X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41412
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Marzena Rosada

Czarnków, wrzesień 2016 r.

Ogólne informacje o nauczycielu

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marzena Rosada – nauczyciel języka angielskiego
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Plan dotyczy mojego rozwoju zawodowego w okresie od
1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r. z uwzględnieniem zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393).

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Aktualizowanie wiedzy o awansie zawodowym
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego m.in. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 393),
• śledzenie zmian w prawie oświatowym.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego,
• opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Doskonalenie procesu nauczania języka angielskiego
• opracowanie testu Półmetek dla klas V sprawdzającego wiedzę i umiejętności z języka angielskiego
• przeprowadzanie sprawdzianu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego pod koniec klasy pierwszej i drugiej,
(sprawdzenie wiedzy i umiejętności języka angielskiego ma na celu wprowadzenie ewentualnych zmian w pracy z uczniem oraz w razie potrzeby przeznaczenie dodatkowego czasu na powtórzenie niezrozumiałych zagadnień oraz zorientowania się, co sprawia uczniom największe trudności.)

Doskonalenie metod i form pracy
• wdrażanie wniosków z diagnoz do procesu edukacyjnego w postaci dodatkowych działań doskonalących umiejętności uczniów.
• wdrażanie elementów oceniania kształtującego na zajęciach edukacyjnych oraz stosowanie technik motywujących i angażujących uczniów do nauki,
• stosowanie w pracy metod aktywizujących w celu aktywizowania uczniów do twórczych działań i kreatywności (odgrywanie ról, scenek; gry i zabawy językowe; ćwiczenia śródlekcyjne; piosenki; metoda projektu)
• efekty wychowawcze – (mobilizacja do pracy, rozbudzanie ambicji, zdrowej rywalizacji, rozwijanie poczucia własnej wartości)

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego,
• studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy i poszukiwania nowych rozwiązań (techniki wprowadzania nowego słownictwa i gramatyki)
• poszerzanie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej jak i wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach:
- Organizacja pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze,
- Profilaktyka przemocy wykorzystywania dzieci- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym,
- Szkolenie Indywidualni.pl,
- Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka obcego,
- spotkanie z burmistrzem miasta w sprawie reformy oświaty,
- Rozumieć nastolatki,
- Kreatywny nauczyciel języka obcego,
- Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych,

Wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania ich charakteru - podnoszenie kultury osobistej (pogadanki i warsztaty na lekcji wychowawczej, mediacje uczeń - wychowawca - pedagog)
• gromadzenie informacji o uczniach i ich sytuacji życiowej,
• opracowanie planów pracy wychowawcy z uwzględnieniem programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,
• zdiagnozowanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych w mojej klasie, relacji między uczniami (Pomiar socjometryczny – Plebiscyt życzliwości,)
• stosowanie różnych metod i form pracy podczas lekcji wychowawczej i pracy wychowawczej
• wykonanie wraz z uczniami gazetek tematycznych związanych ze świętami, które obchodzone są w naszym kraju
• wspólne świętowanie Mikołajek – przygotowanie prezentów dla kolegów i koleżanek z klasy
• przygotowanie upominków niespodzianek z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Chłopca
• organizacja wyjść, wyjazdów, wycieczek dydaktycznych
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas uroczystości, wycieczek i imprez szkolnych

Praca w komisjach i zespołach
• praca w komisji Międzynarodowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
• praca w komisji inwentaryzacyjnej szkoły
• praca w komisji zajmującej się monitorowaniem zmian do statutu
praca w komisjach konkursowych – konkursy językowe

§8, ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Stosowanie techniki informacyjnej i komputerowej w pracy pedagogicznej
• prowadzenie zajęć j. angielskiego w pracowni komputerowej (korzystanie ze stron: www.anglomaniacy.pl,www.funenglish.pl, www.e-angielski.com i innych),
• przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji (obrazki, napisy wykorzystywane do wprowadzania nowego słownictwa)
• wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z uczniami (tablica interaktywna, filmy, muzyka, programy interaktywne, prezentacje multimedialne),
• korzystanie z serwisów edukacyjnych i słowników związanych z nauką języka obcego (Simple English Conversation Dialogs for Kids, Learn English Kids – British Council)
• opracowanie dokumentacji szkolnej przy użyciu technologii komputerowej
• redagowanie zadań językowych do gazetki szkolnej Angielski na wesoło
• sporządzenie protokołów z konkursów
• przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego,
• przygotowanie dyplomów, podziękowań,
• opracowywanie testów, sprawdzianów, konkursów, sprawozdań.

Kursy i szkolenia TIK
- Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem darmowego oprogramowania,
- Szkoła w social-mediach
- Kreatywność uczniów wspierana przez TIK

Wykorzystanie Internetu
• wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw,
• korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej,
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego – korzystanie ze stron MEN, Kuratorium, strona Sejmowa;

Przekazywanie na szkolną stronę internetową informacji dotyczących wyników konkursów językowych, informacji o imprezach i uroczystościach.
stały kontakt z administratorem szkolnej strony internetowej i umieszczanie informacji na stronie szkoły w celu promowania osiągnięć uczniów (działalność klasy, akcje charytatywne, osiągniecia uczniów w konkursach)

Publikacje internetowe
opublikowanie na stronach www scenariuszy (3) zajęć dwujęzycznych z j.angielskiego i niemieckiego

Wykorzystywanie w pracy dziennika elektronicznego.
• praca z dziennikiem elektronicznym
( Elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce),

§ 8 ust.2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• wymiana doświadczeń z koleżankami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań (pomoc w zakresie konsultowania metod i form pracy) ,
• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół - wymiana poglądów uwag, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem,

Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli humanistów
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniami podczas wygłaszania referatów na spotkaniu członków zespołu humanistów (tematyka: ocenianie kształtujące; jak wpłynąć na zachowania uczniów i zarządzać klasą; jak ćwiczyć rozumowanie i logiczne myślenie)
• udział i obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli,

• prowadzenie zajęć otwartych (w klasie 4,5) w ramach spotkań zespołu języka angielskiego, niemieckiego (tematyka świąteczna, zagadnienie gramatyczne) oraz omówienie ich przebiegu z członkami zespołu, którzy lekcje obserwowali
• dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
• opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, kart pracy w Internecie
• opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu w Internecie

§ 8 ust.2, pkt 4, lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Programy autorskie
• opracowanie programu autorskiego Kultura krajów angielskiego obszaru językowego - English language and culture - zajęcia dla uczniów klas VII” .
• opracowanie autorskiego programu z języka niemieckiego dla klas V – Czy znasz Niemcy? - Kennst du Deutschland?

§ 8 ust.2, pkt4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Organizacja szkolnych konkursów językowych. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
• przygotowanie konkursów:
- konkurs języka angielskiego dla klas IV, V,
- konkurs projektów z języka angielskiego dla klas IV
- powiatowy konkurs języka niemieckiego dla klas 6
-konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną z życzeniami w języku niemieckim lub angielskim,
- konkurs pięknego czytania dla klas 3,
- konkurs plastyczny – zaprojektowanie stroju narodowego dla Syriusza (maskotki Unii Europejskiej),
- konkurs plastyczny TPD Moje drzewko szczęścia,
• przygotowanie materiałów konkursowych (testy konkursowe, karty odpowiedzi),
• współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniu konkursów, wymiana doświadczeń i pomysłów,
• przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w językowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• wskazanie korzyści płynących z udziału w konkursach –satysfakcja, wiara we własne umiejętności i możliwości, nagrody rzeczowe, uznanie w oczach innych uczniów oraz nauczycieli, rozsławianie szkoły,
• nagradzanie oceną bardzo dobrą lub celującą za uzyskane wyniki
• zapewnienie uczniom materiałów niezbędnych do dobrego przygotowania i opanowania zagadnień konkursowych

Praca z uczniem słabym i zdolnym
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań (z języka niemieckiego dla klas 4,5 i zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas 4,5)
• umożliwienie uczniom słabszym nadrabiania zaległości podczas zajęć wyrównawczych (metody aktywizujące, indywidualne podejście)
• wskazywanie dodatkowych źródeł informacji na tematy związane z przerabianym zagadnieniem
• opracowanie zadań dodatkowych
• zachęcanie do udziału w konkursach
• wykorzystywanie podczas zajęć różnych form i metod pracy (nauka indywidualna, konsultacje)

Działalność w Szkolnym Klubie Europejskim
• organizowanie i pomoc w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych (Dzień Języków Obcych ,wystawa projektów językowych, wystawa kartek świątecznych)
• przygotowanie zajęć klubu, prezentacji multimedialnych, konkursów, pogadanek przez radiowęzeł, gazetek, choinki Klubu Europejskiego

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci działającym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursie plastycznym: (Podróż moich marzeń, Moje drzewko szczęścia)
• zorganizowanie dla dzieci wycieczek do Poznania (3) w ramach działalności koła TPD

Współpraca z psychologiem, pedagogiem i PPP
• rozwiazywanie problemów wychowawczych przy współpracy z pedagogiem, psychologiem i PPP
• zorganizowanie dla swojej klasy Warsztatów myślenia wizualnego (warsztaty z psychologiem)

Współpraca pielęgniarką szkolną
• pogadanki na godzinie wychowawczej na temat zdrowego stylu życia

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczna
nowości wydawnicze

Współpraca z Domem Seniora w Czarnkowie
• wspólne kolędowanie dzieci ze Szkoły SP 1 (kolędy w języku niemieckim, angielskim i polskim)

Współpraca z Oxford i Klett
• współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa Oxford (korzystanie z nowości wydawniczych, materiałów uzupełniających do nauki języka obcego, nagród za konkursy językowe)

Akcje charytatywne: Pomagamy zwierzętom, Mikołajkowa Paczka, Słodkie Mikołajki
• zbiórka karmy, koców i legowisk dla psów ze schroniska w Jędrzejewie
• zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Stobnie
• udział dzieci z SP1 w akcji pieczenia i sprzedawania ciast na rzecz głodujących dzieci w Afryce

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami w nauce języka obcego.
• identyfikacja problemów,
• opis i analiza,
• propozycje rozwiązania problemu,
wdrażanie oddziaływań.

Opis i analiza przypadku wychowawczego (uczeń sprawiający problemy wychowawcze)
• identyfikacja problemów,
• opis i analiza,
• propozycje rozwiązania problemu, wdrażanie oddziaływań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.