X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41372
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Polkowicach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Ziemniak

Rozpoczęcie stażu: 01 września 2016r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019r.
Imię i nazwisko: mgr Monika Ziemniak - nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: magister w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej , oraz nauczyciel edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
tj. 01 września 2016r.- 31 maja 2019r.
Dyrektor: mgr Joanna Wróblewska
Cele stażu : Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Poszerzenie zakresu własnej wiedzy.
Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie warsztatu i metod pracy
Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
IX 2016r. Wniosek o rozpoczęcie stażu, własny plan rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów świadectw, zaświadczeń, planów, scenariuszy, zdjęć, notatek itp.
Okres stażu Teczka „Awans zawodowy”.
Świadectwa, zaświadczenia, notatki, scenariusze, zdjęć, opisy.
3. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Skompletowanie i ocena wszystkich dokumentów potwierdzających moją pracę.
Opis realizacji planu.
Autorefleksja
IV 2019r.

V 2019r.
Materiały zgromadzone w czasie trwania stażu.

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI UWAGI

1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
• Samoocena. Analiza własnych potrzeb dotyczących doskonalenia.
IX 2016r.
Teczka osiągnięć zawodowych.
2. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym-szkolenia, warsztaty.
• Uczestnictwo w konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Udział i prowadzenie Rad Pedagogicznych.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej, dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki
i portali internetowych.

Okres stażu Zaświadczenia, notatki, materiały szkoleniowe.
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pedagogicznych.
• Tworzenie materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
• Tworzenie dokumentacji nauczyciela-wychowawcy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
Okres stażu.
Potwierdzenia, plany, zdjęcia , zapisy w dzienniku, dokumentacja wychowawcy
4. Podejmowanie dodatkowych zadań, pełnienie dodatkowych funkcji na rzecz doskonalenia swojej pracy oraz jakości pracy szkoły. Organizowanie konkursów w klasach
I-III.
• Przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach pozaszkolnych
Przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych- pasowanie pierwszoklasistów, pożegnanie trzecioklasistów.
• Pedagogizowanie rodziców podczas zebrań i konsultacji (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka ).
• Promocja szkoły: Zgłoszenie grupy do udziału w konkursach, akacjach programach o charakterze edukacyjnym.
Okres stażu.
Okres stażu.
IX 2015
VI 2016
Zgodnie z harmonogramem zebrań i wg potrzeb
Okres stażu
Plany, sprawozdania, notatki, potwierdzenie dyrektora.
Regulaminy konkursów, opracowane materiały.
Materiały- scenariusze.
Porządek zebrania z rodzicami, notatki, potwierdzenia rady rodziców.
Zdjęcia, zaświadczenia, sprawozdania, dokumenty potwierdzające udział.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
• Przygotowywanie kart pracy .
• Korzystanie z programów komputerowych tj. Microsoft Word, Excel, Arkusze diagnozy okresowej I końcowej.
• Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z rodzinami oraz nauczycielami.
Okres stażu
Na bieżąco.
Okres stażu.
Na bieżąco.
Okres stażu.
Okres stażu.
Dokumentacja, dyplomy, przepisy, teczka z pomocami, scenariusze zajęć, zdjęcia, notatki

2. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD/ DVD z piosenkami, programami edukacyjnymi - wykorzystanie ich w pracy z dziećmi.
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia grupy za pomocą aparatu cyfrowego.
Okres stażu
Płyty, programy, zdjęcia.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczyciela kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi

1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego’’.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2016/2017
• Zaświadczenie ,publikacja w internecie.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami naszej szkoły. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych.
• Obserwacja zajęć nauczycieli stażystów/ kontraktowych.
• Pełnienie roli opiekuna stażu.
• Udostępnianie wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych innym nauczycielom.
• Współpraca z nauczycielami innych przedszkoli/szkół.
• Czynne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli- wymiana doświadczeń.
Okres stażu.
Okres stażu.
Wg potrzeb
Wg planu
Scenariusze zajęć, opracowane materiały
Notatka, karta obserwacji
Kontrakt, sprawozdanie
Terminarz spotkań.

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi

1. Opracowanie i wdrożenie planu dotyczącego działań wychowawczych.
Współtworzenie planu wychowawczego szkoły
IX 2015
IX 2016
IX 2017
Plan wychowawczy na rok szkolny 2015/2016
2016/2017
2017/2018

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć indywidualnej przygotowania przedszkolnego . Tworzenie planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
Okres stażu
Wg potrzeb
Plan pracy, scenariusze, materiały

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi

1. Diagnozowanie i rozwijanie
zainteresowań uczniów. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem
różnic rozwojowych, w tym także zaleceń PPP
Obserwacja uczniów na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
Okres stażu
Scenariusze zajęć, obserwacje
2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i/lub indywidualnej przygotowanie przedszkolne
Okres stażu
Wg potrzeb
Dokumentacja pracy z uczniem, plan, materiały

3. Praca z uczniem zdolnym.
Przygotowanie i udział w różnorodnych konkursach.
Okres stażu
Wg potrzeb
Dokumentacja pracy, dyplomy, zaświadczenia

4. Współpraca z instytucjami.
Organizowanie wycieczek do instytucji tj. Straż Pożarna, Policja, Poczta itp.
Współpraca z Polkowickim Centrum Animacji, Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną.
Zapoznanie się z pracą urzędników.
Okres stażu
Karta wycieczki, zdjęcia, inne

5. Wycieczki/ wyjścia.
Organizowanie wycieczek i wyjść poza teren szkoły, poszerzające wiedzę uczniów a także obcowanie
z przyrodą.
Okres stażu
Karta wycieczki, zdjęcia, inne

6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych.
Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach gminnych- reprezentowanie uczniów w środowisku lokalnym.
Okres stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Dyplomy, podziękowania
Notatki, zdjęcia, strona www szkoły

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi

1. Aktywna i systematyczna praca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej. Współpraca z:
- policją /strażą miejską (prelekcje, pogadanki)
- pielęgniarką i stomatologiem
( higiena i zdrowie)
- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Polkowicach (opinie, zaświadczenia, kursy i szkolenia)
- Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną (zajęcia otwarte)
- Polkowickim Centrum Animacji (konkursy)
- Samorządem Uczniowskim (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia)
- Szkołami Podstawowymi oraz Przedszkolami Miejskimi (dni otwarte, konkursy)
- innymi Instytucjami/ osobami
Okres stażu
Na bieżąco
Wg potrzeb
Opis współpracy, notatki, zaświadczenia, scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie Uwagi

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Identyfikacja problemu.
Geneza i dynamika zjawiska.
Znaczenie problemu.
Prognoza.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.
Okres stażu
wg potrzeb uczniów
Zgromadzona dokumentacja,
opis przypadku i jego analiza, ewaluacja działań.

*Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu
jak 3 lata.

Polkowice, 01.09.2016r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.