X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40512
Przesłano:

Projekt "Ptasia zagroda". Znaki rzymskie. Utrwalenie odczytywania godzin zegarowych. Poznajemy pracę ornitologa. Konspekt lekcji edukacji wczesnoszkolnej

SCHEMAT KONSPEKTU lekcji klas I- III
Data:
Nauczyciel:
Elwira Galikowska-Wierzbicka Przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna
Klasa:II
Temat lekcji: Projekt ,,Ptasia zagroda” Znaki rzymskie. Utrwalenie odczytywania godzin zegarowych. Poznajemy pracę ornitologa.

Cele lekcji: Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych uczniów związanych z obserwacją ptaków, analiza matematyczna tabeli obserwacyjnej, przeliczanie, utrwalenie umiejętności praktycznych związanych z zastosowaniem w praktyce znaków rzymskich, odczytywanie godzin na zegarze , korzystanie z tekstu informacyjnego ,formułowanie wniosków na podstawie doświadczenia, poznanie pracy ornitologa,

Sposoby osiągnięcia celu
(Co uczeń powinien zrobić?)
-nazwać ptaki w karmniku,
-odczytać godziny na zegarze, posługiwać się liczbami rzymskimi i arabskimi,
-wiedzieć kim jest ornitolog i czym się zimuje
- odczytać i analizować dane z tabelki,
- współpracować w grupie,
-przeprowadzić proste doświadczenie i sformułować wniosek,
-czytać ze zrozumieniem tekst informacyjny,
-wyszukać potrzebne informacje w różnych w tekście,
- odpowiedzieć na pytanie związane z tekstem,
- ocenić swoją pracę na lekcji

Wiadomości :
-zna nazwy pospolitych ptaków,
-wie dlaczego pióra ptaków nie są mokre,
-zna liczby rzymskie,
-zna i odczytuje wskazania zegarowe,
-wie jak znaleźć ważne informacje w tekście,
-wie kim jest ornitolog ,

-uczeń potrafi
-prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, potrafi nazwać niektóre ptaki
-potrafi zapisać daty, odczytać liczby rzymskie i arabskie, odczytać dane z tabelki, porównać wyniki,
-potrafi wypowiedzieć się na temat pracy ornitologa,
-potrafi przeprowadzić proste doświadczenie i sformułować wniosek,
-potrafi wskazać proste informacje w tekście

Kształtowanie umiejętności kluczowych

-kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, -
-kompetencje w zakresie czytania
-kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
-kompetencje porozumiewania się w językach obcych,

-potrafi przeliczać, potrafi zapisać daty, odczytać godziny, zapisać liczby rzymskie,
-umie wykorzystać myślenie matematyczne w codziennych sytuacjach
-uczeń tworzy spójne, logiczne wypowiedzi, wypowiada się samorzutnie, przestrzega kultury mówienia, potrafi czytać teksty informacyjne, potrafi wskazać potrzebne informacje, potrafi odpowiedzieć na pytanie,
-uczeń szuka informacji w nowoczesnych źródłach ,potrafi posługiwać się komputerem,
-uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie,

Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej, będą kształtowane u uczniów podczas lekcji?
1)sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
3)poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł
4) praca w zespole i społeczna aktywność
Sposób wykorzystania zalecanych warunków realizacji podstawy programowej:
-korzystanie z tablicy multimedialnej,
-podział na grupy, zespołowe rozwiązywanie problemów,
-praca metoda projektów,
-indywidualizacja zadań,
-wykorzystanie metod ewaluacyjnych

Wyzwalanie samodzielności edukacyjnej, aktywności uczniów w procesie uczenia się- działania nauczyciela:
-organizacja przestrzeni edukacyjnej,
- dobór stosowanych pomocy dydaktycznych i metod pracy
- nadzorowanie działań uczniów,
-zapewnienie uczniowi ciągłości i kontynuacji w nabywaniu wiedzy przedmiotowej,
-stwarzania uczniom możliwości zadawania pytań,
- sprawdzanie, czy uczniowie właściwie rozumieją przydzielone zadania
-zbieranie informacji zwrotnych od uczniów,
- stosowanie oceniania kształtującego,

Metody pracy..
.projektowa, słowna, obrazowa
Formy pracy indywidualna, zespołowa
Środki dydaktyczne komputer, dostęp do internetu, tablica multimedialna, teksty informacyjne, zegar, pióra, woda, karty pracy

PODPIS NAUCZYCIELA
Elwira Galikowska –Wierzbicka

Przebieg lekcji:

1.Przedstawienie celu głównego i celów szczegółowych. Utrwalenie znajomości liczb rzymskich, odczytywanie godzin ,obserwacja, znajdowanie ważnych informacji
2.Nacobezu: mówicie zdaniami ,potraficie napisać liczby rzymskie ,potraficie dopasować godziny do zegara, znacie nazwę pewnego zawodu, szukacie odpowiedzi na pytanie: ,,dlaczego kaczka pływa i nie jest mokra?”
3.Szukanie odpowiedzi na pytanie:Gdzie znajdujemy liczby rzymskie w życiu codziennym? Dlaczego warto znać liczby rzymskie?
4.Pisanie liczb rzymskich na podstawie liczb arabskich, porządkowanie liczb od najmniejszej do największej, odczytanie hasła ornitolog.
5.Obejrzenie filmu;Ornitolog (mac edukacja-projekty w edukacji wczesnoszkolnej)
6.Szukanie odpowiedzi na pytania: Kto może być ornitologiem? Jakie cechy ma ornitolog?
7.Ćwiczenie w aplikacji LearningApps- Dzień obserwatora-odczytywanie godzin
8.Przerwa śródlekcyjna-piosenka Hello songs for Kids(yotube)
9.Obserwacja ptaków w karmników https://www.webcamera.pl/kategoria,karmniki
10. Uzupełnienie tabelki obserwacji, analiza prowadzonych obserwacji:Ile dni obserwujemy, ile ptaków przyleciało, których najwięcej, w jakie dni?
11. Przeprowadzenie obserwacji z piórem-moczenie go w wodzie .Szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego kaczka jest sucha? Wykorzystanie wiadomości w e –podręczniku https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_JESIEN_2_1_01_001_p0.html
12.Znajdowanie ważnych informacji-praca wielopoziomowa: czytanie samodzielne lub ze wsparciem nauczyciela tekstu, wykreślanie zbędnych informacji. Odczytanie poprawnie wykonanego zadania. Wklejenie kartki na kontur ptaka.
13.Podsumowanie lekcji i ewaluacja: wskazanie zapamiętanych wiadomości, zaznaczenie na karteczkach, buźkami ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.