X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41316
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Elżbieta Sikorska
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

ZADANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - IX 2016

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – okres trwania stażu

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - okres trwania stażu

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności - okres trwania stażu

5. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy - okres trwania stażu

6. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci - okres trwania stażu

7. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach - okres trwania stażu

FORMY REALIZACJI

● Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
● Opracowanie planu rozwoju zawodowego
● Śledzenie zmian dokonywanych
w prawie oświatowym

● Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań

● Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

● Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
● Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych
● Opracowanie narzędzi badawczych, dokonanie na ich bazie ewaluacji prowadzonych zajęć i programu
● Udział w imprezach ogólnoprzedszkolnych
● Organizowanie zebrań z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami
● Włączenie rodziców do udziału w akcjach i organizacji uroczystości przedszkolnych
● Organizowanie wycieczek
● Obserwacja i analiza możliwości dzieci
● Konstruowanie gromadzenie własnych narzędzi pomiaru
● Wspieranie dzieci zdolnych (plastycznie, muzycznie)
● Udział w różnorodnych konkursach, zawodach, festynach

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

-Złożenie wniosku o rozpoczęcia stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- Teczka stażu zawodowego
- Zaświadczenia, notatki,
- Potwierdzenia uczestnictwa
- Wykaz bibliografii, notatki
- Opracowanie ankiet
- Potwierdzenie udziału
- Protokoły z zebrań z rodzicami
- Notatki ze spotkań z rodzicami
- zdjęcia
- Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej, kwestionariusz obserwacji
- Zdjęcia, ewentualne dyplomy i podziękowania

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne
ZADANIA

1. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła
w pracy dydaktyczno-wychowawczej - okres trwania stażu
2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy- okres trwania stażu
3. Publikacje w Internecie - okres trwania stażu
4. Prowadzenie Kroniki Grupowej - okres trwania stażu

FORMY REALIZACJI

● Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli
( analiza ciekawych artykułów, materiałów do pracy z dziećmi)
● Śledzenie aktualności na portalach internetowych
● Opracowanie scenariuszy zajęć, uroczystości, referatów , kart pracy, dyplomów, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne z wykorzystaniem technologii komputerowej
● Dokumentowanie przebiegu stażu
● Przygotowanie pomocy dydaktycznych
● Wykorzystanie poczty elektronicznej jako narzędzia do kontaktu z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami
● Opracowanie prezentacji multimedialnych
● Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronach internetowych, portalach
● Zamieszczanie zdjęć, opisów imprez przedszkolnych oraz innych sytuacji z życia grupy

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

-Strony internetowe, scenariusze zajęć, uroczystości, referaty,
-karty pracy, ogłoszenia, dyplomy, podziękowania, materiały na gazetki tematyczne, zaproszenia,
- prezentacje multimedialne
-Teczka awansu zawodowego
-Potwierdzenia publikacji
-Kronika Grupowa

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się widzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
ZADANIA

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami - okres trwania stażu
2. Podejmowanie działań w ramach WDN - okres trwania stażu
3. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych - okres trwania stażu
4. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców - okres trwania stażu

FORMY REALIZACJI

● Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz zainteresowanych
● Opracowanie i wygłoszenie referatów i innych opracowań na spotkaniach zespołu samokształceniowego, wzajemna wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych
● Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach
● Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych
● Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
-Scenariusze zajęć, imprez, uroczystości
-Referaty, notatki
-zdjecia
- karty pracy

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu profilaktycznego „Dziecko bezpieczne i zdrowe” - Opracowanie 2018, wdrożenie i ewaluacja 2018/19

FORMY REALIZACJI
● Opracowanie treści programu z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia.
● Działania wdrożeniowe w toku cyklicznie prowadzonych zajęć
● Dokonanie ewaluacji programu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
-Program,
-arkusze ewaluacyjne
- notatki, zdjęcia

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - okres trwania stażu
2. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki - według potrzeb
3. Organizacja wycieczek przedszkolnych - według potrzeb
4. Promocja przedszkola - okres trwania stażu

FORMY REALIZACJI

● Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
● Wyjścia do kina, teatru, filharmonii, muzeum
● Opracowanie harmonogramów wycieczek przedszkolnych, zorganizowanie wyjazdów
● Organizowanie i współorganizowanie uroczystości rodzinnych, konkursów, festynów
● Udział w akcjach i konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

-Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
-Zdjęcia
-Karty wycieczek, zapisy w dzienniku,
Scenariusze imprez,
-dyplomy

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Zielonej Górze - okres trwania stażu
2. Współpraca z placówkami oświatowymi - okres trwania stażu
3. Współpraca ze strukturami samorządowymi - okres trwania stażu
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - okres trwania stażu
5. Współpraca z logopedą - okres trwania stażu

FORMY REALIZACJI

● Zorganizowanie prelekcji dla rodziców z udziałem pracownika PPP
● Udział w konsultacjach ze specjalistami PPP
● Organizacja akcji „Leśny Skrzat sprząta świat” z MP nr 40 w Zielonej Górze
● Współpraca z SP nr 8 w Zielonej Górze (organizacja wspólnych zabaw, zajęć, wczesna adaptacja dziecka do warunków szkolnych)
● Współpraca z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Biblioteką
● Zorganizowanie spotkań
z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy znajdujących się w najbliższej okolicy
● Konsultacje logopedyczne - wspieranie dzieci z wadami wymowy

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

- Prelekcja dla rodziców, zdjęcia, opis działań
- scenariusze zajęć
- sprawozdanie
-Potwierdzenie logopedy,
-Zestawy ćwiczeń logopedycznych

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE:

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniany

ZADANIA

1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - Okres trwania stażu

FORMY REALIZACJI

● Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Opracowane materiały

Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.