X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40680
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr Marta Matras

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W PUŁAWACH
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Akty prawne:
• Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U z 2013 r poz. 393/
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA DO REALIZACJI
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - red.)

1. Zapoznanie się z procedurą osiągnięcia awansu zawodowego nauczycieli i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982r., z późn. zm, Rozporządzenie MEN z dn. 1. 03. 2013 w sprawie awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MEN X. 2016
Cały okres stażu
Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. IX. 2016
IX.2016
Cały okres stażu
V. 2019
Wniosek o rozpoczęcie stażu,
Plan rozwoju zawodowego,
Dokumentacja

3. Analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki.
• Systematyczne analizowanie dokumentów placówki: statutu, planu pracy przedszkola, podstawy programowej, programów nauczania, zasad organizacyjnych, programu wychowawczego
IX. 2016 Uwzględnienie potrzeb przedszkola w palnie rozwoju zawodowego

4. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego: rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy,
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Cały okres stażu
Zaświadczenia,
Materiały, pomoce , zdjęcia

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
• Dokonywanie wpisów zgodnie z procedurą, prowadzenie dokumentacji nauczyciela – dzienniki, obserwacje, diagnozy,
• Zmiany w Statucie przedszkola,
• Ankiety ewaluacyjne.
Cały okres stażu
Dziennik zajęć,
Teczka obserwacji dzieci,
Plany pracy,
Semestralne sprawozdania

6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych,
• Prasy pedagogicznej.
Cały okres stażu
Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

7. Stosowanie różnorodnych metod w pracy. Uatrakcyjnianie i wzbogacanie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących,
• Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych,
• Kąciki kreatywnego przedszkolaka.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć,
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci,
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera,
• Opracowywanie dokumentacji, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych korzystając z komputera,
• Przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera,
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu,
• Przygotowywanie tematycznych prezentacji multimedialnych,
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu,
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
• Prowadzenie dziennika elektronicznego, obserwacji i-przedszkola.
Cały okres stażu
Na bieżąco
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany,
Zaproszenia, podziękowania

2. Wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego źródła pozyskiwania informacji, wzbogacania wiedzy
• Wyszukiwanie niezbędnych informacji,
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami drogą mailową,
• Wyszukiwanie tekstów piosenek, wierszy, ciekawych artykułów dotyczących pracy z małym dzieckiem. Cały okres stażu
Teksty publikacji pedagogicznych

3. Wykorzystanie technologii komputerowej we współpracy z rodzicami
• Kontakt e-mail z rodzicami,
• Wymiana informacji,
• Wysyłanie zdjęć z uroczystości, spotkań, imprez,
• Zamieszczanie informacji o przedszkolu na stronie internetowej i w panelu i-przedszkole.
Cały okres stażu
Lista adresów mailowych rodziców

4. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych – płyty CD, VCD, DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Płyty DVD, VCD i CD

5. Publikacje w Internecie
• Opracowanie i opublikowanie w Internecie ciekawych scenariuszy, kart pracy, wiadomości o przedszkolu.
Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji

6. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystanie jej w codziennej pracy
• Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera – nowe programy.
Cały okres stażu
Dokumentacja

7. Prowadzenie strony internetowej przedszkola
• Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.
Na bieżąco
Strona zamieszczona w Internecie

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej – wymiana doświadczeń
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
• Przeprowadzenie rady szkoleniowej „Kary i nagrody w wychowaniu przedszkolnym”,
• Dzielenie się wiedzą w zespole ewaluacyjnym,
• Przekazywanie materiałów i wskazówek z odbytych szkoleń.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

2. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych • Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, plany miesięczne.
Cały okres stażu
Plany miesięczne, scenariusze zajęć, uroczystości, karty pracy

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – prowadzenie zajęć koleżeńskich
• Opracowanie konspektów, prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.
Cały okres stażu
Konspekty zajęć, potwierdzenia

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami • Wspólne rozwiązywanie problemów – podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów,
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach,
• Dzielenie się wiedzą z nauczycielkami w zespołach powołanych prze dyrektora,
• Udostępnianie swoich materiałów i opracowań ze szkoleń,
• Nowe metody współpracy i wymiana doświadczeń (opracowanie zbioru własnego w zakresie kompetencji i komunikacji nauczycieli).
Cały okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i realizacja programu autorskiego
„Mały bezpieczny przedszkolak”
• Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu bezpieczeństwa dzieci,
• Zaplanowanie treści, celów i zadań programu,
• Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami służb dbających o bezpieczeństwo,
• Podjęcie współpracy z rodzicami celem ujednolicenia kierunków wychowawczych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, program autorski w formie papierowej, sprawozdanie z jego realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych – aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach
• Opracowanie regulaminów konkursów, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg,
• Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, festiwalach, akcjach, spartakiadach.
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów

2. Podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, zdrowotnym i charytatywnym
• Współorganizowanie akcji "Pomagamy naszym czworonożnym przyjaciołom"- zbieranie karmy, kocyków, zabawek dla zwierząt ze schroniska
• Udział w akcji " Góra grosza" i zbieranie nakrętek typu „Pet”
• Przedszkolny wolontariat bezinteresowna pomoc starszym, chorym, młodszym
• Realizacja założeń Programu Edukacji Zdrowotnej" Akademia Aquafresh"-program profilaktyki stomatologicznej jak również zdrowe odżywianie, wspólnie z dziećmi tworzenie przepisów kulinarnych, posiłków
Cały okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania

3. Organizowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości środowiskowych
• Organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych z okazji świąt najbliższych członków rodzin przedszkolaków
„Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień
Dziecka” – wspólna zabawa, zaangażowanie się dzieci i rodziców, integracja grupy
Lepsze poznanie się dzieci i rodziców, wywoływanie miłej i radosnej atmosfery.
Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości, zdjęcia

4. Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
• Organizowanie wycieczek pieszych do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością i autokarowych,
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno – społecznymi.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

5. Udział w zorganizowanych przedsięwzięciach kulturalnych
• Spektakle teatralne,
• Wystawy muzealne,
• Filmy.
Cały okres stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
• Opracowanie plany współpracy z rodzicami,
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami,
• Pedagogizacja rodziców
• Konsultacje indywidualne dla rodziców,
• Informacje rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń,
• Zajęcia otwarte dla rodziców,
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji,
• Włączanie rodziców do organizacji i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
Cały okres stażu
Plan współpracy, lista obecności, sprawozdania, referaty, scenariusze zajęć, konspekty, scenariusze uroczystości, zdjęcia, podziękowania,

1. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami
• Współpraca z Domem Chemika,
• Współpraca z Domem Kultury,
• Współpraca z Policją – zaproszenie przedstawicieli Policji na spotkanie z dziećmi,
• Współpraca ze Strażą Pożarną – zwiedzanie Straży Pożarnej,
• Współpraca ze Strażą Miejską
• Współpraca z pielęgniarką szkolną,
• Współpraca z dentystyką szkolną,
• Współpraca z Biblioteką Publiczną – spotkania autorskie,
• Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt,
• Organizowanie spotkań w ramach akcji „Poznajemy różne zawody” – leśniczy, weterynarz
Cały okres stażu
Scenariusze spotkań
Zbiórka żywności dla zwierząt, zdjęcia z wycieczek i spotkań, podziękowania, nabywanie nowych doświadczeń
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławach
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
Cały okres stażu
Potwierdzenia

3. Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą
• Prowadzenie konsultacji z psychologiem i logopedą
• Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie współpracy
Zdjęcia

4. Współpraca z innymi przedszkolami i Szkołą Podstawową Nr 10 • Udział dzieci w konkursach Cały okres stażu Potwierdzenia, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
Opis i analiza problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego:
• Identyfikacja problemu
• Opisanie historii zjawiska
• Ustalenie znaczenia problemu
• Postawienie diagnozy
• Szukanie skutecznych rozwiązań
• Współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy dzieciom z problemami dydaktycznymi, wychowawczymi
• Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych
Cały okres stażu
Opis i analiza problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji czy tez dokumentowania w zależności od wynikającej potrzeby placówki.

Akty prawne:
• Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz.U z 2013 r poz. 393/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.