X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40166
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

JOANNA SOWA
Nauczyciel
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Miejskie Przedszkole nr 4
"Cztery Pory Roku"
im. Mari Kownackiej, ul. Gen. L. Okulickiego 2

Na podstawie Art.9c ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)
przedkładam do zatwierdzenia własny plan rozwoju zawodowego.
Poniższy plan opracowałam mając na uwadze specyfikę i potrzeby placówki.
Zadania do realizacji wynikające z przedstawionego planu są otwarte i mogą ulec modyfikacjom w zależności od potrzeb i możliwości.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Cele stażu:
• pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczyciela,
• doskonalenie form, metod i warsztatu pracy,
• podniesienie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz jakości pracy przedszkola,
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8. ust. 2 .

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio
na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Formy realizacji zadania
Termin realizacji zadań
Dowody realizacji zadań
(Tabela - dop. red.)

 organizacja i udział w szkoleniach WDN jako lider,
 uczestnictwo w procesie zewnętrznego szkolenia nauczycieli,
 wzbogacanie wiedzy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, kursy) i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
 wykorzystanie literatury fachowej, publikacji z internetu,
 przygotowanie dzieci do konkursów recytatorskich, plastycznych, tanecznych,
 przygotowanie pomocy dydaktycznych- tworzenie kącików tematycznych, dekoracji zgodnych z porami roku i tematyką zajęć ,.
 realizowanie treści innowacyjnego programu nauczania Tablit- konstruowanie planów miesięcznych na bazie metody projektów, tworzenie centrum badawczego, pogłębianie wiedzy poprzez organizację wycieczek związanych z tematyką danego projektu , zapraszanie ekspertów, stosowanie metod badawczych i techniki modelowania dialogów
 tworzenie narzędzi diagnostycznych badających zdobyte umiejętności, nawyki, postawy
 wdrożenie i koordynowanie akcji "Cała Polska czyta dzieciom" pod hasłem "Mamo, Tato poczytaj mi chwileczkę"
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
2017-2019
okres stażu
okres stażu
okres stażu
2016-2017
plan WDN
zaświadczenia
zaświadczenia
notatki
dyplomy, podziękowania, teczka z pomocami dydaktycznymi
Plany miesięczne, wpisy do dziennika
arkusze obserwacji
afisze, zdjęcia w kronice

2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

 przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy,
 opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela,
 prowadzenia kącika informacyjnego dla rodziców, wymiana informacji poprzez e-mail ( zgłaszanie zapotrzebowania na materiały plastyczne, ogłoszenia grupowe, informacja o wynikach obserwacji)
 kontaktowanie się drogą mailową z nauczycielami z innych przedszkoli, doradcą metodycznym ( tworzenie sieci)
 systematyczne śledzenie informacji na stronach MEN, KO, ORE oraz internetowych portali oświatowych
 bieżące opracowywanie narzędzi badawczych
 przygotowywanie prezentacji multimedialnych do wykorzystania podczas zajęć,
 wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych ( laptop, tablica interaktywna) , dostępnych programów edukacyjnych ( Tablit), gier dydaktycznych, filmów edukacyjnych,
 wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z tematyką nauczania,
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
Teczka z pomocami
Potwierdzenie dyrektora,
lista kontaktów
Arkusze badań i obserwacji
Prezentacje multimedialne

3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach zespołów samokształceniowych prowadzonych przez Doradcę Metodycznego,
 wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doszkalających.
 zamieszczanie scenariuszy zajęć, prezentacji oraz zatwierdzonego planu rozwoju na stronach internetowych,
 udział w promocji placówki,
 opracowanie poradnika dla rodziców o potrzebach rozwojowych dzieci w mojej grupie,
IV 2016
okres stażu
okres stażu
okres stażu
2016-2017
scenariusz zajęć
notatki
zapisy na stronach internetowych
notatki

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
 opracowanie "Programu zajęć wspomagający wszechstronny rozwój dziecka"
 praca z dziećmi mającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,
2017-2018
okres stażu
program

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
 promocja przedszkola poprzez wprowadzenie innowacyjnego programu nauczania Tablit, opartego na stosowaniu metody projektów i stosowaniu narzędzi multimedialnych w codziennej pracy z dzieckiem
 organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych
 opracowywanie programów artystycznych i przygotowywanie dzieci do występów,
 organizowanie wycieczek,
 zachęcanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych,
okres stażu
raz w roku
okres stażu
okres stażu
Plany miesięczne, zapisy w dzienniku
Zdjęcia, zapisy w kronice
Zdjęcia
Dyplomy podziękowania

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

 współpraca z rodzicami- organizowanie spotkań w ramach akcji "Mamo, Tato poczytaj mi chwileczkę", pedagogizacja rodziców, organizowanie zebrań
 współpraca z Policją- zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat:„ Bezpieczna droga”
 współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną- zwiedzanie pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
 współpraca z Biblioteką Miejską- poznanie pracy bibliotekarza.
Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
 współpraca z Miejskim Domem Kultury- organizacja wystawy prac dzieci
 współpraca z Domem Opieki Społecznej ( tworzenie kartek okolicznościowych, prezentacja programów artystycznych),
 współpraca ze Szkołą Specjalną ( wymiana doświadczeń, organizacja wspólnych zajęć, prezentacja programów artystycznych)
Okres stażu
IX 2018
2017-2018
Okres stażu
2016-2017
2018-2019
2017-2018
Zdjęcia, wpisy w kronice
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

 zdobywanie nagród, wyróżnień przez wychowanków w konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych
 ukończenie studiów podyplomowych
Okres stażu
2018-2019
Dyplomy, podziękowania
zaświadczenie

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 opis i analiza przypadku edukacyjnego
 opis i analiza przypadku wychowawczego
 realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńczych,
 współpraca z psychologiem i logopedą,
 rozwiązywanie poszczególnych problemów wychowawczych dzieci.
2017-2018
2018-2019
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
notatka
Zapisy w dzienniku, potwierdzenia dyrektora
Notatki , zapisy w dzienniku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.