X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41873
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Z przyrodą na TAK"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 91
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH
ROK SZKOLNY 2018/2019

TEMAT INNOWACJI: „Z przyrodą na TAK!”

AUTOR INNOWACJI: mgr Magdalena Kostka

TYP INNOWACJI: Innowacja metodyczno- organizacyjna

DATA ROZPOCZĘCIA I PRZEWIDYWANY CZAS INNOWACJI:
01.10.2018r.-14.06.2019r.

MIEJSCE REALIZACJI INNOWACJI: Miejskie Przedszkole nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r nr 56, poz.506 ze zmianami)

WSTĘP
Edukacja przyrodnicza to ważny element nauki w przedszkolu, ponieważ od najmłodszych lat kształtuje u dzieci prawidłowe zachowania wobec otaczającego nas świata, buduje potrzebną wiedzę oraz sprzyja rozwijaniu zainteresowań tą dziedziną. Poprzez edukację przyrodniczą, biorąc pod uwagę relację dziecko – przyroda dokonuje się harmonijny
i wszechstronny rozwój człowieka.
„..jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania...”
(Janusz Korczak)

OPIS I UZASADNIENIE POTRZEBY INNOWACJI

Dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej interesują się przyrodą, tym co się w niej dzieje, zjawiskami jakie występują. Wychodząc dzieciom naprzeciw, postanowiłam opracować innowację pedagogiczną opierając się o edukację przyrodniczą, aby móc zaspokajać ciekawość dzieci otaczającym nas światem, zapewnić im lepsze szanse edukacyjne, kształtować ich umiejętności i zdolności w tym kierunku.
Dziecko od swoich pierwszych dni życia wyjawia zainteresowania otaczającym go światem. W wyniku początkowych ograniczeń początkowo nasłuchuje i obserwuje to co się dzieje. Dziecko w wyniku rozwoju ma naturalną potrzebę poznawania podczas której kształtuje się postawa badawcza. Dzieci rodzą się z darem dostrzegania piękna, harmonii i estetyki panującej w świecie przyrody, a swój zachwyt nią wyrażają spontanicznie i naturalnie poprzez śpiew, pląsy, podskoki, uśmiech czy okrzyki, a to wszystko powoduje iż chcemy im pokazywać więcej i więcej, tak aby pobudzać ich do życia i radości.
Niniejsza innowacja pedagogiczna ma na celu uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych wychowania przedszkolnego. Innowacja przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają zainteresowania przyrodą, lubią eksperymentować, są głodni wiedzy dotyczącej otaczającego nas świata.

RODZAJ I ZAKRES INNOWACJI:

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna
Zakres: innowacją pedagogiczną zostaną objęte dzieci w wieku 6 lat przejawiające szczególne zainteresowania przyrodą i ciekawością świata.

TREŚCI DYDAKTYCZNE:

Innowacja „Z przyrodą na TAK!” opierać się będzie na treściach zgodnych z wymaganiami podstawy programowej dotyczącej treści przyrodniczych, a ponadto będzie uzupełniana o dodatkowe treści dydaktyczne, pomagające rozwijać czynności intelektualne niezbędne dla edukacji przyrodniczej.
Treści dydaktyczne będą dotyczyły następujących bloków dydaktycznych:
• Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
• Poznawanie żywiołów
• Kształtowanie umiejętności obserwacji
• Poznawanie i odkrywanie świata zwierząt
• Poznawanie i odkrywanie świata roślin
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
• Eksperymentowanie, obserwacja, wysuwanie wniosków
• Gospodarka odpadami
• Poszerzanie wiedzy o świecie

CELE INNOWACJI:

• Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku;
• Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska i tego co się dzieje wokół nas;
• Budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych);
• Rozwijanie u dzieci umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez obserwację, doświadczenie, wnioskowanie;
• Nabywanie przez dziecko umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń;
• Wdrażanie do logicznego myślenia;
• Rozwijanie wiedzy na temat roślin i zwierząt;
• Rozwijanie empatii i prawidłowych zachowań wobec przyrody;
• Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych;
• Doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych;
• Rozwijanie słownictwa o nowe trudne wyrazy (np. „ekologia”, „recykling”)
• Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych;

METODY I FORMY PRACY:

Wiek przedszkolny dla dziecka to czas zdobywania ogromnej ilości wiedzy, również podczas samodzielne działania. Poprzez edukację przyrodniczą zaspokajamy potrzeby poznawcze, emocjonalne, estetyczne, twórcze czy społeczne, dlatego też ważne jest, aby w pracy z dzieckiem dobierać takie metody i formy, które będą w pełni zaspokajać jego potrzeby, wyzwalać ciekawość świata i pobudzać aktywność. Metody, które będę stosowała podczas prowadzenia innowacji to:
• Metoda asymilacji wiedzy
- pogadanka
- praca z książką lub kartami pracy
• Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy
- metoda problemowa- rozwiązywanie problemów ekologicznych w ciągłej interakcji między nauczycielem a dziećmi,
- metoda sytuacyjna - wprowadzenie dzieci w konkretną sytuację, dzieci muszą ją zrozumieć
i podjąć decyzje związane z jej rozwiązaniem oraz przewidzieć skutki tych decyzji,
- burza mózgów - rozwiązywanie określonego zadania lub problemu zespołowo, dzieci podają jak najwięcej pomysłów, z których wybiera się najlepszy,
- gry dydaktyczne - wykorzystywane na zajęciach i podczas samodzielnego działania dzieci, elementów czerpania wiedzy poprzez zabawę;
c) w grupie metod waloryzacyjnych (eksponujących):
- metody impresyjne - uczestniczenie dzieci w eksponowanych wartościach związanych z ochroną i kształtowaniem naturalnego środowiska,
- metody ekspresyjne - wyrażanie własnych przeżyć, doznań, uczuć w konkretnej działalności na rzecz środowiska a także w twórczości plastycznej, konstrukcyjnej i słownej,
d) w grupie metod praktycznych:
- eksperyment – prowadzenie obserwacji przez dzieci

Dobór odpowiednich form organizacyjnych podczas prowadzenia innowacji pedagogicznej to ważny aspekt, ponieważ dzięki nim łatwiej i skuteczniej zostaną zrealizowane wszystkie zadania. Podczas realizacji innowacji będę wykorzystywała następujące formy organizacji:
• Grupowa;
• Zespołowa;
• Indywidualna

PRZEWIDYWANE EFEKTY

W wyniku realizacji innowacji pedagogicznej dziecko potrafi:
• Zrozumieć potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe środowisko
• Rozpoznawać różne środowiska w których żyją rośliny i zwierzęta
• Wymienić zwierzęta żyjące w lesie, w zoo, w morzach i oceanach itp.
• Rozpoznawać drzewa i ich owoce
• Segregować śmieci oraz wie w jaki celu się to robi
• Przewidywać następstwa. Dostrzegać zależność między przyczyną i skutkiem
• Przeprowadzać proste eksperymenty, obserwować i wysuwać wnioski
• Rozpoznawać pory roku i zmiany zachodzące wtedy w przyrodzie
• Współpracować w grupie
• Odpowiednio zachować się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego
• Cieszyć się z osiągniętych sukcesów i zdobytej wiedzy
• Myśleć twórczo i być kreatywnym
• Uważnie słuchać- rozpoznawać odgłosy zwierząt
• Zasadzić rośliny i odpowiednio o nie dbać
• Wspólnie z nauczycielem tworzy kącik przyrody np. tworzy zielnik, wzbogaca kącik o dary przynoszone w różnych porach roku,
• Wie na czym polega praca leśnika

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DLA PRZEDSZKOLA

• Promowanie działalności przedszkola, jako placówki dbającej o twórczy
i wszechstronny rozwój dziecka
• Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki
• Uatrakcyjnienie oferty placówki o zajęcia przyrodnicze

SPOSÓB REALIZACJI INNOWACJI:

Zajęcia z dziećmi będą odbywały się w grupie 8 osobowej raz w tygodniu, to znaczy w każdy poniedziałek. Czas zajęć to 30 minut. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela wychowania przedszkolnego mgr Magdalenę Kostka.

EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ

W trakcie prowadzenia innowacji dokonywana będzie systematycznie ocena osiągnięć dzieci. Działania dzieci będą odzwierciedlone poprzez:
• Obserwację
• Kącik przyrodniczy
• Ankietę dla rodziców
• Przeprowadzenie na koniec roku szkolnego Olimpiady Międzyprzedszkolnej pt. „Co wiemy o przyrodzie?”

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Październik:
• „Co wiemy o przyrodzie?”
• „Las domem zwierząt i roślin”
• „Znamy te drzewa, ich liście i owoce”
• „Zbieramy liście ze znanych drzew”- wycieczka do lasu
• „Robimy zielnik”

Listopad:
• „Siła wiatru”
• „Bawimy się magnesami”
• „Coraz chłodniej”- rodzaje pogody
• „Pory roku”

Grudzień:
• „Robimy zabawki”
• „Zwierzęta na Antarktydzie”
• „Poznajemy klatkę meteorologiczną i termometr”

Styczeń:
• „Zwierzęta w morzach i oceanach”
• „Właściwości śniegu”- eksperymenty
• „Dokarmiamy zwierzęta”
• „Robimy karmniki z materiałów wtórnych”

Luty:
• „Zwierzęta domowe”
• „Ogień- czy mamy się go bać?”
• „Co zanieczyszcza nasze wody?”
• „Woda w życiu codziennym- sto sposobów wykorzystania jej”

Marzec:
• „Co zanieczyszcza nasze powietrze?”
• „Czy wszędzie jest powietrze?”- eksperymenty
• „Dzień Ziemi- co to takiego?”
• „Rodzaje odpadów i sposoby ich segregacji”

Kwiecień:
• „Recykling co to takiego?”
• „Coś z niczego- śmieciowe ludziki”
• „Od ziarenka do roślinki” cz.I
• „Od ziarenka do roślinki- sadzenie” cz.II

Maj:
• „Jaki to ptak”- rozpoznajemy ptaki i ich odgłosy
• „Jak powstaje tęcza?”- malujemy barwną tęczę
• „Zwierzęta w Afryce”
• „Owady pożyteczne i szkodniki”

Czerwiec:
• „Skały i skamieniałości”
• „Czego się nauczyliśmy”- test przyrodniczy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.