X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42273
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Katarzyna Langenfeld
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Brzezna 2015
Zatwierdzam do realizacji

........................................
data, podpis i pieczęć dyrektora placówki

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Katarzyna Langenfeld
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej
Awans na stopień: Nauczyciele dyplomowanego
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Wykształcenie:
2004-2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym – licencjat z wynikiem bardzo dobrym

2007-2009 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie, kierunek: wychowanie fizyczne – wyższe studia magisterskie uzupełniające – tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym

Kwalifikacje:
2008 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela –stopień nauczyciela kontraktowego
2014 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela –stopień nauczyciela mianowanego

§8 ust. 2 pkt. 1

Treść zadania:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Aktualizacja przepisów prawa oświatowego, udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela”
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: wrzesień 2015, okres stażu, maj 2018
Dowody realizacji: Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dokumenty, sprawozdanie z realizacji planu

2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i jej zadań poprzez analizę i współtworzenie podstawowych dokumentów szkoły oraz działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.
• Analiza dokumentów szkoły.
• Praca w zespołach nauczycielskich i konsultacje z nauczycielami
• Propagowanie działań wychowawczo edukacyjnych szkoły na stronie internetowej.

Termin realizacji: wrzesień 2015, okres stażu
Dowody realizacji: dokumenty szkolne, zdjęcia, notatki na stronie internetowej.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez specjalistów
• Udział w kursach doskonalących organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i inne placówki wspierające pracę nauczyciela

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zaświadczenia z kursów i warsztatów

4. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.
• Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej.
• Korzystanie ze stron internetowych.
• Opracowywanie scenariuszy na uroczystości klasowe i szkolne i prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów (przedstawienia, apele).
• Prowadzenie zajęć i koordynacja programu „Mały Mistrz”
• Zaproszenie do współpracy nauczycieli wspólne prowadzenie zajęć
• Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka – konstruowanie narzędzi pomiaru, gromadzenie i przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji
• Poznanie nowoczesnych technik i metod pracy z dzieckiem i wykorzystanie ich na zajęciach, udział w warsztatach.
• Organizowanie wycieczek wzbogacających tematykę zajęć, w trakcie których dzieci poznają np. ciekawe zawody ludzi, zwierzęta, rośliny z otaczającego ich świata.
• Prowadzenie kół zainteresowań oraz zespołów wyrównawczych.

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: przykłady scenariuszy, dokumentacja na stronie internetowej szkoły, zeszyt obserwacji uczniów, ankiety, zaświadczenie z warsztatów, zdjęcia, publikacje na stronie, dzienniki zajęć dodatkowych.

§8 ust. 2 pkt. 2

Treść zadania:

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
• Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców.
• Opracowywanie projektów dyplomów.
• Opracowywanie materiałów w ramach warsztatów prowadzonych dla rodziców.
• Opracowywanie materiałów dla dzieci ( karty pracy, pomoce).
• Skanowanie ilustracji, zdjęć
• Korzystanie z nośników CD oraz DVD.
Wykorzystywanie podczas zajęć filmów, bajek, słuchowisk muzycznych , piosenek oraz programów edukacyjnych.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: przykłady planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów, przykłady materiałów wykorzystanych na warsztatach, karty pracy, ilustracje, scenariusz zajęć z wykorzystaniem płyty CD lub DVD

2. Korzystanie z Internetu, poczty elektronicznej oraz opracowywanie prezentacji multimedialnych.

• Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
• Publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych , śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych
• Prezentacja klasowych i szkolnych wydarzeń na stronie internetowej szkoły.
• Korzystanie z poczty elektronicznej komunikowanie się z pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów.
• Demonstrowanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych rodzicom oraz innym nauczycielom w celu dzielenia się wiedzą zdobywaną na kursach.

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: notatki, publikacje, opisy wydarzeń na stronie internetowej szkoły

§8 ust. 2 pkt. 3

Treść zadania:

Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
• Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych.
• Udzielanie informacji dotyczących opracowywania planu rozwoju zawodowego nauczycielom odbywającym staż, udostępnianie własnych materiałów.
• Publikowanie własnych materiałów na stronach portali edukacyjnych.
• Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: protokoły, notatki, scenariusze
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz udział w pracach zespołów nauczycielskich.

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z nauczycielami.
• Konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów na tym samym poziomie (j. angielski, religia) i wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami.
• Praca w zespołach nauczycielskich.

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: notatka

§8 ust. 2 pkt. 4a

Treść zadania:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wdrażanie programów działań edukacyjnych.
• Wdrażanie programów edukacyjnych:
- program profilaktyki zdrowotnej „Nie pal przy mnie proszę”
program edukacyjny „Owoc w szkole”
program edukacyjny „Mleko w szkole”
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu wspierającego dziecko.
• Pozalekcyjne zajęcia taneczne dla dzieci celem integrowania grupy i pokazania zabaw ruchowych jako formy spędzania czasu wolnego.„ Taniec uczy i bawi”.
• Prowadzenie grupy Tanecznej „Tralalinki” w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
• Pozalekcyjne zajęcia plastyczne dla dzieci.
• Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce.

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: potwierdzenie realizacji zajęć w dziennikach.

§8 ust. 2 pkt. 4c

Treść zadania:

Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego.
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów: artysta, bibliotekarz, lekarz, kucharz, policjant, strażak itd.
• Organizowanie zajęć z udziałem dzieci ze świetlicy – wspólne kolędowanie, kartki walentynkowe, wielkanocne malowanie, tańce integracyjne.
Termin realizacji : okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia, sprawozdania zamieszczone na stronie internetowej szkoły, dyplomy,
2. Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym.
• Przygotowanie dzieci do występów z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy.
• Sprawozdania z imprez i uroczystości na stronie internetowej szkoły.
• Prezentacja wierszy, piosenek, tańców przy okazji różnych uroczystości szkolnych.
• Wystawa prac plastycznych na konkursach tematycznych szkolnych i pozaszkolnych.
• Przygotowywanie gazetek ściennych.
• Przygotowywanie przez dzieci upominków, kartek świątecznych dla bliskich.

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania na stronie internetowej szkoły, zdjęcia prac plastycznych, zdjęcia, prace plastyczne.

3. Angażowanie rodziców w życie placówki oraz dostarczanie informacji środowisku rodzinnego na jego temat.
• Prowadzenie uroczystości z udziałem rodziców dzieci.
• Wspieranie rodziców- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, wygłaszanie referatów, pogadanek.
• Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki ( wzbogacanie wyposażenia sali i szkoły o różne pomoce dydaktyczne).
• Włączanie rodziców do uroczystości klasowych oraz wycieczek.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: sprawozdania, scenariusze, protokoły z zebrań, zdjęcia

4. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych integrująca społeczność szkolną.
• Obserwacje wychowanków.
• Wycieczki szkolne.
• Organizacja Dnia Dziecka- Dnia Sportu

Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: scenariusze, sprawozdania

§8 ust. 2 pkt. 4e

Treść zadania:

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
• Organizacja i współorganizacja wycieczek i imprez okolicznościowych.
• Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci „Szkoła oczami dziecka”
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: dyoplomy
2. Współorganizowanie akcji charytatywnych oraz akcji na rzecz środowiska.
• Udział w zbiórce zakrętek dla chorego chłopca.
• Udział w akcji „Szlachetna paczka”
• Udział w akcjach „Sprzątanie świata”- Dzień Ziemi.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia
3. Nawiązanie współpracy z nauczycielami i instytucjami.
• Konsultacje problemów wychowawczych z nauczycielami innych przedmiotów oraz pedagogiem szkolnym.
• Nawiązanie współpracy z wydawnictwami.
• Spotkanie z policjantem pogadanka na temat zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia.
• Współpraca z gabinetem stomatologicznym.
• Współpraca z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną.
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: zdjęcia, sprawozdania
4. Organizacja i współorganizacja wycieczek i imprez okolicznościowych.
• Organizacja wycieczek krajoznawczych.
• Organizacja imprez okolicznościowych.
• Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjazdów.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: karty wycieczek

§8 ust. 2 pkt. 5

Treść zadania:

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
• Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowywanie referatów na temat: - samodzielności dzieci - wdrażania zasad dobrego zachowania i współżycia w grupie rówieśniczej - rozbudzania poprawnych nawyków żywieniowych dzieci
• Zorganizowanie uroczystości szkolnych z udziałem rodziców.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: scenariusze
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo – edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.
• Studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych. - identyfikacja problemu - geneza i dynamika zjawiska - znaczenie problemu - prognoza - propozycja rozwiązania problemu wychowawczo- edukacyjnego - wdrożenie - uzyskanie efektu oddziaływań.
Termin realizacji: okres stażu
Dowody realizacji: opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.