X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40121
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Korytnicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Radzio

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Radzio
NAZWA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy
NAUCZANY PRZEDMIOT: matematyka, fizyka
OKRES TRWANIA STAŻU: 01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.
STAŻ PRACY: 9 lat
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
POSIADANE KWALIFIKACJE:
studia magisterskie: Matematyka – Uniwersytet Warszawski
studia podyplomowe: Fizyka z Astronomią – Uniwersytet Warszawski

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Zadanie Formy realizacji Termin

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-strony internetowe,
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do Dyrekcji szkoły -sierpień 2016

-wrzesień 2016

-1 września 2016r.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie materiałów i dokumentów. - cały okres stażu
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

-czerwiec 2019
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju -Autorefleksja, analiza,
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi placówki
-maj 2019r.

Kolejna część planu rozwoju zawodowego została sporządzona w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
&8.2 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
§8.2.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
-Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego(szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne)
- Udział w kursach internetowych
-Lektura literatury fachowej
-Nabycie umiejętności montażu filmów lub spotów Okres stażu

Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach -Zgłaszanie szkoły do konkursów ogólnopolskich

-Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i olimpiad
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy
Diagnozowanie osiągnięć uczniów
-Przeprowadzenie testu diagnozującego umiejętności matematyczne po szkole podstawowej

-Przeprowadzenie i analiza testów diagnozujących po każdym roku nauki w gimnazjum

-Przeprowadzenie i analiza egzaminów próbnych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych

-Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Wrzesień 2016

Czerwiec 2017/2018/2019
Grudzień-styczeń 2016/2017/2018/2019

Wrzesień 2016/2017/2018
Pozyskiwanie funduszy na rozwój szkoły -Składanie wniosków do WFOŚiGW o dofinansowanie organizacji konkursów i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej
-Składanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych w szkole

-Organizacja eventów, w trakcie których pozyskiwane będą pieniądze na rzecz szkoły Wrzesień 2016 +
W odpowiedzi na ogłoszone konkursy

Raz w roku szkolnym
Współpraca z rodzicami -spotkania z rodzicami na zebraniach klasowych i rozmowach indywidualnych
-angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
-częsty kontakt telefoniczny
-organizacja we współpracy z rodzicami balu na zakończenie gimnazjum Okres stażu

Czerwiec 2017

§8.2.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin

Wykorzystanie Internetu i komputera w zakresie realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych
-założenie klas na platformie wsipnet

-współpraca z uczniami na platformie internetowej

- systematyczne odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty

-systematyczne korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach wydawnictw edukacyjnych

-wyszukiwanie informacji nt. konkursów przedmiotowych i grantowych dla szkół

-wymaganie użycia nowoczesnych technologii do prezentacji gimnazjalnych projektów edukacyjnych

-Udział w kursach internetowych Wrzesień 2016r./2017r./2018r.
Cały rok szkolny
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i sprzętu audiowizualnego - praca na lekcji z monitorem interaktywnym i projektorem

-przygotowanie uroczystości i konkursów szkolnych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
- Opracowanie testów,sprawdzianów, dyplomów,pomocy dydaktycznych dla uczniów

- Sporządzanie w formie wykresów, tabeli wyników z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno –
przyrodniczej i przedstawienie ich w postaci prezentacji na radzie pedagogicznej oraz na zebraniu z rodzicami

-Przedstawianie na zebraniach rodzicielskich fotorelacji z działań podejmowanych w klasie oraz wyników z klasyfikacji semestralnej i rocznej.
Przynajmniej raz w miesiącu w każdej klasie
Okres stażu, według potrzeb
Okres stażu

Wrzesień 2016/2017/2018
Przynajmniej 4 razy w każdym roku szkolnym w trakcie stażu
Prowadzenie internetowej strony szkoły na Facebook’u - Pełnienie roli administratora szkolnej strony na Facebook’u

-Zamieszczanie na stronie szkoły relacji, fotorelacji i wideorelacj i z inicjatyw podejmowanych w szkole
- Przygotowanie i zamieszczanie na stronie informacji o organizowanych konkursach

- Zamieszczanie na stronie zadań przygotowawczych do udziału w konkursach

-Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

§8.2.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin

Publikacje -opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej dla nauczycieli
- opublikowanie na stronie internetowej dla nauczycieli scenariuszy uroczystości, scenariuszy lekcji, prac konkursowych
Listopad 2016

Okres stażu
Lekcje otwarte, obserwacje dyrektora
- Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych w obecności innych nauczycieli oraz dyrektora Przynajmniej raz w roku, dwa razy w roku szkolnym
Dzielenie się wiedzą zdobytą na
różnych formach doskonalenia z innymi
nauczycielami - Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów

-Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
Okres stażu
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
-Organizacja Gminnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej

-Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Maj-czerwiec 2017/2018/2019
Okres stażu

&8.2.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin

Opracowanie i wdrożenie planu działań wychowawczych z zakresu doradztwa zawodowego
-Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych w klasie trzeciej
Wrzesień 2016 – kwiecień 2017
Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych
-Rozpoznanie sytuacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie IIIa
-Opracowanie IPET-ów dla czworga uczniów:
--ucznia z niedowidzeniem obu oczu
--uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim
--uczennicy z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
--ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

-wdrożenie IPET-ów
Wrzesień 2016

Październik 2016

Rok szkolny 2016/2017

&8.2.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Termin

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
-Opracowanie i wdrażanie własnych pomocy dydaktycznych wspomagających pracę z uczniem

-Angażowanie uczniów w tworzenie matematycznych i fizycznych pomocy dydaktycznych w ramach pracy dodatkowej
Okres stażu

Okres stażu

Organizacja wycieczek
-Organizacja wycieczek uczniowskich i pełnienie funkcji opiekuna
-Organizacja spotkań integracyjnych dla klasy i wychowawcy
Okres stażu
Prowadzenie zajęć dodatkowych
-Praca z uczniem zdolnym: koło matematyczne i koło fizyczne
-Zajęcia wyrównawcze z matematyki
-Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i przedmiotów przyrodniczych
-Zajęcia techniczne – dekoracje z surowców wtórnych
Okres stażu

&8.2.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji Termin

Współpraca z GOPS w Korytnicy, Bankiem Spółdzielczym w Łochowie
-wsparcie finansowe Gminnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej
Kwiecień/maj 2017/2018/2019
Współpraca z firmą Przystań Liwiec
-udział w akcji sprzątania rzeki Liwiec na Kajakach
Jesień 2016
Współpraca z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie
-Wyjazd do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie i zapoznanie z rodzajem pracy strażaka zawodowego.
Rok 2017
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie
-kierowanie uczniów do Poradni na badania lub konsultacje
-stosowanie zaleceń Poradni w opiniach i orzeczeniach
Okres stażu

&8.2.5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania Formy realizacji Termin
Wzrost umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów -udział w formach kształcenia dotyczących pracy z uczniami ze SPE
Rok szkolny 2017/2018
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych -Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie
-Realizacja zaleceń Poradni w opiniach i orzeczeniach
-Dokładna analiza dysfunkcji i stworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla czworga uczniów
-- z niedowidzeniem obu oczu
--z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
--z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
--ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

-Przeprowadzenie rozmów wychowawczych z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, również w obecności rodziców i pedagoga

-Udział w zespołach wychowawczych z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Okres stażu

Niełatwym zadaniem jest szczegółowe zaplanowanie pracy na okres blisko trzech lat, zatem niniejszy plan będzie podlegał modyfikacji w trakcie odbywania stażu.

.............................
Anna Radzio

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.