X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41551
Przesłano:

Program zajęć kółka informatycznego

Program zajęć kółka informatycznego dla klas IV – VI

Okres trwania: od września 2016r. do czerwca 2017r.

WSTĘP
Program jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, klas IV-VI, którzy są zainteresowani poszerzaniem swoich umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania komputera. Treści w nich zawarte przybliżają im świat komputerów. Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu komputerowego i oprogramowania ustawicznie wzrasta rola edukacji informatycznej. Także zmiany następujące w systemie szkolnictwa idą w kierunku przygotowania uczniów do życia we współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i powszechnym dostępem do informacji. Coraz większego znaczenia nabierają umiejętności korzystania z techniki komputerowej oraz selekcjonowania informacji. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań. Ułatwia docieranie do zasobów informacji i rozwija twórczą aktywność uczniów

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Podstawowym założeniem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz skutecznego rozwiązywania problemów Program opracowano z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest on dostosowany do stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności uczniów, jak również do możliwości szkolnej pracowni informatycznej. Na zajęcia uczęszczać będą zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań w tym kierunku. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Pozalekcyjne zajęcia informatyczne to dla nich szansa na dodatkową edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej.

CELE OGÓLNE

Cele zajęć będą wpływać na umocnienie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia sukcesu a także będą skutecznie pomagać w rozwijaniu się

• Rozwijanie aktywności i ciekawości,
• Umacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności,
• Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
• Zainteresowanie rosnącymi możliwościami zastosowań komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej,
• Poznanie wpływu technologii informacyjnej na nasze życie,
• Tworzenie przestrzeni do bezpiecznego i dającego możliwości realizacji własnych zainteresowań sposobu spędzania wolnego czasu,
• Stworzenie możliwości poszerzania wiedzy szkolnej,
• Pokazanie różnych źródeł informacji,
• Tworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w samodzielny i twórczy sposób
• Wspomaganie procesów dydaktycznych poprzez programy edukacyjne,
• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
• Wdrażanie do pozytywnie rozumianego pojęcia rozrywki, wypoczynku,
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
• Przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i dostępnych danych komputerowych,
• Kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej,
• Uświadomienie korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną,
• Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

• Obsługa podstawowych urządzeń składowych komputera.
• Umiejętne uruchamianie i korzystanie z poznanych programów.
• Operowanie paletą narzędzi w edytorze grafiki: barwą, kształtem; przekształcanie obrazu , kopiowanie, wycinanie, wklejanie gotowych elementy graficznych.
• Operowanie paletą narzędzi w edytorze tekstu: pisanie tekstów i umiejętne ich formatowanie, dobieranie odpowiednich stylów i wielkość czcionki, kopiowanie, wklejanie, wycinanie, przesuwanie, wyrównywanie, tworzenie tabel.
• Korzystanie z galerii ClipArt, WordArt oraz autokształtów.
• Projektowanie dokumentu z tekstem i rysunkiem.
• Zapisywanie pracy w pliku, znajdowanie i otwieranie zapis pliku.
• Tworzenie własnego arkusza kalkulacyjnego, wprowadzanie danych liczbowych do komórek.
• Obliczenia w arkuszu za pomocą prostych formuł.
• Znajomość zastosowania Internetu, wykorzystanie adresu internetowego w celu pozyskiwania informacji, znajomość zasad korzystania z przeglądarek internetowych.
• Korzystanie z poczty elektronicznej.
• Wykonanie prezentacji multimedialnych w Microsoft PowerPoint tworząc slajdy zawierając w nich zarówno elementy edytorów grafiki i tekstu lub arkusza kalkulacyjnego.
• Wprowadzanie animacji i dźwięku w prezentacji.
• Wykorzystanie drukarki , skanera i projektora

METODY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW

1. Podającą, wykorzystując
- wykład,
- pokaz,
- prezentację
2. Problemową
- uczeń rozwiązuje zadania wykorzystując posiadane umiejętności
- uczeń rozwiązuje zadania wykorzystując źródła uzupełniające
3. Eksponującą przy samodzielnym wykonywaniu prac twórczych
4. Praktyczną przy wykonywaniu prac na rzecz klasy, szkoły

TREŚCI NAUCZANIA

Praca z komputerem
Przybliżenie systemu operacyjnego
Wykorzystanie narzędzi systemowych do optymalizacji pracy komputera (defragmentacja dysku, oczyszczanie dysku itp.)
Sposoby uruchamiania programów.
Profilaktyka antywirusowa. Obsługa programu antywirusowego.
Budowa sieci komputerowej pracowni i zasady jej działania.

Obsługa programu do rysowania Paint
Rysowanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
Wstawianie tekstu.
Wykorzystanie specjalnych efektów

Obsługa edytora tekstu Word
Zaznaczanie fragmentów tekstu.
Operacje na zaznaczonych fragmentach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie).
Formatowanie tekstu – nadawanie określonego wyglądu (czcionka, wyrównanie, wcięcia).
Włączanie grafiki do tekstu (ClipArt, WordArt, z pliku).
Tworzenie tabel.

Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel
Wprowadzanie danych do komórek; nadawanie im określonego formatu.
Proste obliczenia w arkuszu – funkcje i formuły.
Nadawanie arkuszowi czytelnej i atrakcyjnej formy.
Tworzenie wykresów przy pomocy kreatora.

Korzystanie z zasobów internetowych
Korzystanie z wyszukiwarek internetowych.
Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach WWW (np. do wykorzystania na innych przedmiotach) oraz weryfikacja ich przydatności.
Pobieranie i zapisywanie danych z Internetu.
Korzystanie z poczty elektronicznej.
Zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji i usług w sieci internetowej.

Multimedia. Gry komputerowe
Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.
Instalowanie i uruchamianie wybranego programu.
Wykorzystanie informacji ze zbiorów multimedialnych.
Rozsądne korzystanie z gier komputerowych.

Projektowanie prezentacji w programie Power Point
Tworzenie slajdów ze zwróceniem uwagi na estetykę wykonania.
Wykorzystanie skanera i drukarki.
Dołączanie do prezentacji dźwięku, obrazu (ew. filmu).
Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem szablonu
Wykonanie prezentacji na określony temat.

Tworzenie stron internetowych przy pomocy szablonów
Pierwsze kroki w programie FrontPage.
Korzystanie z szablonów oraz kreatora stron WWW..
Tworzenie własnych stron

Tematyka zajęć

Lp. Tematyka zajęć Ilość godzin
(Tabela - red.)

1 Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem
Poznanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem.
Organizacja pracy w pracowni komputerowej.
Zastosowania komputera.
Poznanie zasad postępowania z dyskietkami i innymi nośnikami informacji 2
2 Zasady zgodnego z prawem wykorzystania komputera
Poznanie licencji i certyfikatów legalnego oprogramowania.
Poznanie grypy programów, z których korzysta się bezpłatnie.
Omawianie podstawowych postanowienia prawa autorskiego, przejawy łamania prawa i konsekwencje piractwa komputerowego. 1
3 Elementy pulpitu
Zmiana tła pulpitu
Ustawienie zegara
Zmiana paska zadań i menu start 1
4 Wyszukiwanie i uruchamianie programów
Poznanie sposobów poruszania się po strukturze danych w omawianym środowisku pracy.
Poznanie podstawowych typów plików i ich zastosowanie.
Wyszukują zbiory będące programami uruchamiającymi aplikacje: program antywirusowy, programy edukacyjne i gry.
Poznanie negatywnych działań wirusów komputerowych. 2
5 Wykonywanie podstawowych operacji na plikach: kopiowanie, usuwanie, przenoszenie
Poznanie sposobu kopiowania i usuwania danych w omawianym środowisku pracy.
Ćwiczenia w tworzeniu struktur katalogów i kopiowania do nich plików lub folderów.
Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych danych 2
6 Jak dbać o porządek na dysku
Szukanie błędów na dysku
Defragmentacja dysku
Kompresja 1
7 Rysowanie i malowanie w edytorze graficznym - plakat
Wykorzystanie możliwości edytora grafiki – Paint.
Opracowanie plakatu będący ilustracją do przedstawienia teatralnego 3
8 Operacje na elementach graficznych (mapa świata z konturami kontynentów i zwierząt)
Poznanie narzędzi do wycinania fragmentów rysunku.
Przekształcanie rysunków na ekranie za pomocą dostępnych narzędzi i wewnętrznego edytora przekształceń obrazu (kopiowanie przesuwanie) 2
9 Wykorzystanie rzutnika do projekcji filmów, dokumentów, prezentacji 2
10 Sposoby wykorzystania programów multimedialnych – Encyklopedie
Poznanie życia i twórczości sławnych polskich matematyków
Przeglądanie zdjęć i grafik z ich życia 2
11 Instalacja programu krok po kroku
Dokonanie deinstalacji programu. 1
12 Projekt własnej prezentacji
Omówienie zastosowań programu, zasad pracy, menu.
Wybór układu slajdu.
Wybór formatu czcionki.
Wykorzystanie galerii WordArt.
Ustalanie tła slajdu ( polecenie format/tło). 2
13 Tworzenie prezentacji multimedialnej na wybrany temat w programie PowerPoint
Wstawianie obrazów z galerii ClipArt oraz z folderu Moje obrazy
Wzbogacanie grafiki animacją (pokaz/animacja niestandardowa)
Wykorzystanie ruchomych obrazów ClipArt
Zapisywanie prezentacji w formie prezentacji programu PowerPoint.
Pokaz z efektami przejścia slajdu 2
19 Obróbka zdjęć
Instalacja oprogramowania
Kopiowanie zdęć z karty pamięci do komputera
Obróbka zdjęć 2
20 Obsługa edytora tekstu Word
Zaznaczanie fragmentów tekstu.
Operacje na zaznaczonych fragmentach (kopiowanie, przenoszenie)
Formatowanie tekstu – nadawanie określonego wyglądu
Włączanie grafiki do tekstu (ClipArt, WordArt, z pliku).
Tworzenie tabel. 2
21 Poprawianie tekstu
Sprawdzanie pisowni i gramatyki
Szukanie wyrazów podobnych
Szukanie wyrazów 1
23 Wizytówki
Projektowanie i drukowanie własnych wizytówek 2
24 Korzystanie z zasobów internetowych
Korzystanie z wyszukiwarek internetowych.
Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach WWW (np. do wykorzystania na innych przedmiotach) oraz weryfikacja ich przydatności.
Pobieranie i zapisywanie danych z Internetu. 2
26 Multimedia. Gry komputerowe
Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.
Instalowanie i uruchamianie wybranego programu.
Wykorzystanie informacji ze zbiorów multimedialnych.
Rozsądne korzystanie z gier komputerowych. 4
RAZEM 36

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Przewidywane osiągnięcia uczniów
• sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem,
• samodzielne rozwiązywanie prostych problemów przy pomocy komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów,
• posługiwanie się edytorem tekstu, graficznym i programem do tworzenia prezentacji,
• korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł informacji,
• wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz pozyskiwanie informacji,
• wykorzystanie komputera na potrzeby własne, klasy i szkoły,
• obsługa drukarki , skanera i projektora
• wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki.

EWALUACJA

• Wykorzystanie zdobytych wiadomości w nauce i zabawie,
• Tworzenie gazetki okolicznościowej,
• Wykonanie laurek, kartek i plakatów, zaproszeń,
• Tworzenie prezentacji,
• Zaangażowanie uczniów i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.