X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

§ 6 ust. 2 pkt 1

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN
REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia)
-śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej poświęconej awansowi nauczycieli
-poprawne sporządzenie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji przedszkola
-notatki własne
Dyrektor przedszkola
Opiekun stażu
wrzesień 2018

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu),
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych,
-ustalenie z opiekunem stażu harmonogramu spotkań instruktażowo-konsultacyjnych.
- wnioski z obserwowanych zajęć
- scenariusze zajęć
Opiekun stażu
wrzesień 2018
na bieżąco przez okres stażu
raz na miesiąc

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- zapoznanie z pracownikami placówki i zasadami funkcjonowania placówki,
- analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola,
• Roczny plan pracy przedszkola – koncepcja pracy przedszkola,
• Plan nadzoru pedagogicznego,
• regulamin pracy i wynagrodzeń,
• regulamin przedszkola,
• regulamin wycieczek,
• program wychowawczy przedszkola.
- redagowanie scenariusza zajęć,
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
-zapis w dokumentacji przebiegu stażu
-zapisy w dzienniku
-pisanie scenariuszy zajęć
Od września 2018 do maja 2020

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- zapoznanie się z programem edukacji przedszkolnej
Program Edukacji Przedszkolnej „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Opiekun stażu
wrzesień 2018

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHP i p/poż
-udział w szkoleniu
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zaświadczenie
wrzesień 2018

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
- opracowywanie planów miesięcznych
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- wpisy do dziennika zajęć i innych dzienników
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy, planów miesięcznych
Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp.
Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
czerwiec 2020

§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN
REALIZACJI

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Hospitacja zajęć, omówienie i zapisywanie jej wyników.
- harmonogram zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu
- arkusze obserwacyjne
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Jeden raz w miesiącu wrzesień 2018 - maj 2020

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
- scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacyjne,
- harmonogram zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
Opiekun stażu,
Dyrektor
Jeden raz w miesiącu wrzesień 2018 – maj 2020

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji przedszkolnej
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
- Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej
- teczka z pomocami dydaktycznymi
Opiekun stażu
Wrzesień 2018 – maj 2020

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego:
Program Edukacji Przedszkolnej „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska; Ada i Olek. Autor: Marzanna Cieśla; Agnieszka Horabik; Monika Smułka; Wiesława Żaba-Żabińska; Marzena Kwiecień, Wydawnictwo MAC, 2018
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
Opiekun stażu
Okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
- zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu
Systematycznie przez cały okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach
- zaświadczenia o ukończonych kursach
Cały okres stażu

Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogii i dydaktyki
- zastosowanie zdobytej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w pracy z dziećmi
- scenariusze zajęć
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Współorganizowanie imprez przedszkolnych, uroczystości okolicznościowych oraz wycieczek
Imprezy przedszkolne –przygotowanie dzieci do różnych występów oraz wycieczek.
- wycieczka do Zagórza – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego
-uroczystość Pasowania na Przedszkolaka
-udział w przedstawieniach w MOKSiR
-wycieczka do teatru
-spotkanie z Mikołajem
-wigilia przedszkolna
-Dzień Babci i Dziadka – uroczystości grupowe
-bal karnawałowy
-udział dzieci w konkursie piosenki przedszkolnej organizowanym przez PS4
-X Gminny Międzyszkolny Konkurs „Dziecięce Wierszowanie”
-Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej
-Dzień Rodzinki – uroczystość grupowa
-Dzień otwarty dla nowo przyjętych dzieci
-całodniowa wycieczka
-Obchody Dnia Dziecka
-Rodzinny Piknik Przedszkolny
- zdjęcia z występów i wycieczek, umieszczenie ich na stronie internetowej przedszkola i Facebooku przedszkola
-dyplomy
-potwierdzenie dyrektora
Opiekun stażu
Cały okres stażu

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, przeglądanie stron internetowych, czasopism pedagogicznych
- recenzje przeczytanych książek, artykułów
Okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia
- obserwowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
-uczestniczenie w WDN-ach
- scenariusze
Okres stażu

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
-publikowanie scenariuszy zajęć,
-publikowanie artykułu na temat:
• „Zanim dzieci zaczną recytować wiersze”
-wymiana informacji z innymi nauczycielami
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola
Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 UST. 2 PKT 8
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN
REALIZACJI

Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
-pedagogizacja rodziców – artykuły i gazetki oddziałowe:
• gazetki oddziałowe oraz strona internetowa
• opracowanie na stronę internetową ciekawych artykułów dotyczących pracy przedszkola
• przygotowanie cyklu informacji dla rodziców „To warto przeczytać” - „Zanim dzieci zaczną recytować wiersze”.
- spotkania z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych
- zapisy w dzienniku dotyczące kontaktów z rodzicami
Cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci oraz indywidualizowanie nauczania
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca ze specjalistami(logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy)
- współpraca z rodziną
- arkusze obserwacji
Okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych
Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu, przygotowanie dzieci do konkursów np.: plastycznych, recytatorskich. Udział w wycieczkach przedszkolnych.
1. Udział rodziców w zebraniu ogólnym i oddziałowych.
2. Ustalenie zasad kontaktów rodziców z nauczycielami i specjalistami.
1. Zebrania grupowe przekazanie rodzicom informacji z:
-obserwacji wstępnej
-obserwacji śródrocznej
-obserwacji końcoworocznej.
2. Udział rodziców w organizacji wycieczek ( Zagórze, teatr, wycieczki całodniowej).
3. Włączanie rodziców w organizację imprez: m.in. Mikołajki, Wigilia.
4. Uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców: pasowanie na przedszkolaka, dzień babci i dziadka, dzień rodzinki, piknik rodzinny.
5. Dzień otwarty – umożliwienie nowo przyjętym dzieciom i ich rodzicom poznania przedszkola.
6. Udział rodziców w zajęciu otwartym.
7. Zorganizowanie w poszczególnych grupach uroczystych wigilii z udziałem dzieci i nauczycieli, włączenie w organizację rodziców.
- zdjęcia na stronie internetowej, Facebook przedszkola, gazetka oddziałowa
- prasa, media

Okres stażu

§ 6 UST. 2 PKT 7
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE
TERMIN
REALIZACJI

Umiejętność omawiania i przeprowadzonych i obserwowanych zajęć
- analiza przeprowadzonych i obserwowanych zajęć
- formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
-arkusze obserwacji
Opiekun stażu
Według harmonogramu przeprowadzonych i obserwowanych zajęć
- analiza mocnych i słabych stron
- zapis analizy SWOT
Opiekun stażu
Według harmonogramu zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.