X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41990
Przesłano:

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? - VII przykazanie Boże. Konspekt katechezy

KONSPEKT KATECHEZY dla kl. VIII

Opracowała: E. Koszewska
nauczyciel religii w Publicznej Szkole Podstawowej w
Bobowie

Temat: Cóż masz, czego byś nie otrzymał?

Cele katechetyczne – wymagania ogólne podstawy programowej:
I. Analiza i interpretacja biblijna. Uczeń nabywa podstawową wiedzę z zakresu analizy tekstu biblijnego i umiejętności interpretacji religijnej perykop biblijnych.
II. Chronologia, analiza i interpretacja historiozbawcza. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami historii zbawienia; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością; tworzy krótkie wypowiedzi o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić; odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, ilustracji; pozyskuje informacje oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń z historii zbawienia i współczesnych.
IV. Kształtowanie sumienia, postaw moralnych oraz samooceny. Uczeń w oparciu o posiadaną wiedzę wypracowuje względnie stałe zachowania, reakcje poznawcze, emocjonalnie umotywowane wartościami najwyższymi, odnosząc je zwłaszcza do miłości Boga, Kościoła, Ojczyzny i rodziny; osiąga pewną integrację życia psychicznego, fizycznego, uczuciowego, intelektualnego i religijnego; nabywa umiejętność oceny swego postępowania moralnego, konfrontując je z nauką Bożą; rozumie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych wyborów.
V. Tworzenie wypowiedzi na tematy religijne. Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z poznawanymi tekstami biblijnym i innymi tekstami o charakterze religijnym i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi.
Treści – wymagania szczegółowe z podstawy programowej
a) Wiadomości
- przykazania Dekalogu (Przykazanie VII Nie kradnij);
- wartości, których bronią przykazania;
- wykroczenia przeciw przykazaniom i ich konsekwencje.
b) Umiejętności – Uczeń:
- charakteryzuje obowiązki wynikające z poszczególnych przykazań Bożych,
– opisuje wykroczenia przeciwko poszczególnym przykazaniom Bożym,
Zadanie katechezy: Formacja moralna.
Zadania nauczyciela religii:
- pogłębienie rozumienia podstawowych pojęć etycznych i zasad moralnych;
- ukazanie życia moralnego przez analizę Dekalogu;
- przekazanie prawideł i motywacji dokonywania samodzielnych wyborów moralnych.
Metody i formy pracy: pieśń „Chwalcie łąki umajone”, opis sytuacji życiowej, prezentacja multimedialna; komentarz; analiza; praca w grupach (artykuł prasowy, wykład, scenka, kolarz, praca z tekstem – utworzenie sformułowań pozytywnych); rozmowa kierowana, krótka dyskusja; refleksja i modlitwa - Psalm 138, 1-3, 23-42.

Środki dydaktyczne: Pismo Święte Wj 20,15, Mt 19, 16-17a, 17c, 18b; Tm 6,10, Psalm 138, 1-3, 23-42; podręcznik do religii dla kl. II gimnazjum „Odsłonić twarz Chrystusa” wydawnictwa WAM, s. 112-113, opis wydarzenia; wykres kolumnowy na podstawie artykułu Meg Meeker, „Mocni ojcowie, mocne córki”; ilustracje z kolorowej prasy; fragment filmu Jan Paweł II- Dakalog -VII Przykazanie - Nie kradnij. avi You Tube; autorska prezentacja tematyczna, tablica interaktywna; plansza, karteczki do przeprowadzenia sondażu.

Cele przekazane uczniom – kryteria sukcesu
Na dzisiejszej katechezie
a) dowiesz się:
- Jakie wady lub problemy mogą być przyczyną kradzieży?
- Dlaczego kradzież jest złem?
- Jakich wartości broni VII przykazanie Boże?
- Jakie są wykroczenia przeciw przykazaniu VII i jakie są ich konsekwencje?
- Jakie obowiązki wynikają z poszczególnych przykazań Bożych?
b) pogłębisz rozumienie podstawowych zasad moralnych wynikających z VII przykazania.

WSTĘP
1. Powitanie. Pieśń „Chwalcie łąki umajone”.
2. Czynności organizacyjne.
3. Wprowadzenie do katechezy- przedstawienie tematu i głównych celów lekcji.
4. Powtórzenie z ostatnich lekcji, nawiązujące do nowego tematu katechezy.

II. ROZWINIĘCIE

1. Odczytanie opisu sytuacji życiowej i prośba, aby uczniowie odpowiedzieli na pytanie: „Które przykazanie, gdyby je zastosowano umożliwiłoby unikniecie tego tragicznego , a jednocześnie komicznego wydarzenia?”
2. Krótka dyskusja dotycząca wad i problemów społecznych, mogących być przyczyną kradzieży.
3. Zapoznanie się z dwoma komiksami ze str. 112 podręcznika.
4. Analiza wykresu kolumnowego „Kryzys uczciwości” na podstawie artykułu Meg Meeker, „Mocni ojcowie, mocne córki”.
5. Wybór określeń dotyczących pytania: „Co sądzisz o ściąganiu?”
6. Rozmowa kierowana nt. problemu „Czy ściąganie jest kradzieżą?” na podstawie definicji kradzieży
a) według artykułu 278 Kodeksu Karnego
b) Katechizmu Kościoła Katolickiego 2453.
7. Krótka analiza Mt 19, 16-17a, 17c, 18b w celu odpowiedzi na pytanie: „Jaką obietnicę daje Bóg tym, którzy go miłują?”
8. Praca w grupach – przykłady kradzieży
Grupa I – Zaprezentujcie scenkę nt. przywłaszczenia sobie rzeczy znalezionej.
Grupa II - Sformułowanie artykułu prasowego związanego z narażeniem na straty przez niedotrzymywanie umów.
Grupa III - Przeprowadzenie wywiadu dla „Radia Głos” z hazardzistą.
Grupa IV – Niszczenie własności cudzej i wspólnej
Grupa V – Praca z tekstem – utworzenie sformułowań pozytywnych w stosunku do określęń zawartych w „Zaskakujące?” str. 113 podręcznika.
9. Prezentacja i podsumowanie pracy w grupach.
10. Obejrzenie fragmentu filmu Jan Paweł II- Dakalog -VII Przykazanie - Nie kradnij. avi You Tube (od 13,37) i krótki komentarz.

6. ZESZYT
Temat: Cóż masz, czego byś nie otrzymał?

III. ZAKOŃCZENIE
1. Zadanie domowe:
wykonam zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach str.102.
2. Refleksja i modlitwa- Psalm 138, 1-3, 23-42.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.