X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41335
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
mgr Katarzyna Zawadzka- nauczyciel historii

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
-przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie lekcji historii w obecności opiekuna stażu (opracowanie scenariuszy, konsultacja, analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności); zwiększanie atrakcyjności zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących i stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych -
2. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z zasadami i wymogami

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Dostosowanie działań edukacyjnych do poszczególnych uczniów, zaplanowanie działań dydaktycznych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
2. Opieka nad pracownią historyczną
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów:
- udział uczniów w wystawach i warsztatach związanych z historią (w zależności od oferty przygotowanej przez instytucje lokalne)
- przygotowywanie uczniów do konkursów.
4. Przygotowywanie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki, włączenie do pracy zainteresowanych uczniów).
5. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów, opracowanie programu
6. Włączenie się w organizacje wystawy z okazji „Święta Niepodległości”

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż na kolejny stopień awansu zawodowego poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
2. Przygotowywanie za pomocą komputera narzędzi potrzebnych na lekcjach historii
3. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, edukacyjnych stron internetowych w celu podniesienia jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć
4. Wykorzystanie zasobów internetowych do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, awansu zawodowego
5. Przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizacja wiedzy i rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych, modyfikacja warsztatu pracy poprzez zastosowanie (zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
2. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły (analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktycznego, programu wychowawczego, regulaminów)
3. Udział w pracach różnorodnych komisji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.