X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41884
Przesłano:

Program zajęć sportowych "Crossfit - Fabryka Mocy"

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH
,, CROSSFIT- FABRYKA MOCY”

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII. Realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Program powstał w wyniku kilkuletniej pracy z dziećmi i młodzieżą w celu polepszenia organizacji zajęć sportowych, rozwijania zainteresowania uczniów nowymi trendami w sporcie. Jest on powiązany z programem nauczania wychowania fizycznego, 
a jednocześnie wymusza sposób prowadzenia zajęć i ich intensywność, których realizacja 
w ramach zajęć lekcyjnych może sprawiać problemy ze względu na liczebność klas, braki sprzętowe, bądź też zaangażowanie w pracę tylko niewielkiej grupy uczniów.
Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi- należą do nich indywidualne zaangażowanie, motywacja, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, współpraca z partnerem, odpowiedzialność za współćwiczącego oraz praca w parach i grupach. W pierwszej kolejności uczeń zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć stosowanych w treningu crossfit oraz wie, jakie ćwiczenia mają wpływ na dane grupy mięśniowe. Ma świadomość potrzeby rozwijania sprawności ogólnej 
i wydolności organizmu poprzez odpowiedni dobór zróżnicowanej aktywności fizycznej. Uczeń poznaje historię i specyfikę treningu crossfit. W sposób świadomy dokonuje wyborów aktywności w życiu codziennym.

II. CELE GŁÓWNE PROGRAMU - realizacja standardów Glassmana
Rozwijanie szeroko pojętej sprawności fizycznej odnoszącej się do kompetencji 
w dziesięciu dziedzinach, którymi są: wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, elastyczność, moc, szybkość, koordynacja, zręczność, równowaga i dokładność.
Stosowanie różnorodnych zadań, które mają być stawiane przed trenującymi na drodze ich sportowego rozwoju. Różnorodność zadań treningowych ma na celu ukształtowanie rodzaju „uniwersalnego żołnierza” przygotowanego na wszelkie sytuacje, którym musi sprostać i wyjść z nich zwycięsko.

Wykonywaniu wysiłku wymagającego zaangażowania trzech mechanizmów pozyskiwania energii, tj. wykorzystującego ścieżkę przemian fosfagenowych, glikolizy, które to procesy zachodzą w warunkach beztlenowych oraz ścieżkę przemian tlenowych. 
Zastosowanie „pomiaru zdrowia”, czyli kryteriów, których wynik wskazuje na poziom naszego wytrenowania. Miary te to np. ciśnienie krwi, skład masy ciała, poziom dobrego i złego cholesterolu itp. oraz wyniki sprawdzianów zróżnicowanych kompetencji sprawnościowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
W zakresie wiadomości:
Zapoznanie uczniów z istotą treningu crossfit oraz historią crossfitu w Polsce 
i na świecie.
Przedstawienie sylwetek crossfiterów z naszego regionu.
Osobiste poznanie reprezentantki Polski w crossficie, byłej nauczycielki szkoły 
w Mierzynie- Joanny Luty.
Zapoznanie z funkcjonowaniem i wyposażeniem wybranego klubu w regionie.
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przypadku skręceń, zwichnięć, zasłabnięć.

W zakresie umiejętności:
Zapoznanie uczniów z treningiem obwodowym i interwałem.
Wykorzystywanie specjalistycznego nazewnictwa stosowanego w treningu crossfit.
Samodzielne dobieranie ćwiczeń pod kątem rozwoju wybranych grup mięśniowych.
Poznanie podstaw fizjologii wysiłku.
Rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zbiorowej.
Rozwijanie ciekawości poznawczej i samodzielności.
Wdrażanie i rozwijanie samodoskonalenia, samodyscypliny i samo ochrony.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.
W zakresie wartości i postaw:
Kształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
Rozwijanie empatii i tolerancji.
Dbanie o bezpieczeństwo.
Wdrażanie do poszanowania cudzej własności.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Wyrabianie otwartej postawy wobec każdej aktywności fizycznej.

FORMY I METODY PRACY
Zajęcia praktyczne metodą „krok po kroku”.
Metoda naśladowcza ścisła, opowieści ruchowej, zadaniowa, serii, powtórzeniowa.
Metoda ciągła- stała i zmienna intensywność pracy w wydłużonym czasie.
Praca indywidualna i w grupie treningowej.
Multimedialne środki przekazu.
Praca z tekstem.

PRZYBORY I PRZYRZĄDY
Typowe :
- materace, piłki lekarskie, inne piłki, skrzynia, płotki, drabinka koordynacyjna, skakanki, lina, woreczki, drążki gimnastyczne, szarfy
Nietypowe :
- worek bokserski treningowy, „gruszki” bokserskie, butelki z wodą, opony, gazety
TEMATYKA ZAJĘĆ
Doskonalenie wydolności krążeniowo – oddechowej. Ćwiczenia bieżne, skoczne, bieżne z obciążeniem.
Praca nad wytrzymałością.
Wzmacnianie siły poszczególnych partii mięśniowych. Ćwiczenia z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała.
Pogłębianie elastyczności. Streching obwodowy z wykorzystaniem drabinek gimnastycznych i współćwiczącego.
Kształtowanie mocy- ćwiczenia ruchowe na schodach.
Doskonalenie szybkości. Biegi sprinterskie na krótkich dystansach, interwał.
Doskonalenie koordynacji. Ćwiczenia z piłeczkami, praca na drabince koordynacyjnej.
Doskonalenie zręczności.
Kształtowanie poczucia własnego ciała i równowagi. Zadania równoważne 
z wykorzystaniem przyrządów i współćwiczącego.
Wdrażanie do nawyków dokładności podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń

MIEJSCE ZAJĘĆ
Sala gimnastyczna, boisko szkolne, teren poza szkołą (las).

EWALUACJA ZAJĘĆ
Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji programu. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie. Do ewaluacji posłużą rozmowy z uczniami i ich rodzicami, poprawa kondycji sportowej i sylwetki uczniów oraz wyniki sprawdzianów zróżnicowanych kompetencji sprawnościowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.