X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41605
Przesłano:

Środowisko przyrodnicze Polski. Lekcja powtórzeniowa

Scenariusz lekcji geografii dla klasy VII

Autor: Małgorzata Klepczyńska
Temat: Lekcja powtórzeniowa - środowisko przyrodnicze Polski.

1.Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa, autor Ewa Maria Tuz, Barbarę Dziedzic zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017

2. Podstawa programowa.

I. wiedza geograficzna:
-poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski ( I.6.)
- określenie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka ( I.13.)
- zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej (geografia Polski) ( I.15)
II. umiejętność i stosowanie wiedzy w praktyce:
- korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych
( II.1.)
- czytanie i interpretację map różnej treści ( II.2.)

3. CEL OGÓLNY: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości o środowisku przyrodniczym Polski.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń po zajęciach lekcyjnych:

- prezentuje czynniki kształtujące klimat,
- opisuje środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego,
- zna typy zbiorowisk leśnych,
- wyjaśnia przyczyny małego zasolenia morza,
- rozpoznaje rzeki Polski i Europy,
- opisuje rozkład temp. i opadów atmosferycznych na podstawie map tematycznych,
- rozpoznaje typy gleb i określa ich żyzność,
- korzysta z mapy fizycznej Polski,
- posiada umiejętność wypełniania treścią mapy konturowej,
- na podstawie opisów, fotografii rozpoznaje obiekty geograficzne.

Kształtowanie postaw:
uczeń:
- aktywnie uczestniczy w lekcji;
- korzysta z Atlasu Geograficznego i zawartych w nim map oraz mapy konturowej Polski;
- zachowuje dyscyplinę w czasie lekcji podczas rozwiązywania zadań podanych w prezentacji i zeszycie ćwiczeń.

5. FORMY PRACY:
• praca indywidualna
• praca w dwuosobowych grupach
• zbiorowa

6. METODY:
• praktyczna i ćwiczeniowa (wypełnianie map konturowych oraz rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń, rozpoznawanie obiektów geograficznych na zdjęciach, praca z mapą hipsometryczną Polski )
• podająca (pogadanka)
• eksponująca ( pokaz schematów, klimatogramów i zdjęć
zamieszczonych w prezentacji multimedialnej )

7. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• prezentacja multimedialna
• rzutnik
• mapa konturowa Polski
• zeszyty ćwiczeń
• Atlas Geograficzny
• Mapa ścienna fizyczna Polski

8. TOK LEKCJI:

I. FAZA WSTĘPNA:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Przedstawienie celów lekcji.
3. Podanie tematu i rozdanie map konturowych Polski

II. FAZA REALIZACJI:

1.Realizacja tematu:
a)przedstawienie prezentacji przygotowanej przez nauczyciela i wykonywanie przez uczniów poszczególnych zadań, w których zróżnicowano stopień trudności.
- Nauczyciel monitoruje pracę samodzielną, wspiera uczniów mających trudności z wykonaniem zadań.
- Wybrane ćwiczenia, na ściennej mapie konturowej Polski, uczniowie wykonują wspólnie,pod czujnym okiem nauczyciela.

Prezentacja zawiera układ zadań spójny z układem treści zawartym w rozkładzie materiału i podręczniku:
- Czynniki kształtujące klimat,
- Cechy klimatu Polski,
- Rzeki w Polsce i Europie,
- Morze Bałtyckie,
- Gleby w Polsce,
- Lasy w Polsce.

III. FAZA KOŃCOWA:

1.Podsumowanie i ocena pracy uczniów.
2.Ocena stopnia przygotowania młodzieży do napisania sprawdzianu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.