X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42383
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego realizowany w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Magdalena Kasznia
nauczyciel mianowany
Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka
ul. Marszałkowska 28
42-400 Zawiercie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MAGDALENY KASZNI
REALIZOWANY W OKRESIE STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Data zakończenia stażu: 31.05.2022

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Pogłębienie wiedzy na temat procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Cały okres stażu
2. Zaplanowanie ogólnego kierunku i szczegółowej drogi rozwoju.
 Analiza oferty kursów, szkoleń i warsztatów w kolejnych latach stażu
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Sporządzenie planu rozwoju zawodowego W okresie stażu
Wrzesień 2019
Wrzesień 2019

3. Realizacja stażu
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w drodze udziału w kursach i szkoleniach oraz samodzielne doskonalenie
 Podejmowanie kolejnych zadań, nieujętych w planie rozwoju, jako wynik reagowania na nowe potrzeby uczniów, oraz wynik dokonywanej ewaluacji własnej pracy
 W razie konieczności sporządzenie aneksu do planu rozwoju
 Monitorowanie realizacji planu- robienie notatek, sporządzanie cząstkowych sprawozdań
Cały okres stażu

4. Zakończenie stażu.
 Udział w szkoleniu dotyczącym procedury zakończenia stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji kwalifikacyjnej
 Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebranie i usystematyzowanie materiału
Maj 2022
Czerwiec 2022

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
1. Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących.

 Udział w różnego typu szkoleniach ,warsztatach
 Udział w zajęciach u innych nauczycieli, prowadzonych ciekawymi metodami aktywizującymi.
 Samokształcenie, czytanie literatury przedmiotu Cały okres stażu

2.
Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. metody badawcze, eksperymenty, zabawy rozwijające świadomość ciała, zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki, pedagogika zabawy, zabawy grafomotoryczne, drama, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak itp.
Cały okres stażu

3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.  Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowanie prezentacji multimedialnych jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli
 Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, dzielenie się wiedzą i materiałami, Cały okres stażu
4. Wykorzystywanie platformy edukacyjnej SIO w trakcie bieżącej pracy.
 Wprowadzanie danych uczniów na nowy rok szkolny i usuwanie starych danych.
 Wprowadzanie danych nauczycieli.
Cały okres stażu

5. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej
 Wykorzystanie w pracy projektora, laptopa (programów do prezentacji, krótkich filmów) podczas zajęć.
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD, mp 3) - wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Cały okres stażu

6. Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów.
 Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z nauczycielami, placówkami, organizacjami.
 Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela przedszkola.
 Zapoznanie się z projektami i konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych.
 Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji.
 Pozyskiwanie materiałów i pomysłów na zajęcia.
Cały okres stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli ,,Planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego”.  Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej Przedszkola” oraz stronie www.edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na portalach scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu

3. Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych do spraw ewaluacji
 Realizacja zadań związanych z pracą zespołu
Cały okres stażu

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Współpraca z innymi nauczycielami.
 Prowadzenie zajęć koleżeńskich.
Cały okres stażu

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu

6. Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu
 Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz obsłudze komputera i programów komputerowych.
Cały okres stażu

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-kulturowym dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci.
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem wycieczek

2. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
 Kontynuowanie współpracy z psychologiem, logopedą.
Cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
 Prowadzenie koła teatralnego dla dzieci „ Teatr Przedszkolaka”
 Prowadzenie koła teatralnego dorosłych „Przyjaciele Misia Uszatka”
Cały okres stażu

4. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
 Rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
 Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych
Cały okres stażu

5. Kontynuacja współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym otoczeniu
 Systematyczna współpraca np.: z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa (straż pożarna, policja), zdrowia (sanepid, przychodnie zdrowia), instytucjami kultury (biblioteki, ośrodki kultury).
Cały okres stażu

6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej przedszkola dotyczącej działalności przedszkola
 Organizowanie uroczystości przedszkolnych, festynu rodzinnego, konkursu ekologicznego
Cały okres stażu

7. Podejmowanie działań charytatywnych i ich organizacja na terenie przedszkola
 Udział w akcjach: zbiórka makulatury, zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, zbiórka karmy dla schroniska
Cały okres stażu

8. Poszerzenie współpracy z rodzicami
 Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
 Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu grupy i przedszkola - organizowanie uroczystości przedszkolnych i zajęć otwartych z udziałem rodziców
 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
systematyczny kontakt z rodzicami lub opiekunami
 Organizowanie zebrań z rodzicami.
 Indywidualne konsultacje z rodzicami, przekazywanie wskazówek do pracy w domu, rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

9. Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla dzieci i rodziców.
 Organizowanie i współudział w imprezach integrujących środowisko przedszkolne i rodzinne według terminarzu imprez.
Zgodnie z kalendarzem uroczystości

10. Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.
 Udział dzieci w konkursach zewnętrznych, np. plastycznych, recytatorskich.
Cały okres stażu

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie własnego Programu
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Rok szkolny 2020/2021

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU,KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH- TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Pełnienie funkcji koordynatora projektu
Koordynowanie realizacji projektu edukacyjnego „ Klub Zdrowego Przedszkolaka” oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać smog - Przedszkolaku złap oddech".

Wg potrzeb
Rok szkolny 2019/2020

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji
Magdalena Kasznia .................................
(data i podpis dyrektora placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.