X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40006
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program profilaktyczno-wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
GRUPY 5-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OBSZAR
ZADANIA
CELE
SPOSOBY REALIZACJI

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne

- kształtuje świadomą i czynną postawę w dążeniu do zachowania zdrowia;
- nabywa właściwe nawyki higieniczne, żywieniowe i aktywność ruchową;
- stwarza poczucie bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
- troszczy się o czystość i estetykę miejsca pracy i zabawy,
- wskazuje, na czym polega racjonalne odżywianie się, uświadamia konieczność ograniczania jedzenia słodyczy,
- przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

- wspomaganie rozwoju ruchowego;
- przyzwyczajanie do zachowania się w sposób zapobiegający infekcjom;
- kształtowanie nawyków higienicznych;
- rozwijanie wiadomości na temat zdrowej żywności;
- poznanie zasad bezpieczeństwa i przestrzegania ich;
- zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na drodze;
- uczenie zasad zdrowego i bezpiecznego wypoczynku;
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
- przebywanie na świeżym powietrzu;
- uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

Organizowanie grupy przedszkolnej jako grupy społecznej

- buduje system wartości;
- wskazuje to co dobre i złe;
- kształtuje odporność emocjonalną;
- rozpoznaje i nazywa uczucia i emocje;
- radzi sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
- radzi sobie ze stresem i porażkami;
- podejmuje próby kontrolowania swojego zachowania;
- nabywa nawyki poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych;
- przestrzega umowy i zasady;
- kształtuje poprawne relacje z dziećmi, dorosłymi;
- stwarza warunki sprzyjające zgodnej zabawie;
- kształtuje przynależność do grupy, rodziny.

- uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi;
- pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja’’ i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa;
- uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań;
- tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów;
- wspólne tworzenie reguł i zasad życia w grupie;
- kształcenie przywiązania do najbliższego otoczenia społecznego rodziny, oddziału przedszkolnego, środowiska;
- wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych.

III. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich.
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.

- właściwie zachowuje się w czasie korzystania ze środków transportu;
- poznaje zasady ruchu drogowego dotyczące prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach
- rozumie konieczności zachowywania ciszy w miejscach publicznych;
- bezpiecznie posługuje się przyborami (nożyczkami);
- rozpoznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu:
• nieoddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych,
• bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
• zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru
• wpuszczania do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi
• rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny),
• jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców
• bawienia się lekarstwami, środkami chemicznymi
• samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych
• zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
- informuje nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
- sygnalizuje potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia osobom, które mogą tej pomocy udzielić

- wycieczki do straży pożarnej, lekarza;
- działanie przykładem literatury dziecięcej;
- dostarczanie dzieciom wzorców zachowania – filmy edukacyjne, teatrzyki, scenki dramowe;
- historyjki obrazkowe;
- plansze z ilustracjami;
- zabawy tematyczne - przyjmowanie w zabawach pozytywnych postaw obserwowanych w otoczeniu lub zaczerpniętych z literatury; - zabawy przeciwko agresji; - pogadanki i rozmowy,
- zajęcia dydaktyczne

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych

- respektuje normy społecznie akceptowane;
- ukazuje wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich;
- stosuje zwroty grzecznościowe;
- kształtuje postawy i zachowania sprzyjające nawiązaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i środowiskiem;
- kształtuje umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach, okolicznościach i miejscach;
- rozpoznaje i kultywuje zwyczaje i tradycje rodzinne oraz narodowe;
- rozbudza zainteresowanie krajem ojczystym i jego symbolami;
- szanuje pracę swoją i innych;
- kształtuje postawę ekologiczną, budzi szacunek do przyrody i najbliższego otoczenia.

- umożliwienie dzieciom poznania swojej miejscowości, kraju;
- angażowanie dzieci w życie szkoły i środowiska lokalnego;
- uczenie szacunku do tradycji;
- zapoznanie dzieci z symbolami ważnymi dla kraju;
- wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
- kształtowanie odpowiedzialności dzieci za słowa i czyny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.