X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40586
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel:
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną,
Studia podyplomowe: logopedia, neurologopedia,
Kurs kwalifikacyjny: pedagogika lecznicza.
Miejsce odbywania stażu:
Okres stażu: 2lata i 9 miesięcy (tj. 01.09.2016r.- do 31.05.2019r.).
Dyrektor placówki oświatowej:

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie wszechstronnego rozwoju dzieci w edukacji przedszkolnej.
2. Pogłębianie wiedzy , umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na
celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitalizacje zajęć przez dyrektora.

• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty , kursy).

• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

• Systematyczne zapoznanie się z literaturą pedagogiczną, logopedyczną, neurologopedyczną. Śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej, publicznych i portali internetowych.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.

• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.

• Prowadzenie i analiza kart obserwacji dziecka.

• Diagnoza osiągnięć dziecka.

• Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Prowadzenie Kroniki Przedszkolnej .

6.Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej, ruch przez muzykę Rudolfa Labana itp. Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.

7. Wykonywanie czynności dodatkowych.

• Organizowanie konkursów przedszkolnych i między przedszkolnych.

• Przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach, wystąpieniach, akcjach- rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich, tanecznych dzieci.

• Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.

• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.

• Pedagogizacja rodziców.

• Konsultacje indywidualne z rodzicami.

• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków,- przygotowanie programów artystycznych, dekoracji.

• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkania w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica . rozmowa poznanie interesujących zawodów.

• Zajęcia otwarte dla rodziców.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji np. Biblioteki, Urzędu Gmin , Poczta itp.

• Zaproszenie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów.

• Współpraca z instytucjami wspomagającymi prace wychowawczą i opiekuńczą ,szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

• Współpraca z Gminą Biblioteką Publiczną.
• Współpraca z Gimnazjum Publicznym w Przytyku - organizowanie uroczystości pod hasłem ,,Dzień Dziecka- Dniem Sportu”.

8ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej.
• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
• Wykorzystywanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.
• Korzystanie z zasobów informatycznych i możliwości komunikacyjnych do porozumiewania się z innymi nauczycielami, specjalistami, do pozyskiwania informacji wspierające prace nauczyciela.
• Prowadzenie dokumentacji własnej i przedszkolnej w formie elektronicznej.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Korzystanie z programów komputerowych.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, uroczystości, planów miesięcznych.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
• Przygotowywanie referatów do szkolenia Rad Pedagogicznych i pedagogizacji rodziców.

3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Praca z komputerem w trakcie zajęć, wykorzystywanie tablicy interaktywnej.
• Korzystanie z pracy z dziećmi z pomocy dydaktycznych takich jak: płyty DVD, VCD, CD oraz dostępnych programów edukacyjnych.
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

4. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.
• Redagowanie artykułów i dostarczanie zdjęć z ważnych wydarzeń z życia grupy na stronę internetową przedszkola.

8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

• Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
• Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, kart pracy itp.
• Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, rodziców.
• Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami i/ lub rodzicami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
• Opracowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych, konkursów , szkoleń.
2. Współpraca z innymi nauczycielami.
• Wspólne opracowywanie scenariuszy z okazji różnych wydarzeń na terenie przedszkola i realizowanie różnych przedsięwzięć.
• Wspólne opracowywanie regulaminów i konkursów.
• Aktywny udział w pracach zespołowych.
• Wymiana doświadczeń i prowadzenie dyskusji, wygłaszanie referatów i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Udostępnienie innym ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno- wychowawczej.
• Udostępnienie i przekazywanie scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości przedszkolnych przedstawień oraz materiałów ze szkoleń w formie elektronicznej.

8 ust.2 pkt.4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
Innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego dotyczącego korygowania i usuwania wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym.
• Praca i wdrożenie programu autorskiego pt: ,,Mówię ładnie i poprawnie”.

8ust.2 pkt.4c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Diagnozowanie i rozwijanie wszechstronnego rozwoju dzieci w szczególności ich zainteresowań.
• Stosowanie różnorodnych i aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań dzieci.
• Stała obserwacja dzieci i monitorowanie ich zachowań na tle grupy.
2. Dostarczanie informacji środowisku rodzinnemu na temat życia placówki oraz grupy przedszkolnej.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć wedle zainteresowań dzieci.
• Zdjęcia, nagrania na temat zdarzeń grupowych dzieci.

3. Organizowanie uroczystości przedszkolnych i środowiskowych.
• Zorganizowanie spotkań, imprez, akademii przedszkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków i społeczności lokalnej.
Celem promowania pracy przedszkola
4. Współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu pomoc innym ludziom i zwierzętom.
• Włączenie się w zbiórki i akcje charytatywne.

5. Współpraca z różnymi instytucjami.
• Organizowanie wyjść do różnych instytucji, np.: Biblioteka, Poczta.
• Współpraca z biblioteką w ramach promowania czytelnictwa wśród dzieci i chwil spędzania czasu z rodziną. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom na tle grupy włączając się w akcję ,,Cała polska czyta dzieciom”.

8.ust.2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Radomiu.

• Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.
• Zorganizowanie spotkań rodziców z specjalistami.
• Kierowanie dzieci na badania i konsultacje w poradni.
• Prace wedle wskazówek zawartych w opinii lub orzeczeniu.
• Uczestnictwo w szkoleniach i prelekcjach ze specjalistami.

2. Współpraca z przedszkolnym logopedą.

• Prowadzenie konsultacji z logopedą.

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku.
• Organizowanie pomocy dla rodzin potrzebujących, aktywny udział w festynie ,,Postaw na rodzinę”.

8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest nauczyciel zatrudniony.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Zdiagnozowanie dwóch przypadków :
- analiza sytuacji dziecka;
- diagnozowanie problemu;
- ustalenie metod pracy i form pomocy;
- analiza efektów podjętych działań;
- propozycje rozwiązania;
- wdrażanie oddziaływań;
- efekty oddziaływań.
Plan Rozwoju Zawodowego jest otwarty, będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres, jak 2 lata i 9 miesięcy.
Zatwierdzam do realizacji..................... ....................................
(data, pieczątka, podpis dyrektora placówki) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.