X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40446
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2019 r.
Imię i Nazwisko nauczyciela : mgr Jadwiga Wiesława Zapadka
Wykształcenie : mgr pedagogiki edukacji początkowej
Zatrudniony na stanowisku : nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa placówki : Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Chrobrego w Zarębach

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
(Tabela)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Edussek itp.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego i złożenie go u Dyrektora Szkoły.

Plan rozwoju Wrzesień 2016r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
• Dokumentowanie sporządzanie realizacji planu rozwoju,
• Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego realizacji planu rozwoju, Potwierdzenie dyrektora
Gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zaświadczeń, zdjęć, przykładowych dokumentów i pomocy dydaktycznych Wrzesień 2016r.

Na bieżąco

Maj 2019r.

3. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentów obowiązujących w szkole:
-Ustawa o Systemie Oświaty (znowelizowana)
-Statut
-Regulaminy.
Potwierdzenie dyrektora na bieżąco w miarę potrzeb

4. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie
jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

• Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia.

Okres stażu

5.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych.
• Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce.
Dziennik zajęć
Okres stażu

6. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
• Udział w przygotowywaniu uroczystościi imprez szkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Matki.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów recytatorskich, plastycznych, przedmiotowych
Zdjęcia, szkolna strona internetowa, szkolna kronika.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Opracowanie materiałów i dokumentów okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
• Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia zintegrowanego, psychologii i pedagogiki.
Analizy
Sprawozdania
Ankiety
Wnioski
Okres stażu

2. Podnoszenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej we własnej pracy.
• Wykorzystanie technologii komputerowej do wykonywanie pomocy dydaktycznych
na zajęcia lekcyjne.
• Opracowywanie podziękowań dla rodziców, dyplomów itp.
Przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Okres stażu

3. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych. Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania materiałów do lekcji w postaci kart pracy, prezentacji.
Przygotowane karty pracy, przygotowane prezentacje
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli,
• Udostępnianie chętnym nauczycielom własnych opracowań (pomoce dydaktyczne, scenariusze uroczystości),
• Projektowanie scenografii na uroczystości szkolne, pomoc nauczycielom w przygotowywaniu dekoracji do różnych inscenizacji,
• Przygotowanie wystąpienia (pogadanki) i ulotek informacyjnych na zebrania rodziców.
Sprawozdanie Konspekty lekcji, opinie nauczycieli, podpisy
W miarę potrzeb

2. Prace nad dokumentacją szkolną.
Udział w doraźnych Zespołach opracowujących dokumenty na potrzeby szkoły.
Dokumenty
Szkolne
W miarę potrzeb

3. Opracowanie i umieszczenie publikacji na stronach, portalach edukacyjnych.
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
Publikacje
Internetowe 2016/2017r.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Opracowanie i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych
Społeczne prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas II.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, plan zajęć.
Okres stażu

2.Wdrożenie programu ogólnopolskiego „Cała Polska czyta dzieciom”
1.Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych
2.Współudział w zorganizowaniu międzyszkolnego konkursu znajomości lektur
3.Współudział w zorganizowaniu akcji w ramach „Cała Polska czyta dzieciom”
Regulamin konkursu
Sprawozdania
Potwierdzenie dyrektora W miarę potrzeb
Cyklicznie co rok

3.Opracowanie programu wynikającego z potrzeb szkoły
• Opracowanie planu wychowawczego klasy,
• Zapoznanie z planem rodziców
Plan pracy wychowawcy
Sprawozdanie z realizacji
Okres stażu

§ ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
• Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
Karty wycieczek
Okres stażu

2. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych.
• Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej.
Według kalendarza pracy szkoły

3. Udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych.
Opracowanie materiałów, zagadnień związanych z konkursami.
Materiały z konkursów
Zgodnie z potrzebami szkoły.

§ ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami środowiska lokalnego Rozszerzenie zakresu działań poza szkołę:
• Współpraca z MOPS;
• Współpraca z Biblioteką wiejską w Zarębach
• Współpraca z UMiG
• Współpraca z MOK
• Współpraca z Policją (organizowanie spotkań z policjantem).
Potwierdzenie współpracy
Okres stażu

2. Współpraca z pielęgniarką
• Pogadanki na temat profilaktyki higieny jamy ustnej,
• Zorganizowanie konkursu na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się Sprawozdania Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Pomoc dzieciom z problemami psychologicznymi i pedagogicznymi.
Opiniowanie uczniów skierowanych na badania do poradni
Sprawozdania
Potwierdzenia dyrektora
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Analiza sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i rodzinnej ucznia
Opis i analiza przypadków.
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać zmianom i modyfikacjom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.