X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40070
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciele dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Królikowska
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Wykształcenie: magister filologii germańskiej
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 im. Stanisławy Fleszarowej – Muskat w Kole
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Wymiar odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Wymagania
Zadania i formy realizacji
Terminy
(Tabela)

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt 1)

1. Stosowanie różnych metod i technik nauczania w tym metod aktywizujących w celu efektywniejszego wykorzystania czasu, osiągania celów oraz uatrakcyjnienia lekcji.
2. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych z języka niemieckiego.
3. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej efektywność kształcenia.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela, ucznia i szkoły.
5. Organizowanie uroczystości szkolnych i zachęcanie uczniów do zaangażowania się w ich przygotowanie.
6. Praca z uczniami w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Okres stażu
Okres stażu
Rok szkolny 2016/2017
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

II. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2 )

1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu.
Korzystanie z internetowych słowników i encyklopedii.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej do planowania pracy własnej, opracowania narzędzi badawczych oraz pomocy dydaktycznych.
3. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia.
4. Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności.
5. Publikacje internetowe.
6. Stworzenie wykazu stron szczególnie przydatnych dla uczących się i nauczycieli j. niemieckiego.
7. Udział w programie Instaling dla szkół.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Rok Szkolny 2016/2017

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3 )

1. Aktywna i twórcza praca w przedmiotowym zespole języków obcych. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu.
2. Opracowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego dla nauczycieli gimnazjum z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form kształcenia.
3. Zamieszczanie własnych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a )

1. Opracowanie programu zajęć dla uczniów mających trudności w uczeniu się języka niemieckiego.
Rok szkolny 2016/2017

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c )

1. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
2. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania u uczniów zainteresowań, twórczej działalności oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym (m.in. zachęcanie do czytania w języku niemieckim, konkursy).
3. Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
4. Organizowanie wycieczek klasowych.
5. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Przygotowywanie programów artystycznych i organizacja szkolnych uroczystości.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt 4e )

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Organizowanie szkolnych uroczystości, udział w akcjach szkolnych i charytatywnych.
3. Współpraca z policją.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
5. Współpraca z wydawnictwami.
Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,
nagród w konkursach szkolnych.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
( § 8 ust. 2 pkt 5 )

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych ucznia dyslektycznego.
2. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów uczniów zaniedbanych wychowawczo.

Okres stażu
Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może być w trakcie stażu modyfikowany.

Koło, dn. 13.09.2016r. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.