X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41622
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO – Beata Linette

SZKOŁA – Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu

ZAJMOWANE STANOWISKO – Wychowawca w Internacie Młodzieżowym

CZAS TRWANIA STAŻU - 2 lata i 9 miesięcy

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU - 1 września 2016r.

DATA UKOŃCZENIA STAŻU - 31 maja 2019r.

ZAŁOŻENIA I CELE
1. W okresie stażu będzie realizowany Plan Rozwoju Zawodowego.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych-opiekuńczych.
3. Celem podstawowym podejmowanego stażu jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

SPODZIEWANE EFEKTY, REZULTATY LUB WYNIKI
1.Podnoszenie kwalifikacji doskonalenie warsztatu i metod pracy
2.Współpraca z uczniami i rodzicami podniesie poziom osiągnięć w nauce
3.Praca opiekuńczo –wychowawcza pozwoli uczniom nabyć umiejętności kluczowe do dokonania właściwych wyborów drogi życiowej
4.Umiejętności stawiania sobie celów i własnych priorytetów
5.Pozytywna ocena dorobku zawodowego za okres stażu
6.Zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego

MOJE ZASOBY:
-Studium nauczycielskie –Nauczanie początkowe – SN- 1988
- Studia magisterskie – Pedagogika UAM ( 5 lat) spec. Opiekuńczo - wychowawcza)
- Kurs kwalifikacyjny w zakresie- „Rozwiązywanie konfliktów w grupie”
-Kurs poszerzający kompetencje-„Patologie społeczne- narkomania, opalacze, sekty, subkultury”
-Kurs poszerzający kompetencje- „Ceyfikat Szkoła z energią-jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią”
-Kurs kwalifikacyjny w zakresie – „Problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży-rola nauczyciela i środowiska szkolnego”

"Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często;
tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często."

Giordano Bruno

Wstęp

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Na stanowisku wychowawcy internatu pracuje od 12 lat. Ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego, które pomagają mi rozwijać mój warsztat pracy oraz umiejętności. Mogę wspierać wychowanków i ich rodziców w ich działaniach wychowawczych i opiekuńczych oraz pomagać dzieciom w trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych. Dbać i zapewnić poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły i placówki.
Myślę, że okres stażu pomoże mi bardziej ukierunkować moje działania na tle internatu i szkoły, specyficznych potrzeb uczniów, rodziców i wychowawców klas.
Ubieganie się o status nauczyciela dyplomowanego stało się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie pozwoli poszerzyć i udoskonalić mój warsztat pracy. Jednocześnie dać przekonanie, że zdobyte doświadczenie pozwoli na wprowadzenie nowych metod oddziaływania wychowawczego, tak by coraz lepiej wspomagać przyszły rozwój naszych wychowanków.

Przedstawiony Plan Rozwoju jest dokumentem otwartym tzn. możliwe jest dokonywanie jego modyfikacji w trakcie realizacji.

Beata Linette

Plan rozwoju zawodowego

Czynności organizacyjne

Lp.
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu
Założenie teczki Awans zawodowy -„nauczyciel dyplomowany”
Wrzesień
Okres stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Autorefleksja z dotychczasowych osiągnięć zawodowych
Przegląd przyswojonych aktów prawa oświatowego
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
Materiały zebrane i zapisane na dysku przenośnym USB
Teczka stażu zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji
Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Okres stażu
Okres stażu
Czerwiec 2016
Sprawozdania roczne w danym
roku szkolnym
Teczka Awans zawodowy
Ocena dorobku zawodowego
dokonana przez dyrektora szkoły

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Czerwiec 2016
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Udział w różnych formach podnoszących poziom pracy szkoły i internatu - praca w zespole wychowawczym (okresowe spotkania wychowawców, omawianie problemów wychowawczych uczniów)
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Poznanie i uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych podopiecznych, ich możliwości Współtworzenie dokumentacji: plan wychowawczy, program profilaktyki, regulaminy, kalendarz imprez oraz inne zgodnie z potrzebami placówki
Praca w zespole wychowawczym.
Praca w zespole ewaluacyjnym
Przygotowanie wychowanków i udział w konkursach poza placówką
Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrz szkolnych
Okres stażu Notatki własne,
Sprawozdania
Plan pracy zespołu
Potwierdzenia
Scenariusze

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
Aktywny udział w formach doskonalenia
(warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach)organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela , szkoły i placówki.

Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu
formy doskonalenia

3. Uczestniczenie w różnych formach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Okres stażu Zaświadczenia
Wpisy w księdze protokołów

4.Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas oraz z pedagogami szkolnymi
Współdziałanie z wychowawcami klas oraz z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych

Okres stażu
Prowadzenie kart procesu wychowawczego notatki w dziennikach zajęć, w zeszycie spostrzeżeń i kontaktów

5. Promocja internatu i szkoły w środowisku lokalnym- współpraca ze świetlicą środowiskową, społecznością lokalną(andrzejki, mikołajki., Boże Narodzenie)
Zaproszenie na uroczystości osób ze środowiska lokalnego, współorganizowanie uroczystości z dziećmi z naszego środowiska czy świetlicy.
Listopad /grudzień
Okres stażu
Zaproszenie zdjęcia scenariusze zajęć.

6. Prowadzenie dodatkowych zajęć - prowadzenie zajęć dla uczniów nieradzących sobie z emocjami Zajęcia w ramach istniejącej grupy „Feniks”- w oparciu o techniki Dramy.
Okres stażu
W ramach zapotrzebowania
Materiały opracowania i scenariusze

7. Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków Udzielanie wychowankom pomocy w przygotowaniu do olimpiad, konkursów, sprawdzianów, i innych zajęć poza lekcyjnych
Okres stażu
W ramach zapotrzebowania ujęte w planie tygodniowym i dziennym zapisanym w dzienniku wychowawczym

8. Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu Zaangażowanie wychowanków do pracy w sekcjach internatu:
Opieka nad sekcją sportową, i wolontariatu
inspirowanie wychowanków internatu do wdrażanie własnych pomysłów działalności w ramach sekcji wzbudzanie do aktywności sportowej kształtowanie empatii i współczucia do opieki nad zwierzętami w schronisku organizowanie imprez i konkursów wewnętrznych przygotowanie gazetek okolicznościowych i informacyjnych.
Okres stażu
Plany i regulaminy działalności sekcji samorządu oraz uczestników

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie Internetu w pracy wychowawcy regularne śledzenie przepisów prawa oświatowego.

Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych, śledzenie stron internetowych wyszukiwanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz formularzy zgłoszeń na stronach WWW.
Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
W ramach zapotrzebowania
Ewidencja stron i portali internetowych
Teczka oraz dysk przenośny –USB -Dokumentowanie stażu

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej samodzielne przygotowanie pomocy naukowych na zajęcia
Dokumentowanie procesu wychowawczego
Wykorzystanie technologii informatycznej do
Scenariuszy zajęć, przygotowania gazetek
Projekty i wykonanie oprawy organizacyjnej uroczystości imprez: dyplomy, podziękowania, nagrody, za udziały w konkursach i akcjach organizowanych w internacie
Przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych
W ramach zapotrzebowania
Karty rozwoju wychowawczego- archiwa
Gazetki informacyjne, okolicznościowe, uświetniające
uroczystości.
Scenariusze zajęć, plany realizacji, dyplomy, podziękowania, wyróżnienia, listy gratulacyjne ankiety.

3. Organizowanie konkursu o tematyce
Wychowawczej – zdrowego trybu życia Konkursy, sprawnościowe, zdrowe posiłki napoje pokazy, przygotowanie, wspólne próbowanie zdrowych potraw oraz cykl systemu serwowania posiłków, napoje, jakie ile, kiedy.
Program na okres stażu
Programy zdrowego trybu życia, przepisy, pokazy ulotki informacyjne

4. Korzystanie z technologii komunikacyjnej Przesyłanie informacji o szkole- szkołom ponadgimnazjalnym poza granicami Poznania
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy, galerii sztuki i stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki..
Cały Okres stażu
Cały Okres stażu
Spis portali i adresów stron i
Adresy stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych
Publikacja w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli – wychowawców
Konsultowanie zdarzeń wychowawczych.
Cały Okres stażu
Scenariusze zajęć, portale edukacyjne, blogi

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu –
opracowanie harmonogramu współpracy Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, hospitowanie zajęć prowadzonych przez stażystę, omówienie zajęć, wyciąganie wniosków
- prowadzenie zajęć przez opiekuna stażu i ich omawianie
- sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cały Okres stażu
Dokumentacja stażysty
Projekt dorobku zawodowego

3. Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów i szkoleń
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
Cały Okres stażu
Zaświadczenia
Materiały pokazowe

4. Współpraca w przygotowywaniu ogólnoszkolnych imprez i akcji Organizacja i prowadzenie imprez Cały okres stażu Scenariusze zajęć, plany realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wprowadzenie programu autorskiego „Walczę o Zdrowy Tryb Życia” koordynowanie działań i realizacja opracowanego programu.

Przystąpienia do projektu
„ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ
czyli zdrowe podejście do życia”

Prowadzenie diet, zdrowego żywienia, formy aktywnego spędzania czasu, umiejętne gospodarowanie czasem wolnym,
Przygotowywanie soków, sałatek przez młodzież, propagowanie ich na terenie całej szkoły.
Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, porady ekspertów, aplikacje, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy. Wszystko, aby dłużej cieszyć się życiem!
Cały Okres stażu
Scenariusze ulotki, strony internetowe, portale i programy aktywnego spędzania czasu, przepisy żywieniowe

2. Opracowanie Programu ” Moja rola w zespole wychowawczym- świadomy udział” Zadania uświadamiające, jaką rolę pełnie w mojej grupie, dowolnie wybrane formy aktywności i ich realizacja przez wychowanków grupie, konstruktywna postawa wychowanka.
I semestr każdego roku
stażu Kwestionariusze, ankiety. Tabele interpretacji, ujawnienie ról w zespole

3. Program klubu wolontariatu ” Lubimy Pomagać”- Akcje promocji klubu i działalności. Wyście na zewnątrz do środowiska lokalnego.. Przystąpienie do programu współtworzonego przez inne fundacje i instytucje charytatywne na terenie wielkopolski.
Cały okres stażu Opracowania programów adresy stron internetowych oraz portali mailowych

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Zwiększenia i ujednolicenia zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych poprzez współprace z innym pracownikami instytucjami.· Współpraca z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną, Radą szkoły, Radą Rodziców, nauczycielami.
Cały okres stażu
Rejestrowanie celu i kontaktów – Dziennik Wychowawczy

2.
Utrzymywanie kontaktów z MOPR, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, - współpraca z policją w realizacji programu profilaktycznego
Spotkania z przedstawicielami policji –prezentacja zagrożeń.
W roku szkolnym 2016/2017
Materiały dotyczące profilaktyki zagrożeń – ulotki broszury
3. Inne akcje charytatywne Spotkanie z „Drużyną Szpiku” W okresie stażu Broszury, ulotki informacyjne

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Studium przypadku - rozpoznanie i rozwiązanie problemu opiekuńczo – wychowawczego. Opis i analiza przypadku. Współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi - indywidualne oraz wspólne z wychowawcą spotkania z rodzicami, ustalanie i zastosowanie środków zaradczych
Cały okres stażu
Dokumentacja wychowawcza, karty procesu rozwoju wychowawczego,
Obserwacja , wywiad

Zatwierdzono Dnia 01.września 2016
Beata Linette

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.