X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40306
Przesłano:

Program z przedsiębiorczości

"GROSZ DO GROSZA I BĘDZIE KOKOSZA "

PODSTAWY EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KLAS 5 i 6

Program realizowany w ramach
projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
"SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA"  
Spis treści
Wstęp: 3
Charakterystyka programu: 3
Cele 4
Zadania: 5
Formy pracy: 6
Metody pracy: 6
Tematyka zajęć: 6
Przewidywane osiągnięcia: 7
Ewaluacja: 8
Uwagi końcowe: 8

Wstęp
W dzisiejszym świecie na każdym kroku stykamy się z ekonomią. Każdego dnia podejmujemy decyzje ekonomiczne, gdy robimy zakupy, staramy się o kredyt, inwestujemy. Czy nam się to podoba czy nie musimy dokonywać wyborów, a każdy z nas funkcjonuje w otoczeniu ekonomicznym. Nasze potrzeby są nieograniczone, przy niestety ograniczonych zasobach. Dlatego ważne jest, aby rozumieć podstawowe zasady funkcjonujące na rynkach, tak aby dobrze poruszać się w coraz bardziej skomplikowanym świecie finansów i podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne obecnie i w przyszłości.
Nauka ekonomii to także nauka oszczędzania i mądrego dokonywania wyboru, a co za tym idzie analiza cen za produkty. Musimy nauczyć dziecko, że w sklepie za lizaka jednej firmy zapłacimy więcej niż za lizaka innej firmy – wybór pozostawmy dziecku, zaznaczając jednocześnie, że wybierając droższy produkt w skarbonce nie zostanie już nic na kolejne słodycze. Wyjaśnię także kwestię reklamy, która nie zawsze musi nieść rzetelną informację na temat produktu, a także uzmysłowię uczniom co oznaczają tak zwane „promocje”, które najczęściej z oszczędzaniem nie mają nic wspólnego.
Dziecko, które od najmłodszych lat jest uczone szacunku do pieniędzy łatwiej radzi sobie w życiu dorosłym, lepiej planuje wydatki, rozsądniej podchodzi do pobierania kredytów, a często samodzielnie organizuje sobie miejsce pracy zakładając własny biznes. Warto zatem poczynić starania, aby ekonomiczny los naszych pociech był pomyślny.
Charakterystyka programu

Pogram "GROSZ DO GROSZA I BĘDZIE KOKOSZA" skierowany jest do uczniów klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 246 w Warszawie i został opracowany przez panią Dorotę Pluta w ramach projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VII EDYCJA.
Zajęcia z Podstaw Ekonomii i Przedsiębiorczości odbywać się będą raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej, ponadto oprócz zajęć teoretycznych będą organizowane wyjścia do Centrum Pieniądza, banku , lombardu czy kantoru. wymiany walut – łącznie 18 godzin lekcyjnych. Tematy znajdujące się w tym programie mają angażować uczniów do współtworzenia procesu edukacyjnego. Poprzez realizację tego programu dzieci uczą się w sposób atrakcyjny, aktywny i wiedzą jak dbać o własne „interesy”.

Cele kształcenia:
• Poznanie metod planowania budżetu domowego.
• Poznanie praw konsumenta i możliwości korzystania z nich.
• Dostrzeganie wpływu reklamy na decyzje konsumenta.
• Zrozumienie roli pożyczek i kredytów.
• Zastosowanie w praktyce umiejętności obliczania kosztu kredytu i porównywania różnorodnych ofert.
• Zrozumienie sensu oszczędzania i kształtowanie umiejętności korzystania z różnych form oszczędności.
• Poznanie form pieniądza.
• Poznanie usług świadczonych przez banki i inne instytucje finansowe.

Cele ogólne Projektu „Grosz do grosza...” to:
• promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku szkolnym,
• poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów
• zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego,
• kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
• zapoznanie z historią pieniądza
• kształtowanie postaw przedsiębiorczości
• kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania,
• przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej
Cele kierunkowe Projektu „Grosz do grosza...” to:
• nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania,
• klasyfikowanie towarów ze względu na ich ważność i przeznaczenie,
• rozumienie, że ilość pieniędzy jest ograniczona,
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• popularyzacja wiedzy ekonomicznej
• rozbudzanie pomysłowości i przedsiębiorczości w pozyskiwaniu źródeł dochodu,
• przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
• kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza

Cele operacyjne Projektu „Grosz do grosza...” to:
Uczeń:
• wskazuje podstawowe elementy składowe reklamy ( uwaga, zainteresowanie, pragnienie i działanie)
• potrafi podać funkcje reklamy: informowanie, edukowanie, utrwalanie np. wizerunku, czy marki.
• racjonalnie gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi
• zna zalety oszczędzania
• zna walutę obowiązującą w Polsce i nie tylko...
• doskonali umiejętność liczenia na konkretach, przelicza, dokłada,
odkłada, liczy w zakresie 1000 000,
• potrafi porównać oferty dotyczące różnych produktów i usług, z których korzysta
• wie, czym zajmuje się bank i jakie produkty finansowe oferuje
• zna pojęcia ekonomiczne związane z handlem: transakcja, cena, handel zagraniczny, eksport, import, zysk, inwestowanie, biznesplan...
• zna swoje prawa i obowiązki jako konsumenta na rynku
• jest twórcze,
• potrafi przestrzegać ustalonych norm i reguł.
Zadania:
Etap 1 – diagnoza
• sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii
• rozpoznanie zainteresowań i możliwości uczniów
• utwierdzenie ucznia w posiadaniu określonych predyspozycji
Etap 2 – przyrost wiedzy
• indywidualizacja pracy na zajęciach – stopniowanie trudności
• stawianie uczniowi coraz innych, nowych pojęć, problemów z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości
• udział uczniów w różnych akcjach, przedsięwzięciach np. Światowym Tygodniu Pieniądza
Formy pracy:
• praca indywidualna zróżnicowana
• praca zbiorowa (grupowa) jednolita i zróżnicowana
Metody pracy:
• pokaz
• zabawy i gry edukacyjne
• filmy edukacyjne
• prezentacja
• dyskusja
• burza mózgów
• ćwiczeniowa
• praca z tekstem

Tematyka zajęć:
1. Historia pieniądza – 5 godz. lekcyjne
A. Diagnoza – sprawdzenie podstawowej wiedzy z ekonomii i przedsiębiorczości, sprawy organizacyjne
B. Czy pieniądze są nam potrzebne?
C. Historia w portfelu, czyli wizerunki polskich władców na banknotach obiegowych.
D. Projektujemy własny banknot.
E. Z wizytą w Centrum Pieniądza – wycieczka edukacyjna (2 godz.)
2. Co robić z pieniędzmi – wydawać, czy oszczędzać? – 2 godz. lekcyjne
A. Nasz budżet, czyli jak gospodarować pieniędzmi?
B. Jak oszczędzać?
3. Banki i inne podmioty rynkowe – 2 godz. lekcyjne
A. Rodzaje podmiotów rynkowych (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki)
B. Bankowość – jak działają banki?
C. Z wizytą w banku – wycieczka edukacyjna
4. Zakładamy sad, czyli jak planować, aby nie zbankrutować.- 1 godz. lekcyjna
5. Strategia Thomasa A. Edisona jako przedsiębiorcy, czyli stracić, aby zyskać. – 1 godz. lekcyjna
6. Spłacamy kredyt bankowy – 1 godz. lekcyjna.
7.Reklama – 2godz. lekcyjne
A. „Sprzedawcy marzeń”, czyli co warto wiedzieć o reklamie
B. Komu naprawdę służy reklama?
8. Konsument - 2 godz. lekcyjne
A. Konsument jak król rynku.
B. Prawa i obowiązki konsumenta.
9. Jak funkcjonować na rynku?- 2 godz. lekcyjne
A. Znaczenie handlu.
B. Tworzymy własny mini biznesplan.

Przewidywane osiągnięcia:
• Uczeń określa cele swoich działań
• Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii
• Kształtuje nawyki konsumenckie
• Uczy się poruszania w świecie finansów
• Racjonalnie planuje swoje wydatki
• Zna wartość pieniądza i szanuje go
• Uczeń jest przygotowany do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze
• Aktywnie wzmacnia swoje mocne strony, zainteresowania, uzdolniania
• Potrafi określić cel oszczędzania
• Aktywnie uczestniczy w akcjach, konkursach oraz przedstawieniach organizowanych m.in. przez SKO na terenie szkoły

Ewaluacja:
Ocenie podlegać będą trzy aspekty programu: skuteczność, przydatność i atrakcyjność. Do oceny efektów pracy ucznia stosowane będą następujące narzędzia:
1. Skuteczność programu:
Obserwacja postępów przez nauczyciela podczas zajęć:
• Kreatywność i pomysłowość podczas zajęć
• Zaangażowanie ucznia podczas wykonywania różnych działań na zajęciach
2. Przydatność programu:
• Udział uczniów w różnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły np. Global Money Week w tym roku pod hasłem „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj.”
• Analiza prac wykonywanych na zajęciach.
3. Atrakcyjność programu:
• Obserwacja zainteresowania uczniów i frekwencji.
• Ankieta skierowana do uczniów oceniająca atrakcyjność i postęp w uzyskiwaniu podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.
Uwagi końcowe:
Podstawę prezentowanego programu stanowią cele, zadania i oczekiwane osiągnięcia uczniów. Zakłada on kształtowanie postawy ekonomicznej wśród dzieci i wyposaża ich w dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu finansów.
Program pozostawia nauczycielowi swobodę w projektowaniu procesu dydaktycznego w opracowaniu i doborze najskuteczniejszych metod i środków do realizacji wybranych treści programowych.
Głównym założeniem zajęć było udostępnienie każdemu uczniowi w równym stopniu możliwości zdobywania wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.
Opracowała:
mgr Dorota Pluta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.