X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40632
Przesłano:

Program koła matematycznego "Z matematyką na ty" dla uczniów klasy 3

Program koła matematycznego
„Z matematyką na ty”
dla uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej

Charakterystyka programu

Program koła matematycznego „Z matematyką na Ty” oparty jest na przewidywanych osiągnięciach ucznia w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych według Programu nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczanie świata” (autor Marzena Kędra).
Program został opracowany z myślą o uczniach klasy 3 edukacji wczesnoszkolnej interesujących się matematyką, wykazujących uzdolnienia matematyczne, którzy chcą poświęcić swój czas na dodatkowe zajęcia i rozwój swoich zainteresowań.
Zadaniem programu jest utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych oraz przekazaniu uczniom w atrakcyjny sposób treści spoza podstawy programowej.
Realizacja programu ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, a także przygotować do udziału
i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.
Program przeznaczony jest dla uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przez jedną godzinę lekcyjną.

Cele programu

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań;
- uczenie uważnego analizowania treści zadania i - niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku;
- wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych;
- poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania;
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.

Cele szczegółowe

Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania;
- stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań;
- korzysta z informacji za pomocą tabel i wykresów;
- potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski;
- potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce;
- potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować w zespole;
- posiada niezbędną wiedzę i pozytywną motywacje do wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach.

Procedury osiągania celów

Metody

Realizacja programu umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie ciekawości świata. Dominują w nim takie metody jak:
- gry i zabawy matematyczne,
- zagadki matematyczne, logiczne,
- działania praktyczne,
- praca z tekstem matematycznym,
- praca z zadaniami problemowymi,
- wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów Internetu.

Formy pracy

Realizacji założeń programowych sprzyjać ma różnorodność form pracy:
- praca indywidualna,
- praca grupowa,
- konkursy.

Środki dydaktyczne

Sposoby osiągania celów uwzględniają różnorodność środków dydaktycznych:
- pomoce przygotowane przez nauczyciela,
- książki z zadaniami matematycznymi,
- ciekawostki matematyczne ze stron internetowych,
- krzyżówki,
- tabele z danymi do odczytu,
- cenniki,
- rozkłady jazdy.

Przewidywane efekty

Praca uczniów uczęszczających na zajęcia koła matematycznego przyczyni się do rozwoju ich zainteresowań i zdolności, pobudzi do samodzielnego działania i inwencji twórczej.
Uczniowie będą przygotowani do udziału w konkursach oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Praca z małą grupą sprzyja otwartości i jest bodźcem do ciągłego rozwoju własnej osobowości.

Uczniowie potrafią:
- logicznie myśleć, wyciągać wnioski,
- obliczać obwody figur geometrycznych,
- wykonać działania na ułamkach zwykłych,
- poprawnie wykonać cztery działania arytmetyczne sposobem pisemnym,
- rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności,
- rozwiązywać zadania konkursowe z edukacji matematycznej,
- zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
- przedstawić własnego rozwiązania zadania w sposób jasny i czytelny.

Tematyka zajęć

Liczby naturalne, wymierne i znaki rzymskie
- Powtórzenie numeracji w zakresie 1000 ze zwróceniem uwagi na dziesiątkowy system liczenia.
- Cyfry jako symbole liczb. Zapisywanie liczb do 1000.
- Obliczanie ułamka danej liczby
- Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.
- Odczytywanie i zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich.

Dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 sposobem pisemnym.
- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
- Podzielność liczb, liczby parzyste i nieparzyste.
- Dzielenie zresztą.
- Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych.

Geometria
- Rozpoznawanie i rysowanie odcinków i płaszczyzn prostopadłych
i równoległych.
- Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
- Mierzenie długości odcinków i obliczanie długości łamanych oraz obwodu figur.
- Rysowanie figur w pomniejszeniu i powiększeniu.
- Szukanie w otoczeniu oraz rysowanie przedmiotów symetrycznych.

Mierzenie czasu
- Jednostki czasu: doba, godzina, minuta, sekunda.
- Nazwy dni tygodnia i miesięcy oraz ich kolejność.
- Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
- Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych dotyczących czasu.

Liczenie pieniędzy
- Liczenie pieniędzy, płacenie, zamiana złotych na grosze i odwrotnie.
- Złożone zadania tekstowe związane z kupowaniem i wydawaniem reszty.

Matematyka na co dzień
- Odczytywanie informacji (rozkład jazdy, cennik, termometr)
- Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem danych z tabel, wykresów.

Zabawy matematyczne
- łamigłówki matematyczne,
- zagadki rysunkowe,
- magiczne figury,
- krzyżówki matematyczne,
- dyktanda matematyczne,
- gry z wykorzystaniem kart, kostek, domina.

Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych
Rozwiązywanie zadań z konkursów: „Kangur”, „Alfik”, „Plusik”.

Ewaluacja programu

Ewaluację programu przeprowadzi nauczyciel realizujący program na zakończenie roku szkolnego. Istotną sprawą
w ewaluacji programu będzie pozyskanie informacji zwrotnych od uczestników programu oceniających przydatność, potrzebę prowadzonego koła oraz atrakcyjność zajęć w formie obserwacji, ankiety czy wywiadu.

Narzędzie ewaluacji - ankieta dla uczniów.

Sposoby ewaluacji

- obserwacja uczniów,
- analiza zgodności działań uczniów z poleceniami do wykonania zadania,
- aktywność i zaangażowanie uczniów podczas wykonywanych ćwiczeń
- arkusz informacji zwrotnej dla ucznia
- udział w konkursach matematycznych.

Praca dzieci będzie oceniana zawsze pozytywnie, aby wzmocnić motywację i zainteresowania matematyczne. Będą to oceny słowne, pisemne, a także nagrody rzeczowe.
Radość z wykonanego zadania, odniesiony sukces w konkursie w połączeniu z otrzymaną nagrodą niech towarzyszy jak najczęściej wszystkim członkom koła matematycznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.