X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41347
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Imię i nazwisko: Małgorzata Renkiewicz
Nauczyciel języka francuskiego
Czas trwania stażu: 01.09.2016-31.05.2019
Powinności nauczyciela w okresie stażu (§8.1)
Zadania
Formy realizacji zadań, terminy
Spodziewane rezultaty/efekty (§8.2)
Uwagi
1. podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej;

2. realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;

3. pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego- z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

- wniosek o rozpoczęcie stażu – wrzesień 2013
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2013
)- § 8 ust. 2 pkt. 1
U- uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
§

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły (szkolenia, kursy, warsztaty) - okres stażu

3. Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedmiotu - studiowanie literatury fachowej

- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami -okres stażu

4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka francuskiego
- aktywny udział we wdrażaniu WSO - okres stażu

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej

- opracowywanie testów, sprawdzianów
- pisanie sprawozdań, planów itp.
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych okres stażu
- - § 8 ust. 2 pkt. 2
2)- wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- regularna analiza przepisów prawnych i innych informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
- korzystanie z portali internetowych skierowanych do nauczycieli i wykorzystywanie w praktyce pomysłów tam zawartych - okres stażu

3.Wykorzystanie technologii info-
rmacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach języka francuskiego
- wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka

1. Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych

- konsultacje z innymi nauczycielami
- przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym okres stażu
§ § 8 ust. 2 pkt. 3
- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy - opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego  rozwoju zawodowego

- publikacja przygotowanych testów, sprawdzianów itp.
- udostępnianie zainteresowanym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć - okres stażu

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie programu koła skierowanego do ucznia zdolnego - okres stażu
- § 8 ust. 2 pkt. 4 a
4)- opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów 

- współpraca ze szkołą gimnazjalną z Francji za pośrednictwem mediów elektronicznych - okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
P- poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

2. Prowadzenie stoiska: „Francuski smakołyk”
-poznawanie przepisów kuchni francuskiej
-degustacja francuskich smakołyków – okres stażu

3. Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjazdów do teatru na sztuki autorów francuskich
- wycieczki
- wyjazdy do teatru- cały okres stażu

4. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów - pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
- praca z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce - okres stażu

5. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych, wojewódzkich
-konkurs wymowy francuskiej
-konkurs języka francuskiego – okres stażu

1. Współpraca z Urzędem Miasta w Suwałkach
-współpraca z miastem Grande-Synthe we Francji -
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
e-wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów
- opis i analiza postępowania ucznia z trudnościami wychowawczymi
- badanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi -
okres stażu
- § 8 ust. 2 pkt. 5
---umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.