie informacji na zespole przedmiotowych.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń, prowadzenie lekcji pokazowych oraz spotkań integracyjnych klas I - III. Cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w obrębie procesu edukacyjnego, wychowawczego uczniów.
Wypracowanie wspólnych metod pracy i kierunków działania mających na celu niwelowanie konfliktów i rozwiazywanie problemów wychowawczych.
Nabywanie umiejętności organizacyjnych.
Uczniowie podczas spotkań integracyjnych dzielą się wzajemnie zdobytą wiedzą, współpracują w sytuacji zadaniowej i problemowej.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Efekty
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych – indywidualizacja w procesie nauczania.
 Korzystanie z portalu Indywidualni.pl
 Obserwacja dzieci na tle klasy.
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w procesie nauczania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych (z użyciem komputera, tabletu z dostępem do Internetu) na interesujące dzieci tematy.
 Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, przede wszystkim związane z rozwojem kompetencji matematycznych, w oparciu o kierunki realizacji polityki oświatowej, a także rozwijających umiejętności kluczowe.
 Motywowanie samorządu klasowego do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz klasy np. organizowanie wieczorka – w celu rozwijania inicjatyw i przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych.
 Motywowanie dobrym słowem, pochwałą, nagrodą uczniów do pracy, podnoszenie ich poczucia własnej wartości w celu zrozumienia potrzeby uczenia się.
 Rozwijanie preorientacji zawodowej – spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wizyty w zakładach pracy (fryzjer, leśniczy, pisarz, astronom, stolarz, pielęgniarka itp.).
 Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy potrzeb uczniów, w kierunku ich problemów dydaktycznych, zainteresowań, uzdolnień, a także w celu ich czynnej postawy w procesie dydaktycznym (czego chcą się dowiedzieć, z kim spotkać, co rozwijać). Cały okres stażu Indywidualne podejście do ucznia sprawi podniesienie poziomu jego pracy, osiągnięcie lepszych efektów w nauce.
Uczniowie potrafią porozumiewać się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach, potrafią formułować prawidłowe pytania i odpowiedzi i wykorzystywać tę umiejętność w życiu codziennym.
Dzieci wyszukują potrzebnych informacji w tekście czy Internecie i wykorzystują je do rozwiązania zdania, problemu.
Uczniowie wykorzystują umiejętności matematyczne w sytuacjach życiowych, prawidłowo przeliczają pieniądze, odczytują temperaturę, posługują się przyrządami mierniczymi.
Uczniowie organizują wspólne spotkania, potrafią je zaplanować. Rozwijają talenty, przełamują strach przed występami scenicznymi.

Podniesienie kompetencji społecznych uczniów wzbudzi poczucie odpowiedzialności za organizowanie uroczystości klasowych, rozwinie przedsiębiorczość uczniów.
Poznanie przez dzieci zawodów wzbudzi szacunek do wykonywanej pracy ludzkiej.
2. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Przeprowadzania 2 razy do roku diagnozy wiadomości i umiejętności oraz ewaluacji podejmowanych działań w celu podniesienia jakości pracy z uczniem.
 Dwa razy do roku – we wrześniu i kwietniu dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
 Opracowanie poprzez pracę w zespole nauczycieli i terapeutów indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 Prowadzenie zajęć wyrównawczych - rewalidacyjnych.
 Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych. Cały okres stażu

Realizacja zadań programów rewalidacyjnych przywraca stany większej sprawności zaburzonych funkcji psychologicznych, społecznych czy dydaktycznych. Umożliwia to dzieciom większą samodzielność w funkcjonowaniu społecznym.

3. Praca z dzieckiem zdolnym.
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów (m. in. plastycznych np. SKO, recytatorskich, informatycznych, czytelniczych, organizowanych przez Mały Samorząd Uczniowski, matematycznych np. Kangur).
 Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania, umiejętności i zdolności uczniów (tematyka zajęć zawsze oparta o aktualne wnioski do pracy na dany rok szkolny, np. kółko matematyczne w pierwszym roku stażu). Cały okres stażu
Rozwój własny dziecka pozwala mu na właściwy obraz samego siebie, wiarę we własne możliwości.
Przełamywanie przez uczniów barier poprzez udział w konkursach np. recytatorskim.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie: wyjazdów do centrum nauki dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
 Organizowanie spotkań z: policjantem, pielęgniarką, strażakiem, malarzem, poetą, muzykiem itp.
 Organizowanie wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę. Cały okres stażu Kształtowanie postaw kulturalnych wśród dzieci, właściwego zachowania w miejscu publicznym, pokazywanie różnych możliwości spędzania czasu wolnego.
Uczniowie prawidłowo zadają pytania, przystosowują sposób wypowiadania się do danej sytuacji (np. rozmowa z policjantem). Poznają sposób uczenia się poprzez edukacyjne wyjazdy i wycieczki.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Zamieszczanie informacji na Facebook (profil szkoły) dotyczącej działalności szkoły (klasy) oraz na stronie internetowej szkoły.
 Organizowanie uroczystości szkolnych – zapraszanie przedstawicieli środowiska lokalnego.
Cały okres stażu Prezentowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Wdrożenie elementów innowacji pedagogicznej na postawie szkolenia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA „Teatr do góry nogami – gramy na scenie z klasykami. Zabawy tekstem, muzyka i plastyką w przedstawieniach dziecięcych.”
 „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa w klasach I-III
 Elementy innowacji „Moi przyjaciele z Literkowa” – nowa metoda nauczania ortografii.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji. Listopad 2019 – maj 2022

Wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Październik 2021 – maj 2022

Cały okres stażu
Rozwijanie poczucia rytmu, pamięci, interpretacji wierszy, a także ruchu scenicznego u dzieci.

Rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem.
Uczniowie przyswajają reguły ortograficzne w bardziej interesujący sposób, nauka przez skojarzenia.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA -KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Obserwacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą pedagogiczną i doświadczeniem zawodowym
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Cały okres stażu Czerpanie i wykorzystanie w praktyce pomysłów i rozwiązań proponowanych przez studentów, odświeżenie wiedzy metodycznej, dzielenie się spostrzeżeniami. Podnoszenie jakości pracy własnej.
3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów recytatorskich oraz przygotowywanie dzieci do udziału w innych konkursach (np. plastycznych, ekologicznych, sportowych, czytelniczych).
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych w Bibliotece Miejskiej.
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.). Cały okres stażu
Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów.
Kształtowanie wrażliwości i empatii.
Promocja szkoły i własnych talentów w środowisku lokalnym.
4. Praca w zespole nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów np.:
o studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, z zakresu autyzmu,
o Warsztatów muzyczno – ruchowych prowadzonych prze instruktorów ze stowarzyszenia KLANZA,
o Konferencji metodycznych prowadzonych przez ODN w Elblągu np. zabawy matematyczne, „Wielka sztuka dla malucha” i inne. Cały okres stażu
Zwiększenie umiejętności zawodowych, wiedzy merytorycznej niezbędnej w pracy wychowawczej.
Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, wzrost jakości pracy własnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.