X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40001
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Wstęp

Niniejszy Plan Rozwoju Zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.W okresie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego zamierzam dążyć do:
- wszechstronnego rozwoju moich uczniów,
- doskonalenia warsztatu i metod pracy,
- własnego rozwoju oraz podniesienia poziomu pracy szkoły.
By osiągnąć powyższe cele, chcę realizować opisane poniżej zadania.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Zadania:

1. Organizacja i rozwój własnego warsztatu pracy
- studiowanie fachowej literatury oraz czasopism, dbałość o sprzęt i pomoce dydaktyczne ułatwiające przyswajanie nowego materiału.

2. Aktywny udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz kursach, warsztatach i szkoleniach.

3. Organizowanie lub współorganizowanie szkolnych konkursów języka niemieckiego:
- wewnątrzszkolna olimpiada, konkurs poezji niemieckiej, konkurs wiedzy krajoznawczej o krajach niemieckojęzycznych.

4. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia
lekcji języka niemieckiego, doposażenie pracowni języka niemieckiego.

5. Konstruowanie Przedmiotowego Oceniania z języka niemieckiego oraz dokonywanie diagnozy osiągnięć uczniów.
- Dokonywanie bieżącej oceny diagnostycznej osiągnięć uczniów na zajęciach języka niemieckiego oraz przeprowadzanie etapowego wewnątrzszkolnego badania wiedzy i umiejętności uczniów z języka niemieckiego.

6. Wspomaganie ucznia zdolnego oraz mającego trudności w nauce
- Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów;
- Prowadzenie koła języka niemieckiego;
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami;
- Doskonalenie metod i form pracy na zajęciach dydaktycznych.

§8 ust 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:

1. Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki kompute­rowej:
- wykorzystanie edytora tekstu do przygotowania materiałów do pracy dydaktycznej i wychowawczej;
- przygotowanie testów, opracowanie
wyników: wykorzystanie programu Excel do statystyk i sprawozdań
- sporządzanie dokumentacji.

2. Przeprowadzanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem techniki komputerowej i zasobów Internetu.

3. Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju oraz wybranych scenariuszy lekcji na portalu edukacyjnym.

3. Wykorzystanie technologii kompu­terowej i informacyjnej na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych.
- praca z tablicą interaktywną;
- wykorzystanie w pracy innych narzędzi: aparatu fotograficznego, skanera, kamery, rzutnika.

4. Wykorzystanie technologii informa­cyjnej w awansie zawodowym:
- czytanie stron związanych z oświatą; forum dla nauczycieli,
- przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu i realizacji planu rozwoju.

§8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadania:

1. Współpraca z innymi nauczycielami:
- udostępnianie i wymiana scenariuszy
lekcji, testów, sprawdzianów, współ­praca przy organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

2. Prowadzenie zajęć otwartych z j.niemieckiego, szczególnie dla na­uczycieli odbywających staż, publika­cja planu rozwoju zawodowego, sce­nariuszy zajęć oraz własnych materia­łów w Internecie

3. Udział w pracach przedmiotowego zespołu języków obcych,
- pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
- tworzenie planów pracy,
- opracowywanie badania wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego
- analiza egzaminów próbnych,
- wymiana doświadczeń;
- opracowanie kryteriów oceniania na poszczególne oceny;

§8 ust. 2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań

§8 ust 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania

1. Organizacja konkursów szkolnych,
międzyszkolnych, np.:
„Konkurs wiedzy o krajach niemiecko-języcznych”
„Konkurs na najciekawszy kalendarz adwentowy”
„ Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego”

2. Wymiana polsko – niemiecka.

§8 ust 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum
Edukacji Artystycznej.

Zadania

1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 8 ust .2 .pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania

1. Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w celu:
- doskonalenia sprawności językowych uczniów
- poszerzania umiejętności tworzenia pisemnych prac
- przygotowywania do egzaminu gimnazjalnego.

2. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych:
- organizowanie przedstawień w języku niemieckim
- przygotowanie warsztatów językowych.

3. Współorganizowanie uroczystości promujących szkołę :
- konkursy wiedzy przedmiotowej,
- pomoc w organizacji Festiwalu Nauki, Dnia Europy,
- praca nad organizacją Dnia Patrona
- Przygotowywanie audycji radiowych oraz wystaw.

§ 8 ust .2 .pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania:

1. Współpraca z koordnatorami akcji charytatywnych na terenie szkoły.

2. Współpraca z wydawnictwami pod­ręczników niemieckojęzycznych:,
Lektorklett, WSiP:
- or­ganizacja warsztatu pracy, doposaże­nie pracowni.

3. Współpraca z GOK, Domem Pomo­cy Społecznej, Posterunkiem Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną z MOPS oraz Poradnią Psychologicz­no-Pedagogiczną.

§ 8 ust .2 .pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania

1. Opis i analiza dwóch przypadków
wychowawczych, edukacyjnych lub
innych:
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- Systematyczna praca nad rozwiąza­niem problemu
- Podsumowanie i wnioski
- Współpraca z pedagogiem, terapeu­tą, studiowanie literatury fachowej
okres stażu zgodnie
z rzeczywistą sytuacją
i potrzebami
opis i analiza dwóch przypadków,
wnioski

Powyższy plan może ulec modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji.

...........................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.