X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41759
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

ANEKS
DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Katarzyna T.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna T.
2. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
3. Miejsce rozpoczęcia stażu: Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby
4. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
5. Miejsce kontynuacji stażu: Punkt Przedszkolny
6. Data rozpoczęcia stażu w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Punkt Przedszkolny: 01.09.2018 r.
7. Dyrektor Szkoły: mgr Anita
8. Opiekun stażu: mgr Karolina
9. Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp.
Zadania
Realizacja
Termin
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się z prezentacjami multimedialnymi MEN dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień-październik 2018

2. Współpraca z Dyrektorem
• Napisanie i przedstawienie wniosku o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego w nowym miejscu pracy.
• Napisanie i przedstawienie Aneksu do Planu Rozwoju Zawodowego.
• Dostarczenie oceny dorobku zawodowego oraz sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za pierwszy rok odbywania stażu.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego.
wrzesień 2018

wrzesień 2018

wrzesień 2018

maj 2020

3. Współpraca z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy.

• Prowadzenie spotkań konsultacyjno-instruktarzowych.

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i ich omówienie.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich analiza.

• Opracowanie sprawozdania za drugi rok realizacji stażu oraz z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
wrzesień 2018

raz w miesiącu
raz na dwa miesiące

raz na dwa miesiące

czerwiec 2019/ maj 2020

raz na pół roku

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej,
• Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, np. kart pracy, pomocy dydaktycznych własnoręcznie tworzonych, dyplomów, gier.
• Lektura najnowszych publikacji z dziedziny metodyki, psychologii i rozwoju dziecka.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Przygotowanie i przedstawienie referatu dla nauczycielek przedszkola dotyczącego zdrowego odżywiania dzieci.

• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
na bieżąco
według potrzeb

na bieżąco

podczas bieżącej pracy
listopad 2018

według listy

6.
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
• Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia, warsztatach, kursach organizowanych przez ODN Mława oraz inne placówki i ośrodki szkoleniowe.
październik 2018, II półrocze 2019

7. Publikacja własnych prac
• Opublikowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli)
październik 2018

8. Współpraca z gronem pedagogicznym
• Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego.

• Udział w pracach Zespołu ds. Ewaluacji.

• Udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli. według harmonogramu spotkań zespołu
listopad 2018, luty-kwiecień, maj 2019
II półrocze 2019

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp.
Zadania
Realizacja
Termin

1.
Wspieranie dzieci i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem i
edukacją dziecka przedszkolnego oraz współpraca z rodzicami.
• Stały kontakt z rodzicami uczniów. Organizacja zebrań z rodzicami.
Spotkania indywidualne.

• Stały kontakt z innymi nauczycielami mającymi zajęcia z dziećmi (nauczyciel języka angielskiego, religii).

• Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce profilaktycznej, prozdrowotnej, pedagogizujących dla rodziców.

• Obserwacja dzieci oraz analiza ich możliwości.

• Ankieta dla rodziców uwzględniająca m.in. zakres samodzielności w czynnościach samoobsługowych oraz propozycje oczekiwań rodziców względem przedszkola.

• Uwzględnianie w planach pracy propozycji rodziców.

• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

• Włączanie rodziców do pomocy w organizacji uroczystości i różnych działań na rzecz przedszkola (utrwalanie wierszy, piosenek, przygotowywanie strojów).
cały okres stażu, według potrzeb

na bieżąco

cały okres stażu

na bieżąco

wrzesień 2018

według potrzeb

II półrocze 2019, 2020
według potrzeb

2. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod: Pedagogika Zabawy Klanza, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Bajkoterapia, Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

• Dostosowywanie form i metod pracy do aktualnych potrzeb grupy oraz osiągania jak najlepszych efektów.
• Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,Kreatywny Przedszkolak”.
• Udział w projekcie ,,Wymiana pocztówkowa” między przedszkolami z pozostałych województw.
cały okres stażu

cały okres stażu

październik 2018-maj 2019
październik 2018 – czerwiec 2020

3. Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola • Przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych oraz dni tematycznych np.: ,,Międzynarodowego Dnia Kropki” „Dnia Przedszkolaka”, ,,Andrzejek” ,,Mikołajek”, ,, Zabawy Karnawałowej”,
„ Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Kolorowej Skarpetki”, „Dnia Sportu”, „Na niebiesko dla autyzmu” itp.
• Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym: współorganizowanie imprez, akcji profilaktycznych.

• Aktywna praca w Zespole ds. ewaluacji wewnętrznej w obszarze: „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji” według kalendarza imprez

według potrzeb

listopad 2018, luty-kwiecień, maj 2019

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
• Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

• Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych profesji np. pan dzielnicowy, pielęgniarka, bibliotekarka.
według potrzeb

cały okres stażu

5. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Uwzględnianie w pracy aktualnych wydarzeń, problemów.

• Kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu.

• Propagowanie zachowań prozdrowotnych.
cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
Zadania
Realizacja
Termin

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i zasobów Internetu w przygotowaniu do zajęć i pracy pedagogicznej.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, konspektów zajęć.

• Opracowanie dokumentacji przedszkolnej.

• Dokumentowanie przebiegu stażu, podczas całego okresu stażu.

• Przygotowywanie na komputerze dekoracji na różne uroczystości przedszkolne, wystrój sali np. zmiany pór roku.

• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych, monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących: awansu zawodowego, rewalidacji, pedagogiki specjalnej, przepisów oświatowych.

• Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji oraz środków audiowizualnych.(telewizor, DVD, komputer)

• Szkolenia i zdobywanie wiedzy poprzez e-learning i webinaria.

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami zrzeszonymi na forach
i grupach mediów społecznościowych.
cały okres stażu
na bieżąco
na bieżąco
według potrzeb

cały okres stażu

według potrzeb

raz na dwa miesiące
na bieżąco

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Lp.
Zadania
Realizacja
Termin

1.
Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej

• Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi
w w/w dziedzinie. Samokształcenie.
cały okres stażu

2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz nawiązanie współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

• Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu, konsultacje. Szkolenia dla rodziców prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
według potrzeb

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp.
Zadania
Realizacja
Termin

1,
Pogłębienie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
• Aktualizacja i pogłębianie wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego, przeglądanie stron internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

• Analiza dokumentów przedszkola (statut; plany: pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, promocji przedszkola; harmonogram uroczystości przedszkolnych; program wychowawczy przedszkola; procedura w przypadku udzielania pierwszej pomocy; regulaminy: spacerów i wycieczek, bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci; instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i higieny dzieci podczas pobytu w przedszkolu).
cały okres stażu

wrzesień-październik 2018

2.
Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego
• Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Wymiana doświadczeń w ramach spotkań Zespołu Nauczycieli Przedszkola.
cały okres stażu
według harmonogramu spotkań Zespołu

Plan rozwoju może ulec zmianie w trakcie realizacji.

Sporządziła:
Katarzyna ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.