X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4042
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne

1. imię i nazwisko nauczyciela: Zyta Hryń - Michalska
2. nauczane przedmioty: muzyka, j. niemiecki
3. czas stażu: 1.IX.2005 – 31.V.2008
4. kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia wyższe magisterskie w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie w zakresie wychowania muzycznego
b) Dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku o specjalności język niemiecki

II. Czynności organizacyjne

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Wyszukanie i zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów).
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów i przygotowanych projektów planów rozwoju.
Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego. Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Notatka z udziału w szkoleniu. IX-X 2005
2 Analizowanie planu dydaktyczno -wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych. Zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, statut, WSO. Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły. IX 2005
3 Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań. Określenie posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw oraz zasobów wymagających uzupełnienia.
Podsumowanie własnej pracy.
Skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. VIII/IX 2005
4 Przygotowanie planu rozwoju. Analiza planu rozwoju szkoły i określenie możliwości własnej aktywności na rzecz zarówno swojego rozwoju, jak i podwyższenia jakości pracy szkoły.
Sformułowanie planu rozwoju uwzględniającego zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela jak i zadań służących podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły. IX 2005
5 Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. Gromadzenie poświadczeń, zaświadczeń, świadectw i dyplomów potwierdzających realizację poszczególnych elementów planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie tekstów wystąpień lub artykułów, zdjęć.
Zapisywanie uwag i refleksji na temat przeczytanej literatury, uczestnictwa w zajęciach doskonalenia zawodowego, stosowanych metod pracy. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań. Okres stażu
6 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie opracowania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem jego zmian i modyfikacji. Sprawozdanie. VI 2008

III. Zadania wynikające z punktów Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 1

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli. Zaświadczenia.
Notatki z udziału w radach szkoleniowych.
Potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych. W czasie stażu
2 Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z muzyki i j. niemieckiego. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania.
Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi. Teczka z materiałami w bibliotece szkolnej. W czasie stażu
3 Wzbogacenie warsztatu pracy. Gromadzenie pomocy naukowych.
Powiększanie filmoteki, płytoteki. Potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
4 Współpraca z biblioteką szkolną. Uzgadnianie zakupu niezbędnych pozycji książkowych.
Pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas przygotowań do konkursów. Potwierdzenie z biblioteki. W czasie stażu
5 Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Studiowanie literatury fachowej i czasopism .
Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania i dydaktyki.
Poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących w nauczaniu.
Udział w forum.
Studiowanie artykułów, opracowań, programów, konspektów lekcji, zamieszczonych w Internecie. Zestawienie bibliografii.
Recenzje wybranych pozycji.
Notatki, wnioski dla siebie i szkoły.
Notatki, adresy stron www. W czasie stażu
6 Udział we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi i podnoszeniu jakości pracy szkoły. Udział w kursach i szkoleniach doskonalących.
Udział w konferencjach metodycznych i warsztatach. Zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa ukończenia.
Ocena ich przydatności w pracy. W czasie stażu
7 Sprawowanie opieki nad pracownią muzyczną. Dbałość o klasę i jej wystrój.
Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych.
Redagowanie gazetek okolicznościowych. Zdjęcia. W czasie stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 2

1 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Tworzenie dokumentacji nauczyciela (Przedmiotowy System Oceniania z muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla klas I-III gimnazjum, Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego dla klas I-III gimnazjum, plany wynikowe dla poszczególnych klas z muzyki i j. niemieckiego, plan pracy chóru) techniką komputerową.
Przygotowywanie testów i sprawdzianów.
Aktualizacja wiedzy i zbieranie informacji na temat zasobów poszczególnych witryn do wykorzystania w praktyce szkolnej.
Wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych i Internetu.
Analiza własnej wiedzy i stopnia wykorzystania technologii informatycznej w praktyce.
Wykorzystywanie w pracy narzędzi typu: aparat fotograficzny, mikrofon, kamera. Przykłady pomocy dydaktycznych.
Fragmenty dokumentacji nauczyciela.
Testy i sprawdziany.
Notatki i adresy stron www.
Scenariusze zajęć.
Notatka z przebiegu zajęć.
Autorefleksja.
Zdjęcia i nagrania wybranych uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych z udziałem chóru szkolnego. W czasie stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 3

1 Sprawowanie opieki nad studencką praktyką pedagogiczną. Przygotowanie materiałów dla praktykantów.
Prowadzenie i omawianie lekcji.
Opracowanie projektu oceny praktykanta. Potwierdzenie Dyrektora.
Scenariusz zajęć.
Podziękowanie dla nauczyciela . W razie potrzeb
2 Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub kontraktowym. Przygotowanie i omawianie zajęć, w których będzie brał udział nauczyciel starający się o wyższy stopień awansu.
Hospitacja i omawianie lekcji prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Potwierdzenie Dyrektora.
Arkusze pohospitacyjne.
Opinia nauczyciela stażysty lub kontraktowego o współpracy.
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. W razie potrzeb
3 Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia. Prowadzenie rad szkoleniowych.
Warsztaty, konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera z uwzględnieniem możliwości Internetu. Program szkolenia.
Potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
4 Prowadzenie zajęć otwartych. Przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób.
Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli zespołu przedmiotowego języków obcych. Scenariusze zajęć. W czasie stażu
5 Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego języków obcych. Zespołowe opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań.
Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli języków obcych w ramach aktywnych form nauczania.
Przygotowywanie referatów na posiedzenia zespołu przedmiotowego dotyczących rozwoju zawodowego, obserwacji i analizy możliwości uczniów na podstawie nauczania j. niemieckiego.
Wymiana doświadczeń.
Projektowanie, wykonywanie i uaktualnianie gazetki ściennej.
Doskonalenie i ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. Potwierdzenia spotkań.
Kserokopie referatów i wystąpień.
Zdjęcia.
Przedmiotowy System Oceniania. Rok szkolny 2005/2006
6 Udzielanie pomocy nauczycielom. Pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć nauczyciela stażysty i dobraniu odpowiednich pomocy dydaktycznych.
Informowanie i wspieranie młodszych kolegów w szeregu spraw organizacyjnych, edukacyjnych itp. Opinia nauczyciela stażysty o współpracy.
Podziękowania. W czasie stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a

1 Przygotowanie i wdrożenie programu działalności koła „Młodego Muzyka”. Zorganizowanie i rozpropagowanie działalności koła „Młodego Muzyka” wśród uczniów.
Rozwijanie postaw twórczych uczniów poprzez udział w zajęciach koła.
Zorganizowanie pokazu utworów wokalnych, instrumentalnych lub wokalno - instrumentalnych, będących pomysłami członków koła. Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Zapis nutowy utworów.
Zdjęcia i nagrania. Rok szkolny 2006/2007

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c

1 Promowanie szkoły. Pomoc w opracowaniu strony internetowej szkoły. Strona internetowa szkoły.
Potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
2 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach chóru szkolnego. Zapisy w dzienniku chóru szkolnego.
Potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
3 Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów. Przygotowanie uczniów do konkursów.
Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Opracowanie testów do etapu pisemnego i zestawów pytań do etapu ustnego.
Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły. Regulamin konkursu.
Protokół.
Sprawozdanie z przebiegu konkursu.
Testy.
Dyplomy.
Potwierdzenie Dyrektora. W czasie stażu
4 Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia uczniów, zaproszeń na uroczystości szkolne, itp. Opracowanie szablonu potrzebnego dokumentu. Szablony dyplomów i zaproszeń. W razie potrzeb
5 Udział w akcjach charytatywnych. Zbiórki pieniędzy, żywności, zabawek dla najuboższych. Podziękowania i zaświadczenia. W razie potrzeb
6 Wdrażanie młodzieży do samorządności i przedsiębiorczości. Angażowanie młodzieży do prac wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Potwierdzenia nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie poszczególnych imprez i uroczystości szkolnych. W czasie stażu
7 Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości środowiskowych. Aktywny udział chóru szkolnego w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Zapisy w dzienniku chóru.
Zdjęcia lub nagrania.
Zapisy w Kronice Szkoły.
Potwierdzenia i podziękowania. W czasie stażu
8 Działania na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów. Udział chóru szkolnego w akademiach z okazji świąt państwowych.
Współredagowanie przez uczniów gazetki okolicznościowej.
Pomoc w organizacji wyjazdów do kina, teatru, muzeum. Zapisy w dzienniku chóru.
Zdjęcia lub nagrania.
Potwierdzenia organizatorów wycieczek. W czasie stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4e

1 Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi. Nawiązanie kontaktu i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w celu umożliwienia prezentacji dokonań chóru szkolnego oraz koła „Młodego Muzyka”.
Współorganizowanie z GOK-iem niektórych imprez pozaszkolnych, np. spotkania opłatkowego. Zdjęcia lub nagrania.
Scenariusze imprez.
Potwierdzenia Dyrektora GOK-u.
Potwierdzenia lub podziękowania Wójta. W czasie stażu
2 Współpraca z parafią rzymsko - katolicką w Boćkach. Udział chóru szkolnego w niektórych uroczystościach kościelnych. Potwierdzenia księży lub katechetek. W czasie stażu
3 Współpraca z pedagogiem szkolnym. Radzenie sobie z uczniem trudnym. Potwierdzenie pedagoga. W czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Rozp. § 8 ust. 5

1 Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego. Zdiagnozowanie dwóch przypadków problemów.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów. Opis i analiza dwóch przypadków. W czasie stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.