X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41089
Przesłano:

Pan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: dr Aleksandra Jasek
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2019 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:

1. Art. 9c, ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. 2013 poz. 393.)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE I ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Formy realizacji Termin realizacji
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
09. 2017
2. Analiza dokumentacji obowiązującego prawa światowego:
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta Nauczyciela
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
Oświatowego (Rozporządzenia MEN)

W okresie trwania stażu
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
W okresie trwania stażu
4. Wnikliwa analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
• Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
• WSO
• Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
• Regulaminów wewnętrznych
• Przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy
W okresie trwania stażu
5. Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych W okresie trwania stażu
6. Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych. W okresie trwania stażu
7. Promowanie zdolności i umiejętności uczniów.

• Przygotowanie do konkursów z fizyki matematyki
• Koordynowanie konkursów z fizyki i matematyki.
• Realizacja projektów gimnazjalnych
• Praca z uczniem zdolnym W okresie trwania stażu
8. Praca z uczniem mającym problemy w nauce W okresie trwania stażu
9. Organizacja uroczystości szkolnych W okresie trwania stażu
10. Organizacja wycieczek szkolnych W okresie trwania stażu
11. Promocja szkoły w środowisku W okresie trwania stażu

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej do przygotowywania potrzebnych dokumentów, np.: planu awansu zawodowego, testów i prac klasowych, sprawozdań, statystyk z diagnozy nauczania, itp.
W okresie trwania stażu
2. Prowadzenie korespondencji ze współpracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W okresie trwania stażu
3. Korzystanie z portali edukacyjnych w samokształceniu W okresie trwania stażu
4. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej:
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystywanie Internetu i urządzeń multimedialnych do pracy na lekcji
• Zachęcanie uczniów do wykorzystywania technologii informacyjnej w czasie realizacji projektów. W okresie trwania stażu
5. Udział w szkoleniach drogą online W okresie trwania stażu
6. Obsługa dziennika elektronicznego W okresie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Formy realizacji Termin realizacji
1. Prowadzenie lekcji otwartych W okresie trwania stażu
2. Praca w Zespole Matematyczno-Przyrodniczym.

• Współpraca z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, analiza programów nauczania, przygotowanie i przeprowadzenie diagnoz, analiza wyników itp.
• Wymiana materiałów dydaktycznych pomiędzy nauczycielami.
W okresie trwania stażu
3. Udostępnianie wyników własnej pracy innym nauczycielom. W okresie trwania stażu

§ 8 ust.4 pkt a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
W okresie trwania stażu

§ 8 ust.4 pkt c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Formy realizacji Termin realizacji
1. Zdobycie nowych kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach
W okresie trwania stażu
2. Poszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
W okresie trwania stażu
3. Udział w programach i projektach realizowanych przez szkołę. W okresie trwania stażu
4. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy szkoły”: wzbogacenie zasobów dydaktycznych pracowni fizycznej.
W okresie trwania stażu
5. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnorodnych formach kultury. W okresie trwania stażu

Sejmik

§ 8 ust.4 pkt e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Formy realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z wydawnictwami , pozyskiwanie pomocy edukacyjnych
W okresie trwania stażu
2. Współpraca z rodzicami:

• Współpraca z Radą Rodziców.
• Współpraca z poszczególnymi rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów ich dzieci.
W okresie trwania stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym W okresie trwania stażu
4. Współpraca z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami W okresie trwania stażu
5. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej, poprzez współorgaznizację uroczystości szkolnych
W okresie trwania stażu
6. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji uczniów.
W okresie trwania stażu
7. Udział w akcjach charytatywnych W okresie trwania stażu

§ 8 ust.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

Formy realizacji Termin realizacji
1. Praca z uczniem autystycznym

• Rozpoznanie specyfiki potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia z autyzmem.
• Dostosowanie wymagań i warunków pracy dla ucznia z autyzmem.
W okresie trwania stażu
2. Diagnoza sytuacji domowej ucznia

• Przeprowadzenie rozmów mających na celu zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia.
• Uwzględnienie podczas pracy z uczniem jego sytuacji rodzinnej (możliwości wypełniania obowiązków szkolnych).

W okresie trwania stażu
3. Określenie możliwości edukacyjnych ucznia

• Przeprowadzenie diagnozy wstępnej.
• Współpraca z nauczycielami w przypadku konieczności rozpoznania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych niektórych uczniów oraz próba ich pokonania.
• Uwzględnienie opinii i orzeczeń podczas określania wymagań edukacyjnych dla ucznia

W okresie trwania stażu

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać zmianom

Plan sporządziła dr Aleksandra Jasek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.