X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40716
Przesłano:

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - autyzm

Indywidualny Program
Edukacyjno-Terapeutyczny

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Podstawa objęcia kształceniem specjalnym:
Orzeczenie nr
o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

1. Etap edukacyjny: I - oddział przedszkolny – rok szkolny 2016/2017

2. Rozpoznanie z orzeczenia: Autyzm

3. Inne opinie specjalistów: Opinia Nr o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4. Zalecenia wynikające z orzeczenia oraz opinii dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

4.1. Kształcenie specjalne w przedszkolu ogólnodostępnym w tym
z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, w przedszkolu specjalnym lub integracyjnym, w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub specjalnej, w oddziale integracyjnym lub specjalnym, na czas wychowania przedszkolnego.
4.2. Indywidualna terapia logopedyczna rozszerzająca społeczne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
4.3. Oddziaływania terapeutyczne dla dzieci z autyzmem
(terapia behawioralna, terapia relacyjna).
4.4. Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej.
4.5. Zajęcia wspierające rozwój, takie jak:
a) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
b) muzykoterapia
c) rytmika
d) zajęcia na basenie itp.
4.6. Zajęcia rewalidacyjne, w ramach których należy pracować nad:
a) analizą i syntezą wzrokową i słuchową
b) treningiem umiejętności komunikacyjnych – wypracowanie intencjonalności komunikacyjnej (zamierzonej)
c) usprawnianiem motoryki dużej i małej
d) usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
e) treningiem umiejętności społecznych
4.7. W całokształcie zajęć ważne jest dostarczanie dziecku wzmocnień pozytywnych adekwatnych do włożonego wysiłku i starań.
4.8. Wskazane monitorowanie rozwoju dziecka przez psychiatrę, psychologa, logopedę i pedagoga oraz zgłoszenie na badania kontrolne przed podjęciem przez dziecko obowiązku szkolnego
4.9. Potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(Opinia Nr)

5. Charakterystyka dziecka

5.1. Diagnoza medyczna
a) zdiagnozowany opóźniony rozwój mowy
b) rozpoznany autyzm dziecięcy (zaświadczenie wydane przez psychiatrę dzieci i młodzieży)

5.2. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
a) nieharmonijny rozwój psychomotoryczny
b) problemy z koncentracją uwagi powodują konieczność stosowania przerw podczas zajęć
c) zaburzona umiejętność komunikowania się
d) niemożność polegania na mowie, motywacji do nawiązywania kontaktów interpersonalnych
e) zaburzenia w zakresie podzielności uwagi
f) unikanie kontaktu wzrokowego
g) trudności w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych i w myśleniu abstrakcyjnym
h) trudności w generalizacji wiedzy i umiejętności
i) trudności w myśleniu przyczynowo-skutkowym
j) osłabiona ciekawość poznawcza i motywacja wewnętrzna, wybiórcze zainteresowania

5.3. Mocne strony i trudności dziecka

Mocne strony Trudności dziecka
• dobre spostrzeganie wzrokowe i pamięć wzrokowa
• sporadycznie wykonuje proste polecenia nauczycielek
• rozpoznaje swoje imię w zapisie graficznym
• pogodny, niekiedy poddaje się próbom nawiązania kontaktu ze strony rówieśników
• układa puzzle z 3-4 elementów
• potrafi samodzielnie założyć wybrane elementy ubrania
• próbuje artykułować dźwięki (efekt pracy z logopedą – próba werbalizowania samogłosek)
• nie broni się przed kontaktem dotykowym
• potrafi wykonać zadania w kartach pracy na poziomie rówieśników
• może nawiązać kontakt, ale czyni to w sposób nieadekwatny, nie okazując zrozumienia
• nie zawsze reaguje oporem przed podejmowaniem nowych aktywności
• dość często wybiera indywidualne formy zabawy (układa puzzle, próbuje rysować, podejmuje próby układania prostych klocków)
• reaguje na swoje imię
• często korzysta z książek
• nie skupia uwagi podczas zajęć
• unika materiałów plastycznych takich, jak: plastelina
• nie wykazuje poczucia przynależności do grupy rówieśników
• nie wykazuje poczucia zagrożenia
• mała samodzielność w czynnościach samoobsługowych
• nie występuje samodzielna aktywność słowna
• nie je samodzielnie – odczuwa niechęć w kontakcie z lepkimi konsystencjami (nie lepi z plasteliny, unika posiłków, mydła itp.)
• wymaga motywacji do pracy
• często skupia uwagę na dłużej na jednym, wybranym przedmiocie
• występują stereotypia (szczególnie kręcenie głową na boki)
• zaburzone kompetencje komunikacyjne i społeczne (nie wykazuje zainteresowania innymi dziećmi, czasami szuka izolacji)
• niekiedy irytuje się podczas prób nawiązywania kontaktu ze strony rówieśników
• postępuje zgodnie ze swoimi potrzebami, nie uwzględniając norm i zasad przestrzeganych w grupie
• brak mowy
• przejawia trudności dotyczące wzajemności w komunikacji
• nie wykazuje zainteresowania zabawami innych dzieci
• brak współdziałania w zabawie
• przejawia brak tzw. zabawy funkcjonalnej opartej na wyobraźni, naśladowaniu i pozorowaniu
(nie używa przedmiotów i zabawek w celu, do jakiego zostały stworzone)
• występuje nadmierna aktywność ruchowa
• zaburzenia koncentracji uwagi
• napady złości, agresji i autoagresji
• występuje nadmierna koncentracja na szczegółach
• dziecko dość często zamyka się w sobie
• występuje nadwrażliwość sensoryczna (nadmiar bodźców, hałas, awersja do wybranych posiłków)

6. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem

6.1. Cele terapeutyczne
a) koncentrowanie uwagi podczas działań grupowych i indywidualnych
b) skoncentrowanie i utrzymanie uwagi w grupie przez 10-20 minut
c) kształtowanie umiejętności wykorzystywania sygnałów niewerbalnych (skoncentrowania, oczekiwania, chęci powtórzenia)
d) uczenie rozumienia w kontekście podstawowego słownictwa
e) praca nad poznawaniem mowy oraz alternatywnymi sposobami komunikacji (uczenie pracy z piktogramami)
f) rozwijanie komunikacji pozawerbalnej (mowa ciała, gesty)
g) kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz poznawanie i rozumienie niepisanych reguł społecznych
h) praca nad rozwojem mowy w ramach terapii logopedycznej
i) przestrzeganie reguł i zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej
j) utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu
k) rozwijanie umiejętności zabawy
l) nabywanie nowych wzorców zachowań akceptowanych społecznie
m) integrowanie dziecka ze środowiskiem lokalnym
n) praca nad nauką odczytywania emocji, rozumieniem przyczyn emocji, myśli, intencji i zamiarów innych ludzi
o) usprawnianie ruchowe

6.2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych:
a) dostosowanie do indywidualnych potrzeb dziecka miejsca i procesu terapii
b) pomoc w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych” (umiejętność skupiania uwagi na zajęciach, umiejętność organizacji czasu zabawy)
c) stosowanie piktogramów w terapii z dzieckiem (słowo, tekst pisany, obraz)
d) przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie konkretny (praca na konkretach)
e) łączenie zagadnień z zainteresowaniami dziecka (np. próba liczenia
na wybranych przez dziecko liczmanach lub konkretach)
f) wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka (słownictwo, rozumienie)
g) praca z dzieckiem w oparciu o tzw. pozytywne wzmocnienia
h) wdrażanie i oczekiwanie od dziecka przestrzegania zasad panujących w grupie
i) wspieranie i umożliwianie dziecku kontaktów społecznych
j) unikanie wyręczania w sferach, w których radzi sobie dobrze
k) integrowanie dziecka z rówieśnikami oraz otoczeniem społecznym – kształtowanie zachowań tolerancyjnych (promowanie pomocy koleżeńskiej i zachowań prospołecznych)

6.3. Etapy osiągania umiejętności w ramach obszarów edukacyjnych podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

6.3.1. Obszar 1.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• uświadamiania własnej osoby
• budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
• kształtowania społecznie akceptowanych postaw
• rozpoznawania i wyrażania emocji
6.3.2. Obszar 2.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• kształtowania nawyków higienicznych
• wykonywania czynności samoobsługowych
• przyzwyczajania do utrzymywania w porządku rzeczy i otoczenia
6.3.3. Obszar 3.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• porozumiewania się
• kształtowania poprawności wymowy
• kształtowania poprawności leksykalno-semantycznej (używanie w słowniku czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób, zwierząt)
6.3.4. Obszar 4.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• porównywania i grupowania obiektów
• przewidywania czynności manipulacyjnych i łączenia przyczyny ze skutkiem
6.3.5. Obszar 5.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• dbałości o zdrowie
• rozwijania sprawności ruchowej
6.3.6. Obszar 6.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze
• bezpiecznego korzystania ze środków transportu
• właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
• właściwego zachowania się wobec obcych osób, roślin
i zwierząt
6.3.7. Obszar 7.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• aktywnego uczestniczenia w różnego typu przedstawieniach
• wcielania się w rolę aktora
6.3.8. Obszar 8.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• kształtowania poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce
• poznawania sposobów wykorzystania instrumentów muzycznych
• wyrabiania wrażliwości muzycznej
• odtwarzania prostych układów tanecznych
6.3.9. Obszar 9.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• odbioru dzieł sztuki (oglądanie ilustracji, albumów, reprodukcji)
• kształtowania umiejętności plastycznych
6.3.10. Obszar 10.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• działalności konstrukcyjnej (podejmowanie zabawy polegającej na poznawaniu właściwości przedmiotów)
• rozumienie znaczenia pracy ludzi różnych zawodów (rozpoznawanie pracowników przedszkola, podejmowanie prób pomagania np. w sprzątaniu)
• poznawania świata techniki (nazywanie i wskazywanie niektórych środków lokomocji, urządzeń domowych)
6.3.11. Obszar 11.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• rozpoznawania zjawisk atmosferycznych i zachowania
się odpowiednio do pogody (rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody)
6.3.12. Obszar 12.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• poznawania różnych środowisk przyrodniczych z najbliższego otoczenia (rozpoznawanie i wskazywanie, próba nazywania)
• kształtowania opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin (wskazuje i próbuje nazywać zwierzęta hodowlane i domowe)
6.3.13. Obszar 13.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• kształtowania orientacji przestrzennej (wskazuje i próbuje nazywać części ciała, potrafi poruszać się we wskazanym kierunku: do przodu, do tyłu)
• liczenia (wskazywanie gestem lub dotykanie palcem kolejnych przedmiotów) w miarę indywidualnych możliwości dziecka
• rozpoznawania kształtów geometrycznych (wskazywanie przedmiotów w kształcie koła i wyróżnianie ich spośród innych obiektów)
• dostrzegania powtarzalności układów (kontynuowanie występujących w danym układzie regularności)
6.3.14. Obszar 14.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• doskonalenia percepcji wzrokowej
• nabywania sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• doskonalenia percepcji słuchowej
• korzystania z książek
• rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu
6.3.15. Obszar 15.
Etapy osiągania umiejętności w zakresie:
• uświadamiania związków w rodzinie (uczestniczenie
w uroczystościach okolicznościowych, branie udziału
w wykonywaniu upominków okolicznościowych)
• rozbudzania zainteresowania regionem (wskazywanie budynku przedszkola, plac zabaw, rozpoznawanie najbliższej okolicy)

Zakres nauczanych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka objętego indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

7. Procedury osiągania celów

7.1. Formy pracy:
a) zindywidualizowana pod kierunkiem nauczyciela i specjalistów
b) grupowa
7.2. Metody pracy:
a) Metoda Ruchu Wspierającego Weroniki Sherborne
b) elementy Programu Aktywności Knillów
c) Metoda Dobrego Startu
d) muzykoterapia
e) nauczanie indywidualne z wykorzystaniem terapii behawioralnej (kształtowanie jak największej liczby zachowań adaptacyjnych)
f) terapia logopedyczna
7.3. Środki dydaktyczne
a) audiowizualizacja
b) piktogramy
c) karty pracy
d) muzyka CD (do zajęć z muzykoterapii)
e) gry dydaktyczne dla dzieci z autyzmem
f) „Mówikarteczki” ułatwiające komunikację
g) CD z wybranymi dźwiękami i odgłosami do treningu słuchowego

8. Działania wspierające realizację IPET

8.1. Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu obserwację
pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
8.2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
a) konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
b) udział w działalności Zespołu (w razie potrzeby)
c) bieżąca diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
d) specjalistyczne wsparcie dla rodziców w ramach współpracy
z rodzicami
9. Formy zajęć, wymiar godzin oraz okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem)

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(zajęcia specjalistyczne) Okres udzielania pomocy Wymiar godzin Uwagi
1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

2016/2017

2 godziny
/tydzień

2. Zajęcia logopedyczne.
3. Zajęcia terapeutyczne.
4. Zajęcia socjoterapeutyczne.
5. Porady i konsultacje dla rodziców.

10. Zespół opracowujący IPET

Program opracował i realizuje następujący zespół nauczycieli, wychowawców
i specjalistów:

Imię i nazwisko Podpis
1. – oligofrenopedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego (wychowawczyni dziecka)/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne.
2. - oligofrenopedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego (wychowawczyni dziecka)/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne.
3. – logopeda, nauczycielka wychowania przedszkolnego/zajęcia logopedyczne

, dnia........................................

Podpis rodziców/opiekunów prawnych:

........................................

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.