X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40435
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem

,,Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem”

PREAMBUŁA
,, Ten kto zaniedbuje i upokarza dzieci, zabija w nich zaufanie, nadzieję i wiarę w jakąkolwiek przyszłość’’
Audrey Hepburn
Mając na uwadze te słowa, opracowana w Publicznym Przedszkolu nr 16 ,,Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, ma na celu dobro dziecka i jego harmonijny rozwój w atmosferze akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa.
Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

ROZDZIAŁ I

OBJAŚNIENIE TERMINÓW

1. Pracownikiem przedszkola jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wolontariusze, praktykanci oraz każda osoba dorosła, która za zgodą organów przedszkola prowadzi zajęcia z dziećmi.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzina zastępcza.
4.Zgoda rodzica/opiekuna prawnego oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami, należy poinformować rodziców/ opiekunów prawnych o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć takie działania, które powodują, że dziecko doznaje krzywdy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, zaniedbywania.
Krzywdzeniem fizycznym jest np.: bicie, popychanie, szarpanie, zmuszanie do jedzenia, do picia alkoholu, wykręcanie rąk, zmuszanie do prac fizycznych;
Krzywdzenie emocjonalne to: wyzwiska, szantaż emocjonalny, poniżanie, wyśmiewanie, chłód emocjonalny, nadopiekuńczość;
Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby dorosłej (lub starszej od dziecka), która podejmuje czynności o charakterze seksualnym, aby zaspokoić swój popęd płciowy lub pobudzić go. Będą to nie tylko czyny lubieżne, ale też zachęcanie do ich oglądania, pozowania nago.
Zaniedbywanie to niezaspokajanie potrzeb dziecka niezbędnych dla jego rozwoju. Takie dzieci są: brudne, głodne, nieodpowiednio ubrane, pozostawiane bez opieki na podwórku
6. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją ,,Polityki ochrony dzieci w przedszkolu”
7. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
8. Zespół interwencyjny tworzą osoby powołane przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za ,,Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, psycholog, nauczyciele z grupy dziecka, pracownicy, którzy byli świadkami sytuacji.

ROZDZIAŁ II

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU W ZAKRESIE KONTAKTÓW NA LINII PERSONEL PRZEDSZKOLA – DZIECKO

POSIŁKI- dzieci są zachęcane do spożywania posiłków. Jedzą samodzielnie lub w razie potrzeby( prośba rodzica, zgoda dziecka) przy pomocy dorosłego. Posiłki są spożywane razem, o stałych porach. Dzieci podczas posiłków nie są zmuszane do ich konsumpcji.
WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ- dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności. Zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości i wieku dzieci. Wszelkie ograniczenia dzieci (zdrowotne, wynikające z uprzedzeń czy nieśmiałości) są uwzględniane i akceptowane. W trakcie zabaw i zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub osoba dorosła przez niego wyznaczona, która jest pracownikiem przedszkola. Przedstawiciele firm i instytucji, mający kontakt z dziećmi (np.teatrzyki, koncerty, wycieczki, spotkania) są sprawdzani pod względem wiarygodności.
ODPOCZYNEK- w przedszkolu jest wyznaczona pora, w której odbywa się odpoczynek. Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są uwzględniane i respektowane. Dzieci starsze mają możliwość krótkiego odpoczynku, wyciszenia się, a jego sposób zależy od wychowawcy grupy( odpoczynek na poduszkach, słuchanie bajki muzycznej lub czytanej).
SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA POWIETRZU- osoby obce nie mają wstępu do ogrodu przedszkola. Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi. Otoczenie przedszkola w trakcie pobytu dzieci na powietrzu jest monitorowane przez nauczycieli i personel pomocniczy.
JĘZYK I RÓWNE TRAKTOWANIE- możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane. Wychowankowie nie są przezywani. Dzieci nie są etykietowane.
DYSCYPLINA- dzieci są wdrażane do przejmowania odpowiedzialności za swoje działania poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania.
CZYNNOŚCI HIGIENICZNE- w przedszkolu są wdrażane dzieciom zasady dbania o higienę: dzieci myją ręce przed posiłkami, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety, malowaniu, lepieniu. Wszystkie starsze grupy myją zęby.
Dzieci powinny być samodzielne w załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Personel pomaga małym dzieciom ( za ich zgodą) w ubieraniu i rozbieraniu się. Na prośbę małego dziecka może być mu udzielona pomoc w wykonaniu czynności higienicznych. Dbając o zapewnienie dziecku komfortu psychicznego i fizycznego, w przypadku zabrudzenia się (moczem, kałem, wymiocinami lub inne) dziecko jest myte i przebierane w suche ubranie przez personel pomocniczy.
Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, chyba, że jest to bezpośrednio związane z sytuacją zagrażającą życiu dziecka. W takim przypadku zostaje spisana wzajemna zgoda między rodzicami i nauczycielem.
Gdy dziecko źle się poczuje w ciągu dnia, wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia dziecku ustronnego miejsca do odpoczynku i zawiadamia o tym fakcie rodziców. Rodzice powinni niezwłocznie odebrać źle czujące się dziecko z przedszkola.
W przypadku zaistnienia wszawicy lub innych pasożytów przedszkole powiadamia rodziców, którzy maja obowiązek wykonania zabiegów całkowicie eliminujących pasożyty.
Rodzice są zobowiązani o poinformowaniu przedszkola w przypadku każdej choroby zakaźnej ich dziecka. Ukrywanie lub bagatelizowanie choroby jest niedopuszczalne i naraża zdrowie pozostałych dzieci.
Sale, w których przebywają dzieci są stale wietrzone, odkurzane i myte przez personel do tego zobowiązany, a środki służące czystości zabezpieczone przed dziećmi.

ROZDZIAŁ III

PROCEDURY INTERWENCJI W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA PRZEZ:
1. CZŁONKA/CZŁONKÓW RODZINY
2. PRACOWNIKA PLACÓWKI
3. RÓWIEŚNIKA/RÓWIEŚNIKÓW

(Tabela - red.)

SCHEMAT POSTĘPOWANIA
PODEJRZENIE KRZYWDZENIA DZIECKA

USZKODZENIE CIAŁA

TAK NIE
WEZWANIE POGOTOWIA / NOTATKA SŁUŻBOWA

POWIADOMIENIE DYREKTORA PLACÓWKI LUB OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ POLITYKI

DZIAŁANIA INTERWENCYNE / DZIAŁANIA POMOCOWE

INTERWENCJA W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA
• WEWNĘTRZNA – DZIAŁANIA PODJĘTE W PLACÓWCE

 Zaobserwowanie lub uzyskanie informacji o fakcie krzywdzenia dziecka
 Powiadomienie o fakcie krzywdzenia Dyrektora lub osoby monitorującej realizację polityki
 Kontakt placówki z rodzicem lub opiekunem
 Rozmowa pedagoga lub psychologa z dzieckiem
 Zaoferowanie dziecku i rodzinie pomocy świadczonej przez specjalistyczną placówkę wsparcia
 Bieżące monitorowanie sytuacji dziecka
 Plan postępowania z dziećmi – świadkami/sprawcami

• ZEWNĘTRZNA – ZAWIADOMIENIE ODPOWIEDNICH SŁUŻB - KIEDY?

 Obowiązek powiadomienia służb wynikających w przepisu prawa
 Nieskuteczność działań podjętych w placówce

DROGA POSTEPOWANIA – PROCEDURA
• ZGŁOSZENIE SPRAWY NA POLICJĘ LUB DO PROKURATURY
• WNIOSEK DO SĄDU RODZINNEGO
• PROCEDURA “NIEBIESKIE KARTY”
• POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

1. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez członka rodziny
Kategorie krzywdzenia:
 Przemoc fizyczna i psychiczna
- interwencja wewnętrzna
- interwencja zewnętrzna, procedura „Niebieskie karty”
- wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka i rodziny
Rozmowa z dzieckiem
Rozmowa z rodzicem/opiekunem w przypadku przemocy w rodzinie z rodzicem/opiekunem niekrzywdzącym
- przedstawienie formy i okoliczności krzywdzenia
- poinformowanie o zachowaniach lub wypowiedziach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia
- omówienie roli rodzica/opiekuna w podejmowaniu interwencji (wspieranie dziecka), zaproponowanie wsparcia,
- poinformowanie o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej,
- poinformowanie o placówkach świadczących pomoc,
- ustalenie planu pomocy dziecku (zapewnienie mu bezpieczeństwa, wsparcie go przez placówkę, ewentualne skierowanie go do specjalistycznej placówki wsparcia,
- ustalenie kontraktu zawierającego działania eliminujące nieodpowiednia zachowania oraz konsekwencje gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu
Uruchomienie procedury „Niebieskie karty” – wypełnienie formularza NK – A, przekazanie przewodniczącemu komisji interdyscyplinarnej
Złożenie wniosku do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka i rodziny w sytuacji niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej

Procedury “Niebieskie karty”

Wypełnienie formularza / Przekazanie formularza
“Niebieska karta – A” / “Niebieska karta – B”

7 dni od wszczęcia procedury

Przekazanie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
formularza “Niebieska karta – A”

3 dni od otrzymania formularza

Decyzja Zespołu Interdyscyplinarnego o sposobie pracy nad sprawą – uchwała

Powołanie Grupy Roboczej do pracy nad indywidualną sprawą rodziny

Posiedzenie członków grupy Przekazanie formularza “Niebieska karta – B”.
roboczej przy udziale osoby Posiedzenie czlonków grupy roboczej przy
dotkniętej przemocą w rodzinie i udziale osoby podejrzanej o stosowanie
wypełnienie formularza przemocy w rodzinie i wypełnienie
“Niebieska karta – C” formularza w rodzinie

1. Diagnoza rodziny
2. Stworzenie indywidualnego planu pomocy dla rodziny
3. Monitoring realizacji planu
4. Zakończenie procedury

 Zagrożenie dobra dziecka
- działania podjęte w placówce
- brak oczekiwanych rezultatów działań podjętych w placówce
- wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka i rodziny
Rozmowa z dzieckiem
Rozmowa z rodzicem/opiekunem w przypadku przemocy w rodzinie z rodzicem/opiekunem niekrzywdzący
- przedstawienie formy i okoliczności krzywdzenia
- poinformowanie o zachowaniach lub wypowiedziach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia
- omówienie roli rodzica/opiekuna w podejmowaniu interwencji (wspieranie dziecka), zaproponowanie wsparcia,
- poinformowanie o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej,
- poinformowanie o placówkach świadczących pomoc,
- ustalenie planu pomocy dziecku (zapewnienie mu bezpieczeństwa, wsparcie go przez placówkę, ewentualne skierowanie go do specjalistycznej placówki wsparcia,
- ustalenie kontraktu zawierającego działania eliminujące nieodpowiednia zachowania oraz konsekwencje gdy zaplanowane działania nie przynoszą efektu
Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.
Czy zaplanowane działania przyniosły efekt?

TAK – zakończenie działań, monitorowanie sytuacji

NIE – jeżeli przyczyną jest brak współpracy z rodzicami/opiekunami, nieprzestrzeganie ustaleń kontraktu lub jeśli zauważono niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej złożenie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka i rodziny (na mocy art. 572 k.p.c)
Art. 572 Kodeksu postepowania cywilnego

§1. Każdy komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

§2. Obowiązek wymieniony w §1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądu, prokuratorach, notariuszach, komornikach organach samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

 Popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka (przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej, wolności)
- zawiadomienie policji lub prokuratury

Złożenie przez Dyrektora zawiadomienia na policję lub do prokuratury
(obowiązek wynika z art. 304 k.p.k)

Art. 304 Kodeksu postępowania karnego

§2. Instytucja państwowe i samorządowe które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.

2. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika placówki

Kategorie krzywdzenia:

 Przestępstwo (np. znęcanie się, wykorzystywanie seksualne, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała)
- interwencja wewnętrzna
- zawiadomienie policji lub prokuratury
Rozmowa Dyrektora ze sprawcą
- poinformowanie pracownika o posiadanej relacji ze zdarzenia
- poinformowanie o obowiązku złożenia zawiadomienia na policję lub do prokuratury
Rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami:
- poinformowanie o zaistniałej sytuacji,
- ustalenie planu pomocy dziecku ( zapewnienie mu bezpieczeństwa, określenie roli opiekunów, wsparcie dziecka przez placówkę, ewentualne skierowanie go do specjalistycznej placówki wsparcia)
Złożenie przez Dyrektora zawiadomienia na policję lub do prokuratury
art. 304 k.p.k)

 Niepożądane zachowanie pracownika (np. ośmieszanie, dyskryminowanie, nierówne traktowanie, niedocenianie, ignorowanie problemów i potrzeb, nadmierna krytyka, zawstydzanie, stawianie nieadekwatnych oczekiwań)
- interwencja wewnętrzna połączona obowiązkowo z rozmową dyscyplinującą z pracownikiem przeprowadzoną przez Dyrektora i ustalenie dalszego postępowania.

Rozmowa z pracownikiem – ustalenie kontraktu zawierającego działania eliminujące nieodpowiednie zachowania i konsekwencje
Rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami:
- poinformowanie o zaistniałej sytuacji,
- ustalenie planu pomocy dziecku ( zapewnienie mu bezpieczeństwa, określenie roli opiekunów, wsparcie dziecka przez placówkę, ewentualne skierowanie go do specjalistycznej placówki wsparcia)

Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.

Czy zaplanowane działania przyniosły efekt?
TAK – zakończenie działań, monitorowanie sytuacji
NIE – podjęcie w stosunku do osoby krzywdzącej działań wynikających z Kodeksu Pracy

3. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez inne rówieśnika/rówieśników

 Przemoc rówieśnicza (ośmieszanie, groźby znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej, zmuszenie do wykonania określonych czynności, niszczenie rzeczy dziecka, wszelkie formy cyberprzemocy)

- interwencja wewnętrzna (gdy sprawca nie dopuścił się czynu zabronionego przez prawo) – plan pomocy oraz pracy z dziećmi będącymi ofiarami, sprawcami i świadkami
Rozmowa z osobami uwikłanymi w przemoc (sprawca, ofiara, świadek)
Rozmowa z rodzicami/opiekunami dzieci:
- poinformowanie o zaistniałej sytuacji,
- ustalenie planu pracy z dziećmi i rodzicami/opiekunami,
- spisanie kontraktu z rodzicami/opiekunami
Wyeliminowanie zachowań niepożądanych:
- należy wziąć pod uwagę incydentalność, powtarzalność i nasilenie sytuacji przemocy,
- przeanalizowanie pozycji ofiary, sprawcy i świadka w przedszkolnych grupach rówieśniczych
- branie pod uwagę mocnych stron ofiary, sprawcy oraz świadka a także ich niezaspokojonych potrzeb, zaplanowanie konkretnych form pracy z grupą,
- rozpatrzenie sytuacji w kontekście środowiska rodzinnego dziecka

Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.
Czy zaplanowane działania przyniosły efekt?
TAK – zakończenie działań, monitorowanie sytuacji
NIE – jeżeli dziecko przejawia demoralizację lub przyczyną jest brak współpracy ze strony rodziców złożenie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka – sprawcy lub zmiana planu naprawczego
- interwencja zewnętrzna (gdy sprawca dopuścił się popełnienia czynu zabronionego przez prawo) poniżej13 r.ż. gdy działania placówki nie przynoszą rezultatu wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka - sprawcy

ROZDZIAŁ IV

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM Z 16 MAJA 2016 ROKU

Przedszkole Publiczne nr 16 realizuje obowiązek, który spoczywa na naszej placówce od 1.01.2018 wynikający z art.21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z 16 maja 2016.

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 w Olsztynie obowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym. W w/w placówce jest to w pełni realizowane.

Obowiązek ten jest realizowany również w przypadku podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, zajęciami dodatkowymi w przedszkolu.

ROZDZIAŁ V

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA OKREŚLAJĄCE SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O DZIECKU

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000)
2. Nauczyciel przedszkola:
- chroni dane osobowe dziecka i jego rodziców
- nie udostępnia wizerunku lub danych dziecka mediom /radio, telewizja, gazeta, konkursy/bez zgody rodziców.
- nie udostępnia wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola bez zgody rodziców
- nie udostępnia innym rodzicom numerów telefonów innych rodziców, chyba że Ci wyrażają na to pisemną zgodę
3. Dane są udostępniane jedynie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, lecz z zachowaniem anonimowości dziecka oraz uniemożliwiający jego identyfikację.

W stosunku do dzieci tworzy się następujące zbiory danych osobowych:
- Dzienniki zajęć,
- Księga ewidencji dzieci
- Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- Dzienniki zajęć dodatkowych
- Oświadczenia i upoważnienia prawnych opiekunów dzieci
Osobami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych są:
- Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 AWP
- Nauczyciele w przypadku danych związanych z dziećmi, ich rodzicami (opiekunami prawnymi)
- Inne osoby upoważnione pisemnie przez Dyrektora

Zasady ochrony wizerunku dziecka:
Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci podpisują pisemną zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku dziecka

Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie. Rodzice posiadają prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Rodzice posiadają także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z bazy danych przedszkola, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

W naszym przedszkolu:
• dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
• jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej), albo tylko z imieniem.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach i rodzicach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych, ich przetwarzania i udostępniania.

25 maja 2018 roku weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (zwane RODO). Nakłada ono na administratora danych osobowych dodatkowe, ostrzejsze obowiązki - w tym obowiązek informacyjny. W związku z tym - na tablicy informacyjnej w przedszkolu - Dyrektor, jako administrator danych osobowych, przedłożył rodzicom odpowiednią informację na ten temat. Zobowiązuje się rodziców, aby dane dostępowe (znajdują się na tablicy informacyjnej) zachowali dla siebie, traktując jako poufne.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY DOSTĘPU DZIECI DO INTERNETU

1. W naszym przedszkolu dzieci nie mają samodzielnego dostępu do internetu.
2. Na terenie placówki dostęp do internetu jest możliwy tylko pod nadzorem nauczyciela .
3. Materiały dydaktyczne pobierane z internetu przez nauczyciela są przez niego szczegółowo sprawdzane i kontrolowane.
4. W każdej grupie odbywają się zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z komputera, internetu oraz innych urządzeń multimedialnych.

ROZDZIAŁ VII

EDUKACJA RODZICÓW W ZAKRESIE WYCHOWANIA DZIECI BEZ PRZEMOCY ORAZ ICH OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ I WYKORZYSTYWANIEM

1. Rodzice są zapoznawani z obowiązującą w placówce „Polityką...”
2. W naszej placówce organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców w zakresie wychowania dzieci bez przemocy, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem (również w internecie)
3. W naszym przedszkolu znajduje się tablica dla rodziców, na której umieszczone są przydatne informacje na temat:
• wychowania dzieci bez przemocy
• ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem(również w internecie)
• możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
• danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych m.in.

Współpraca i partnerskie relacje z rodzicami i opiekunami dzieci oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ochrony dzieci placówka realizuje poprzez:
• uzyskiwanie w miarę możliwości zgody rodziców na uczestnictwo dzieci w zajęciach profilaktycznych i informowanie ich o wiedzy i umiejętnościach przekazywanych dzieciom w trakcie zajęć;
• dbanie o to, żeby rodzice znali obowiązującą w placówce politykę ochrony dzieci i procedury zgłaszania zagrożeń;
• uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców i opiekunów, co ich zdaniem placówka robi dobrze i które elementy polityki ochrony dzieci są nieskuteczne;
• zapewnianie i ułatwianie rodzicom i opiekunom dzieci poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną dziecka przed zagrożeniami oraz pozytywnymi metodami wychowawczymi, bez konsekwencji fizycznych i krzywdzenia psychicznego dziecka.

ROZDIAŁ VIII

EDUKACJA DZIECI W ZAKRESIE PRAW DZIECKA ORAZ OCHRONY PRZED ZAGROŻENIEM PRZEMOCĄ I WYKORZYSTYWANIEM

1. W Przedszkolu Publicznym nr 16 w Olsztynie organizowane są (w każdej grupie wiekowej) zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie praw dziecka, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem
2. Dzieci są informowane, do kogo mają się zgłosić o pomoc i radę w przypadku krzywdzenia lub wykorzystywania.
3. W placówce dostępne dla dzieci są materiały edukacyjne w zakresie praw dziecka, ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem oraz zasad bezpieczeństwa w internecie (plakaty, ulotki itp.)
4. Dzieci mają dostęp do informacji na temat praw dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci.
Chcąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, dbamy o to, aby dzieci znały swoje prawa i wiedziały, w jaki sposób mówić o swoich potrzebach i pragnieniach. Aby dzieci mogły się chronić przed krzywdzeniem, muszą zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone. Muszą wiedzieć, że kiedy poczują się zagrożone albo zostaną skrzywdzone, powinny powiedzieć o tym zaufanej osobie.
System zgłaszania problemów i przypadków krzywdzenia staramy się rozpowszechniać i wyjaśniać wszystkim osobom związanym z placówką, również dzieciom poprzez opracowanie prostrzej i czytelnej jego wersji.
Nasza placówka oferuje szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez przedszkolnego psychologa na temat edukacji dzieci w zakresie zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem, na których przedstawione są scenariusze zajęć profilaktycznych z dziećmi z różnych grup wiekowych, z których nauczyciele korzystają podczas zajęć z dziećmi w grupach.
Osoby, które stykają się z problemem krzywdzenia dzieci, mogą doświadczać rozmaitych trudności. Placówki mają obowiązek udzielania wsparcia osobom odpowiedzialnym za ochronę dzieci przed krzywdzeniem, aby dopomóc im w jak najlepszym wypełnianiu tego zadania. Dzieci–ofiary krzywdzenia potrzebują kogoś, do kogo mogłyby się zwrócić, kiedy doświadczają krzywdzenia. Często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Mają prawo do informacji i pomocy, kiedy mają jakieś zmartwienie czy problem albo kiedy doświadczyły krzywdzenia. W naszy przedszkolu przede wszystkim:
• tworzymy listę służb, placówek i organizacji, które świadczą usługi pomocowe dla dzieci–ofiar krzywdzenia w społeczności lub regionie. Pracownicy korzystają z przygotowanej w ten sposób listy, pomagając dzieciom w uzyskaniu potrzebnych informacji i wsparcia;
• listę regularnie aktualizujemy, a informacje w niej zawarte dotyczą wyłącznie placówek świadczących usługi wysokiej jakości, ocenionych jako bezpieczne i traktujących działanie w najlepszym interesie dzieci jako zadanie priorytetowe;
• wyjaśniamy się dzieciom, że mają prawo do poszukiwania pomocy oraz do tego, aby zostać wysłuchane i potraktowane poważnie; dostarczamy im informacji do kogo mogą się zwrócić, gdy potrzebują pomocy lub gdy ktoś je skrzywdził;
• uświadamiamy dzieciom, że powinni zwracać się o radę i wsparcie nie tylko wtedy, gdy doświadczyły krzywdzenia, ale także w wielu innych sytuacjach. Dzieci powinny wiedzieć, z kim mogą porozmawiać o takich problemach, jak: problemy z nauczycielem, problemy z rodzicem/opiekunem, przemoc rówieśnicza, edukacja seksualna itp.

ROZDZIAŁ IX

MONITORING STOSOWANIA POLITYKI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 16 AWP

1. Dyrektor przedszkola wyznacza Anetę Borucką jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie niniejszej Polityki.

2. Wybrana osoba jest odpowiedzialna za monitorowanie relizacji “Polityki...”, reagowanie na sygnały jej naruszania oraz na dokonywanie w niej proponowanych zmian.

3. Osoba ta przeprowadza wśród pracowników przedszkola ankietę monitorującą realizację Polityki w przedszkolu oraz sporządza raport z monitoringu (raz do roku). Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do niniejszej “Polityki...”

4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany “Polityki...” oraz wskazywać naruszenia jej w placówce.

5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.

6.W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony dzieci przedszkole konsultuje się z dziećmi oraz ich rodzicami/opiekunami

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie jej następuje w sposób dostępny dla wszystkich pracowników, pracownicy jej znajomość potwierdzają podpisem.
3. Polityka jest dostępna każdemu rodzicowi za pomocą: strony internetowej, tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Opracowała:
mgr Aneta Borucka

Załącznik Nr 1
Notatka ze zdarzenia
Olsztyn , ............................
Imię nazwisko dziecka, grupa/oddział ........................................
Opis sytuacji, zdarzenia:
........................................
........................................
........................................
...
podpis pracownika

Załącznik Nr 2
Wniosek o wgląd w sytuację rodziny
Olsztyn, dnia...............................
Do Sądu Rejonowego
w..............................
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawca:........................................(imię i nazwisko)
ul........................................
Uczestnicy postępowania:........................................(imię i nazwisko)
ul........................................
rodzice małoletniej:........................................
Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
Wnoszę o:
1. Wgląd w sytuację małoletniej........................................ i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.
Uzasadnienie
Małoletnia........................................jest wyraźnie zaniedbana higienicznie, przychodzi w brudnych ubraniach, jest ubrana nieadekwatnie do pory roku. Często mówi, ze jest głodna bo mama nie zdążyła przygotować jej obiadu........................................ ........................................
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

........................................
podpisy osoby reprezentującej instytucję

Załącznik Nr 3
Karta interwencji
KARTA INTERWENCJI
1. Imię i nazwisko dziecka, grupa/oddział
........................................
2. Przyczyna interwencji ( forma krzywdzenia)
........................................
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia
........................................
4. Opis działań podjętych przez pedagoga, wychowawcę.
Data........................................
Działanie
........................................
5. Spotkania z opiekunami dziecka.
Data........................................
Działanie
........................................
6. Forma podjętej interwencji.
a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka.
c) Inny rodzaj interwencji.
Jaki?........................................
7. Dane dotyczące interwencji
( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) ........................................
Data interwencji ........................................
8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka je uzyskała, działania placówki ,działania rodziców.
Data........................................
Działanie
........................................

Załącznik nr 4
Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
Olsztyn, dnia ..................... r.

Prokuratura Rejonowa
w ........................
L.Dz. .................

Zawiadamiający:
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji........................................
reprezentowana przez: ........................................
adres do korespondencji: ........................................

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystywania seksualnego małoletniego .........................(imię i nazwisko, data urodzenia) przez .............................. (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).
Uzasadnienie
W trakcie wykonywania przez ...... (imię i nazwisko pracownika) czynności służbowych - prowadzenia terapii małoletniej...............(imię i nazwisko), dziecko ujawniło niepokojące treści dotyczące relacji z ojcem oraz zachowań o charakterze seksualnym ojca wobec niej .
Dalszy opis podejrzenia popełnienia przestępstwa........................................
Mając na uwadze powyższe informacje, a także dobro i bezpieczeństwo małoletniej wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.
Terapeutą prowadzącym terapię małoletniej jest........................................
(imię, nazwisko, telefon służbowy, adres placówki).
W przypadku konieczności przesłuchania psychologa........................................
wnoszę o uprzednie zwolnienie go z tajemnicy zawodowej .
Wszelką korespondencję w sprawie proszę przesyłać na adres korespondencyjny, z powołaniem się na numer i liczbę dziennika pisma.
........................................
........................ ........................................
podpis pracownika podpis specjalisty ds. pomocy dzieciom krzywdzonym/koordynatora
Załączniki:
1. Uchwała zarządu uprawniająca do reprezentacji
2. Ew. inne dokumenty

Załącznik nr 5
Monitoring standardów – ankieta
MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA

PYTANIA:

1. Czy wiesz, na czym polega program „Chronimy Dzieci”? TAK NIE
2. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce, w której pracujesz?
TAK NIE
3. Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?
TAK NIE
4. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci? TAK NIE
5. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci? TAK NIE
6. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika?
TAK NIE
7. Czy masz jakie uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? Jeśli tak to jakie? ........................................
........................................
TAK NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.