X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 403
Przesłano:

Standardy oceniania uczniów - przedmiot informatyka

Wymagania na poziomie Nowicjusz:
Kl. I, II, III


Ocena celująca

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza obowiązujący program nauczania:
twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem
oraz wykazuje operatywność w wykorzystywaniu wiadomości i umiejętności do
rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;
rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;
jest zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i
odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;
przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;
wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach;
bierze udział w konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy.


Ocena bardzo dobra

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określony na poziomie Nowicjusza:

sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
samodzielnie uruchamia programy;
zmienia wielkość okna, przesuwa różne ruchome obiekty na ekranie;
kreśli różne linie, wypełnia kontury kolorem, wstawia gotowe figury geometryczne i stemple;
zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
znajduje gotowy rysunek w komputerze i poprawia go;
zapisuje ponownie pod tą samą nazwą lub inną;
wpisuje tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu;
redaguje i formatuje tekst według podanego wzoru;
umieszcza gotowe rysunki i teksty na jednej kartce;
bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;
podaje przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej;
wie co oznacza pojęcie multimedia, samodzielnie korzysta z informacji
zawartych w programach multimedialnych;
posługuje się programem komputerowym do wysyłania i odbierania
wiadomości.

Ocena dobra

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu
wiadomości oraz umiejętności na poziomie Nowicjusza:

samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
uruchamia programy, których ikony znajdują się na pulpicie;
zmienia wielkość okna, przesuwa różne ruchome obiekty na ekranie;
kreśli linie, wypełnia kontury kolorem, wstawia gotowe figury geometryczne
i stemple;
z niewielką pomocą zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
poprawia gotowy rysunek i zapisuje go;
wpisuje tekst na komputerową kartkę z zachowaniem zasad poprawnego
wpisywania tekstu;
wykonuje operacje formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana
rodzajów czcionki i jej atrybutów; z niewielką pomocą umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty;
zna elementy zestawu komputerowego;
umie podać przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej;
wie co oznacza pojęcie multimedia;
z niewielką pomocą korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
umie wysyłać i odbierać wiadomości;
po odpowiednim instruktażu nauczyciela przygotowuje swoje prace do prezentacji;


Ocena dostateczna

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą
nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:

pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
uruchamia programy, korzystając z ikon znajdujących się na pulpicie;
kreśli linie, wypełnia kontury kolorem;
z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
z pomocą nauczyciela wpisuje tekst z zachowaniem podstawowych zasad edycji;
formatuje tekst według wskazówek nauczyciela i przy jego pomocy;
z pomocą nauczyciela umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty;
umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;
umie wymienić przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej;
przy pomocy nauczyciela korzysta z informacji zawartych w programach
multimedialnych;
przy pomocy nauczyciela przygotowuje swoje prace do prezentacji;


Ocena mierna

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy
nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:

pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
pod nadzorem nauczyciela uruchamia programy, korzystając z ikon znajdujących się na pulpicie;
kreśli linie, wypełnia kontury kolorem;
z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze;
z pomocą nauczyciela wpisuje tekst z zastosowaniem wielkich i małych liter oraz polskich znaków diakrytycznych;
wybiera czcionkę i sposób wyrównywania tekstu przed jego napisaniem;
z pomocą nauczyciela wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki;
korzystając z podpowiedzi nauczyciela umie nazwać wskazany element zestawu
komputerowego;

Ocena niedostateczna

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy
nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.