X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4245
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Elżbieta Baran.
2. Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gardzienicach.
3. Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki.
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia: magisterskie na kierunku „Matematyka” i podyplomowe na kierunku „Informatyka w szkole”.

II. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2009r.
3. Opiekun stażu: pani ...............

III. Cele stażu:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
IV. Plan rozwoju zawodowego:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ, TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
- Wrzesień, Październik 2008r.
Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp.
- Wrzesień 2008- Maj 2009r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
- Wrzesień 2008- Maj 2009.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
- Wrzesień 2008 r.- Maj 2009r.
Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj.:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112).
Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Ustawy z dnia 18 II 2000r. o zamianie ustawy – Karta Nauczyciela.
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
- Wrzesień 2008r.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
- Wrzesień 2008r.
Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
- Wrzesień 2008r.
Plan Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2008- Maj 2009r.
Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
- Maj 2009r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
- Maj 2009r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ, TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów.
- Wrzesień 2008r.
Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, konferencje metodyczne). Lektura czasopism pedagogicznych m.in. „Głos Nauczycielski”, „Gazeta Szkolna” oraz „Wiedza i Życie” w serwisie edukacyjnym Profesor.pl
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
4. Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów o tematyce matematycznej. Przygotowanie uczniów do konkursów.
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych i kółek matematycznych. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.).
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
6. Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Wrzesień 2007r. - Maj 2008r.
Notatki własne.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ, TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z sytuacją szkolną uczniów- analiza dokumentów, opinie, orzeczenia, rozmowy z wychowawcami klas. Nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne.
- Wrzesień 20078r. - Maj 2009r.
Potwierdzenie wychowawcy.
2. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Notatki własne.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ, TERMIN REALIZACJI, DOWODY REALIZACJI
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych.
- Wrzesień 2008r.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
- Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
-Wrzesień 2008r. - Maj 2009r.
Autorefleksja. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
- Maj 2009r.
Teczka stażysty.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.