X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40354
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr LIDIA.............................

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w ............................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Przewidywana data ukończenia stażu: 31.05.2019r.

Opiekun stażu: mgr Kinga ...................................
Dyrektor szkoły: mgr Marzena ................................

Cele główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki oraz wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Omówienie przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Podniesienie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki;
• samokształcenie.
7. Aktywny udział w życiu szkoły.

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

Działania podjęte do realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu.
Sposoby i formy realizacji zadań
Termin realizacji
Uwagi
(Tabela)

I. Umiejętność organizowania i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.)  Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wrzesień
2016 rok.
Cały okres stażu.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń)
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Podczas stażu.
Podczas stażu.
Czerwiec 2019 r.

3. Współpraca z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy z opiekunem, ustalenie terminów spotkań.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Omawianie prowadzonych zajęć.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Wrzesień
2016r.
Podczas stażu-zgodnie z ustaleniami

4. Wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie nauczycieli. Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach przedmiotowych i zadaniowych, szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach z zakresu dydaktyki, umiejętności wychowawczych i psychologicznych, studia podyplomowe.
Dzielenie się wiedzą zdobytą w czasie szkoleń, kursów.
Studiowanie czasopism oraz literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Cały okres stażu – na bieżąco.

5. Doskonalenie metod pracy pedagogicznej.
Opracowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, ćwiczeń aktywizujących.
Narzędzi niezbędnych w procesie nauczania i ewaluacji pracy ucznia.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu.
Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej.
Udział w pracach zespołów do których n-l został powołany.
Cały okres stażu – zgodnie z potrzebami placówki.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki, protokoły, sprawozdania, IPET, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, dostowanie form i metod do możliwości ucznia, dostosowania wymagań edukacyjno-wychowawczych zgodnych z potrzebami uczniów, pisanie programów.
Cały okres stażu.

7. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie. Udział w zespole wychowawczym, omawianie problemów.
Dzielenie się z nauczycielami zdobytą wiedzą. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli – omawianie przeprowadzonych zajęć. Rozmowy z rodzicami.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – omówienie przebiegu i efektów zajęć.
Cały okres stażu

8. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

9. Prowadzenie ewaluacji własnych działań.

10. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Realizacja zadań wynikających z planów profilaktyki oraz wychowawczego. Kształtowanie właściwych postaw moralnych, wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się w życiu codziennym.
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Współorganizowanie i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Analiza osiągnięć semestralnych.
Krótkie zbieranie informacji zwrotnej po zajęciach.
Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej.
Współpraca z:
• Dyrektorem szkoły
• Radą pedagogiczną
• Pedagogiem
• Logopedą
• Specjalistami
Cały okres stażu.
Cały okres stażu-na bieżąco.
Cały okres stażu-na bieżąco.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia).

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Zbieranie informacji na temat uczniów przez rozmowę, obserwację.
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Konsultacje z innymi nauczycielami na temat uczniów.
Cały okres stażu

2. Przygotowywanie gazetek, uroczystości okolicznościowych.
Gazetki poruszające aktualne potrzeby uczniów oraz okolicznościowe.
Współorganizacja uroczystości, imprez klasowych i szkolnych.
Cały okres stażu zgodnie z planem pracy szkoły oraz wychowawczym

3. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych.
Aktywna współpraca z nauczycielami, pedagogiem, specjalistami – diagnoza środowiska.
Indywidualne rozmowy z uczniami.
Działania profilaktyczne związane z uzależnieniami i komputerem, działania prospołeczne.
Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne.
Zagłębianie się w literaturę – artykuły, książki portale edukacyjne.
Cały okres stażu

4. Uwzględnianie w pracy wychowawczej indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów. Dostosowanie wymagań i indywidualizacja form i metod pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię. Wskazywanie uczniów o specjalnych potrzebach na podstawie analizy własnej.
Dostosowanie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych.
Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
Rozszerzanie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych, posiadających zainteresowania.
Cały okres stażu.

5. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno –pedagogicznej dotyczących
konkretnych uczniów
Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez z szkołę.
Cały okres stażu.


III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji
(§ 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia).

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
Wykorzystywanie internetu jako dodatkowego źródła informacji w procesie doskonalenia zawodowego. Opracowanie zadań i kart pracy przy wykorzystaniu programów komputerowych.
Kontakty z nauczycielami i rodzicami przy wykorzystaniu telefonii komórkowej, email, portali społecznościowych.
Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych ( tablica multimedialna, radio,
aparat, komputer),
Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach.
Wykorzystanie programów komputerowych i bogactwa multimedialnego biblioteki w pracy z uczniami.
Przeszukiwanie zasobów Internetu. Kserowanie, skanowanie, kopiowanie materiałów. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej na komputerze.
Wyszukiwanie propozycji zabaw na stronach portali edukacyjnych.
Wyszukiwanie ciekawych programów multimedialnych do opracowywania materiałów..
Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami.
Dokumentacja stażu w formie elektronicznej. Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.
Cały okres stażu


IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań
(§ 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia).

1.
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, dzielnicowym, Urzędem
2. Gminy, PCPR, Poradnią psychologiczno -Pedagogiczną.
Monitorowanie zachowań i rozwoju uczniów, reagowanie i wspomaganie w sytuacjach tego wymagających.
Realizacja zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach.
Cały okres stażu

2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej Planowanie zajęć w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną
Cały okres stażu

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
Zebrania dla rodziców – pogadanki dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych.
Cały okres stażu

4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
Czytanie literatury, artykułów, informacje z portali edukacyjnych i psychologicznych.
Wiedza ze szkoleń.
Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu

5. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych problemów na bieżąco, zapobieganie agresji. Indywidualne rozmowy, praca z całą grupą.
Cały okres stażu


V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w zakresie funkcjonowania szkoły, w które nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia).

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji: statutu, regulaminów, przepisów BHP, programów i innych dokumentów.
Prowadzenie i aktualizacja obowiązującej w szkole dokumentacji.
Cały okres stażu

2. Realizacja procesu dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczego, klasyfikowanie i promowanie uczniów. Przygotowywanie dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Analiza przepisów prawa oświatowego – aktualizacja wiedzy zgodnie ze zmianami.
Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
- Ustawa o systemie oświaty,
- Ustawa Prawo oświatowe,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenia MEN,
- Podstawa programowa.
Cały okres stażu.

4. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych
Opracowywanie niezbędnych dokumentów.
Przestrzeganie procedur.

5. Pomoc rodzicom uczniów mającym trudności w nauce
Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Powyższy plan może ulec modyfikacji w trakcie jego realizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

........................................
podpis nauczyciela

........................................ ........................................
data zatwierdzenia planu podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.