X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40894
Przesłano:
Dział: Logopedia

Ptaki w lesie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Data: 23.10.2018
Grupa: Oddział III„Wiewióreczki:,”- czterolatki
Prowadząca: Agnieszka Leszkiewicz
Temat: Ptaki w lesie.

Cele ogólne:
- wspieranie rozwoju mowy poprzez rozwijanie słuchu fonematycznego i usprawnianie narządów artykulacyjnych.
- pogłębianie wiedzy przyrodniczej;
- wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela;

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- dzieli wybrane wyrazy na sylaby;
- rozpoznaje, nazywa i naśladuje usłyszane dźwięki;
- wydłuża fazę wydechową;
- uważnie słucha czytanego listu;
- słucha poleceń nauczyciela;
- estetycznie koloruje kontur ptaka;

Metody wg Cz. Kupisiewicza oparte na:
- słowie;
- praktycznego działania;

Formy:
- zbiorowa;
- indywidualna;

Środki dydaktyczne:
- karton-paczka; treść listu w kopercie; kartki A4 w kolorach: żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy, brązowy; kasztany; szyszki; żołędzie; liście; 6 obrazków z: słowikiem, kukułką, bocianem, gilem, dzięciołem i wróbelkiem; pendrive z nagraniem odgłosów lasu; 25 kartek z konturami: gila, wróbelka, dzięcioła;

Umiejętności nabywane przez dzieci zgodnie z podstawą programową:
- I 5- uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
- II 7- wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
- II 11- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródło satysfakcji estetycznej
- III 5- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
- IV 2- wyraża swoje zrozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie i rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche dźwięki i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznych słowach
- IV 6- wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom'
- IV 18- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystanie z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
- k4- rozwijanie kompetencji kluczowych: informatycznych;

Podejmowane przez nauczyciela działania z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.
1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie dzieci. Nauczyciel mówi: „Witam dzieci, które są dzisiaj wesołe”, „Witam dzieci, które są zdrowe”, 'Witam dzieci, które są ciekawe tego co Wam za chwilę pokażę”

2. „Paczka i list”- prezentacja pudełka i listu na których znajduje się adres odbiorcy i imię nadawcy ; wyjaśnienie dzieciom, iż jest to paczka i list, którą otrzymały od swojego przyjaciela oraz wspólne sprawdzenie ich zawartości ;

3. „List”- słuchanie treści listu czytanego przez nauczycielkę oraz wykonanie zadań wskazanych w liście w trakcie jego czytania:

a) „Odgłosy lasu”- zabawa słuchowa; dzieci odsłuchują z nagrania na pendrivie dźwięki lasu (dźwięk płynącej wody, odgłosy ptaków, szum wiatru i drzew), wyodrębniają poszczególne dźwięki, nazywają je i próbują określić w jakim miejscu takie dźwięki słyszymy.
b) „Dokończ słowo”- zabawa dydaktyczna; wybrane dziecko w trakcie odczytywania treści listu kończy słowo poprzez dodanie kolejnej sylaby do sylaby podanej przez nauczyciela tj:
- żółta jak sło(nauczyciel)-neczko (dziecko)
- zielona jak tra (nauczyciel) -wa(dziecko)
- pomarańczowa jak mar (nauczyciel)- chew(dziecko)
- czerwona jak po (nauczyciel)-mi (dziecko)- dor (dziecko)
- brązowy jak cze(nauczyciel)- ko(dziecko)- la (dziecko)-da (dziecko)
- ka (nauczyciel)-szta (dziecko)- ny(dziecko)
- szy (nauczyciel)- szki (dziecko)
- żo(nauczyciel)-łę(dziecko)- dzie(dziecko
- li (nauczyciel)- ście (dziecko)

treść listu:
Drodzy Przyjaciele

Pewnego jesiennego dnia moja grupa z przedszkola wraz z panią wybrała się do bardzo ciekawego miejsca. Czy chcecie się dowiedzieć dokąd????Jeśli tak, to posłuchajcie tych dźwięków (zadanie a- pendrive). One Wam podpowiedzą...i co usłyszeliście???...tak, tak to są odgłosy ptaków, dźwięk płynącego strumyka, szum drzew i wiatru. Oczywiście, że poszliśmy do lasu. Nasza pani zażartowała,że poszliśmy, sprawdzić w jakiej sukience chodzi Pani Jesień. Wszyscy wiedzieliśmy, że jesień jest najbardziej kolorową porą roku (zadanie b): żółta jak...., zielona jak.... , pomarańczowa jak... , czerwona jak... i brązowa jak.... Z radością zbieraliśmy w lesie (zadanie b): kasztany, szyszki, żołędzie i liście. Cała grupa chciała zobaczyć mieszkające w lesie....(wiewiórki), ale ja bardzo, ale to bardzo chciałem zobaczyć ptaki, te o których opowiadał mi dziadek, a mianowicie tj. dzięcioła, wróbelka i gila, które są z nami przez cały rok. (prezentacja obrazków).Moi drodzy przyjaciele, bo pewnie wiecie, że jesień to taka pora roku, kiedy część ptaków odlatuje o tej porze do Afryki, do ciepłych krajów, bo ciężko by im było przetrwać u nas mroźną zimę i są to np. słowiki, kukułki, bociany..(prezentacja ilustracji).Zdradzę Wam moją tajemnicę. Uwielbiam słuchać odgłosów ptaków, a wy.......Zatem pobawmy się w Ptasie radio (zabawa 4), wasza pani Agnieszka wyjaśni wam na czym ona polega...Miłej zabawy
Pozdrawiam i do usłyszenia
Papa
Wasz przyjaciel Olek

4. „Ptasie radio”- zabawa ortofoniczna; nauczyciel „włącza radio i przełącza stacje”;
a) na pierwszej stacji są ptaki zimujące w Polsce:
gil, który wydaje dźwięk: pju pju ryr ryr (dzieci powtarzają) ,
dzięcioł: stuk stuk stuk stuk (dzieci powtarzają),
wróbel: ćwir ćwir ćwir ćwir (dzieci powtarzają);
b) na drugiej stacji są ptaki odlatujące na zimę:
- bocian kle kle kle kle (dzieci powtarzają)
- słowik: gig gig gig gig (dzieci powtarzają)
- kukułka: kuku kuku kuku kuku (dzieci powtarzają)
5. „Ptaszki do gniazd”- zabawa oddechowo- ruchowa; dzieci otrzymują piórka, które poprzez wdech nosem, a wydech ustami muszą wprowadzić do obręczy(gniazd) znajdujących się na dywanie.

6. „Mój ptaszek”- kolorowanie wybranego przez dziecko konturu ptaszka zimującego w Polsce .

7. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

- IV 7- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną: słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.: dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnał, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku;śpiew piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chętne uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np.: ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np.: hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np.: Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.