X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40825
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA

klasa 4... - semestr 1, rok szkolny 2018/2019

Średnia ocen – .................., zachowanie – ............................

............systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne (poza okresem wynikającym z chorób).

Zachowanie:
Uczeń dzięki pomocy taty (obecność podczas lekcji i przerw w szkole) pozytywnie zaaklimatyzował się w klasie 4. Pobyt taty był stopniowo skracany a jego obecność dawała ..............poczucie bezpieczeństwa. Chłopiec zaakceptował nowych nauczycieli, przedmioty i sale lekcyjne.
Chłopiec nadal pracuje tylko w bliskiej obecności i pod stałym nadzorem nauczyciela. Podczas lekcji jest rozkojarzony, nie potrafi nawet na krótki czas skupić uwagi na wykonywaniu powierzonego zadania. ... niechętnie podejmuje pracę, szybko traci zainteresowanie omawianym tematem. Występuje wówczas ucieczka myślami, stereotypie (pytania i ruchy) oraz napady śmiechu.
.......................jest pogodnym chłopcem zaczynającym zwracać uwagę na inne dzieci - obserwuje, próbuje naśladować i wchodzić w interakcje. Uczeń zna zasady obowiązujące w szkole i klasie ale ma problem z ich stosowaniem (częstowanie się bez pozwolenia, ruszanie rzeczy innych bez pytania, chodzenie po klasie w czasie lekcji, zaczepianie innych)

Zajęcia edukacyjne:
........................pracuje tylko w bliskiej obecności nauczyciela wspomagającego. Samodzielnie nie wykonuje żadnego zadania ani ćwiczenia. Dobre oceny uczeń uzyskuje z wykonanych prac dodatkowych, prac domowych i materiału, który może nauczyć się na pamięć. Problem stanowi przyswojenie materiału wymagającego myślenia, analizowania, wykorzystywania teorii w praktyce.
Uczeń w dalszym ciągu nie odbiera informacji przekazywanych przez nauczyciela prowadzącego. Nie wykonuje jego poleceń (gdy kierowane są do całej klasy).
Język polski, matematyka, przyroda, historia, język angielski.
........................... w słabym stopniu opanował umiejętność czytania, w dalszym ciągu ma problem ze zrozumieniem czytanego tekstu. Wypowiedzi ustne są ubogie, przeważnie jednowyrazowe zawsze poprzedzone pytaniem nauczyciela.
Pismo nieczytelne, niestaranne, nie zachowana liniatura. Wypowiedzi pisemne formułowane tylko z bardzo dużą pomocą . Dobrze opanowane i stosowane zasady ortograficzne.
Nadal należy ćwiczyć porządkowanie wyrazów wg. kolejności alfabetycznej. Zazwyczaj wyróżnia poznane części mowy. W bardzo słaby sposób odmienia rzeczowniki przez przypadki, liczby rodzaje
Podstawy programowe z matematyki opanowane w stopniu miernym. Chłopiec ma problem z wykonywaniem zadań na liczbach naturalnych, geometrią i rozwiązywaniem zadań. Tabliczka mnożenia przyswojona dostatecznie.
Zdobywana wiedza jest przez ... szybko zapominana.
Chętnie uczestniczy w zajęciach historii i przyrody. Wiedza z tych przedmiotów wymaga ciągłego utrwalania i poszerzania.
W sposób dobry opanował słownictwo z języka angielskiego. Na lekcji indywidualnej jest aktywny, zazwyczaj poprawnie odpowiada na zadawane pytania . Wypowiedzi są jednowyrazowe.
......................zawsze ma odrobione prace domowe, wykonuje dodatkowe prace dla chętnych. W domu utrwala poznany materiał, przygotowuje się do kartkówek i sprawdzianów.
Muzyka, plastyka, technika, zajęcia informatyczne, w-f

Chętnie wykonuje prace plastyczne, jest zaangażowany w podjęte projekty. Przy wykonaniu prac wymaga pomocy i ukierunkowania przez nauczyciela
Na zajęciach muzycznych śpiewa poznane piosenki zbiorowo. Ruchem wyraża rytm i muzykę.
Z techniki opanował materiał teoretyczny.
Z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania na zajęciach komputerowych.
Uczeń bardzo lubi zajęcia wychowania fizycznego. Na lekcjach jednak odmawia wykonywania ćwiczeń wraz z kolegami. ... jest bardzo ruchliwy, przez czas lekcji przeważnie biega. Nie uczestniczy w grach zespołowych. Podczas uczestnictwa w wyścigach rzędów wykonuje błędnie polecenia.
........................................
........................................
Wnioski
Wszystkie informacje i umiejętności wymagają ciągłych ćwiczeń i powtórzeń zarówno w szkole jak i w domu tak aby zostały utrwalane i dobrze zapamiętane oraz mogły stanowić podstawę do dalszej nauki.

Należy kontynuować podjęte do tej pory działania.
Wdrażać do budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Wdrażanie do samodzielności oraz motywowanie.
Budowanie poczucia własnej wartości.
Praca nad tempem pracy oraz koncentracją.
Uczyć ucznia kontaktów społecznych, nawiązywania kontaktów,.
Szeroko pojęta socjalizacja.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.