X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40263
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z Zespołem Aspergera

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy VC z Zespołem Aspergera– w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w ..............


Cele pracy rewalidacyjnej:
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.
1. Cele ogólne:
- podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia,
- rozwijanie mocnych stron ucznia
- kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia
- motywowanie ucznia do wysiłku intelektualnego
rozwijanie umiejętności panowania nad złością w trudnych sytuacjach
2. Cele szczegółowe:
- wytworzenie pozytywnej więzi emocjonalnej z uczniem,
- udzielanie wsparcia emocjonalnego w związku z sytuacjami stresowymi poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami
- rozwijanie umiejętności rozumienia emocji u innych osób
- rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi
- rozwijanie umiejętności przyjmowania krytyki ze strony innych osób
- uczenie metod i technik relaksacji, odprężania się
- kształtowanie umiejętności socjalnych i komunikacyjnych
- wygaszanie, modyfikowanie niepożądanych społecznie zachowań
- uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych
- ćwiczenie umiejętności kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością
- wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm społecznych
- rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi, komunikowania im swoich potrzeb i stanów emocjonalnych
- wzmacnianie pozytywnych zachowań
- uświadamianie konsekwencji własnych negatywnych zachowań
- wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm
- wzmacnianie motywacji do pracy i wysiłku umysłowego
- uczenie planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem określonych zadań
- kształtowanie wytrwałości w działaniu
- wdrażanie do samodyscypliny, obowiązkowości

Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym
a) Rozwijanie kompetencji społecznych:
rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych
reagowanie na nagłe sytuacje w klasie np. informowanie o złym samopoczuciu
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach – dokuczanie
zdolność do rozumienia i kontrolowania własnych uczuć i zachowań
rozumienie uczuć innych
nawiązywanie harmonijnych, przyjaznych relacji z innymi ludźmi
autoprezentacja
praca w parach,
inicjowanie i prowadzenie rozmowy /w parze, /
aktywne słuchanie
komunikacja w kontekście społecznym /zadawanie pytań, zdobywanie informacji, wyrażanie próśb i potrzeb/
odmawianie
jasne przekazywanie informacji
rozpoznawanie znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych
b) rozwijanie sfery emocjonalno – motywacyjnej:
rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych osób
wyrażanie emocji przez gesty, mimikę
praca nad wyrażaniem emocji
radzenie sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.

METODY PRACY
plany aktywności (pisemna lista czynności, które należy wykonać w określonej kolejności)
praktyczny trening prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. załatwianie bieżących spraw ucznia w szkole, a w miarę możliwości także poza szkołą – np. sklep, biblioteka miejska)
wykrywanie różnic i podobieństw w obrazkach
rysowanie, kolorowanie
wycinanki, wydzieranki
elementy biblioterapii (w oparciu o krótkie bajki terapeutyczne)
elementy dramy (odgrywanie ról, scenki)
rozmowa kierowana
omawianie treści ilustracji
wymuszona ekspresja mimiczna emocji (elementy pantomimy przed lustrem)
ćwiczenia normalizujące czucie powierzchniowe (kreślenie na plecach, przedramieniu, dłoni, czole dziecka znaków, które musi ono odtworzyć na papierze, stymulowanie dłoni, przedramion, czoła różnymi fakturami – bez udziału wzroku)
ćwiczenia ruchów naprzemiennych koordynujących półkule mózgowe (dotykanie na zmianę prawą ręką lewego kolana i lewą ręką prawego kolana, prawym łokciem lewego kolana i lewym łokciem prawego kolana, lewą dłonią prawej pięty i prawą dłonią lewej pięty, prawą ręką lewego pośladka i lewą ręką prawego pośladka, wyciąganie na przemian na boki prawej ręki z lewą nogą i lewej ręki z prawą nogą)
rozwijanie koordynacji ruchowej (klaskanie nad głową, przed sobą, z prawej i z lewej strony, chodzenie z przedmiotem na głowie)
układanie puzzli płaskich (według wzoru, bez wzoru) i przestrzennych
łączenie elementów w pary, memory obrazkowe
łączenie kropek, cyferek w obrazek
rozpoznawanie przedmiotów i faktur dotykiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.