X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39889
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem aplikacji matematycznych

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI

„CIEKAWA MATEMATYKA”

"Gdy usłyszę – zapomnę,
Gdy usłyszę i zobaczę – zapamiętam,
Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam – zrozumiem,
Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię – zdobywam sprawności i wiedzę,
Gdy uczę innych – dochodzę do mistrzostwa."
Mel Silberman

Opracowanie:
Agata Sosnowska

Wstęp:
Program jest skierowany do uczniów klas trzecich z trudnościami w nauce matematyki.
Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych przebiega w szybko zmieniających się warunkach. Konieczne jest szukanie optymalnych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących cele i treści oraz formy i metody kształcenia, umożliwiające przygotowanie uczniów do aktywnego działania. Na zajęciach „Ciekawa matematyka” poprzez działanie, wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej oraz gry i zabawy matematyczne uczniowie będą mieli szansę przebyć drogę od czynności konkretnych, poprzez wyobrażone do abstrakcyjnych.

Cele programu:

• wszechstronny rozwój osobowości dziecka;
• przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do
rozwiązywania problemów
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
• kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi;
• rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstów
sformułowanych w języku matematyki;
• rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji;
• czynnościowe i zabawowe podejście do problemów matematycznych;
• rozwijanie umiejętności rachunkowych;
• doskonalenie posługiwania się tabliczką mnożenia;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem i kalendarzem;
• wdrażanie do samokontroli.

Zadania:
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
• Wyrabianie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, umożliwianie osiągania nawet niewielkich sukcesów matematycznych.
• Wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.
• Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów.
• Uzupełnianie braków w wiadomościach z matematyki.
• Stymulowanie logicznego myślenia.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.
• Kształcenie nawyku komunikowania się za pomocą Internetu.
• Kształcenie nawyku szukania wielu rozwiązań.
• Pobudzanie wyobraźni i myślenia twórczego.
• Kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i systematyczność.
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole (przestrzeganie reguł współodpowiedzialności i wzajemnej pomocy)

Metody pracy:

Na zajęciach będą wykorzystywane aktywizujące metody nauczania, które pozwolą na twórcze podchodzenie do problemów i zagadnień matematycznych. Ważną rolę odegrają aplikacje edukacyjne i wykorzystanie tabletów, które uatrakcyjnią proces uczenia się, zmotywują uczniów i ułatwią zdobywanie wiedzy, a także pobudzą ciekawość poznawczą. Do realizacji programu zostaną wykorzystane:
• aplikacje edukacyjne;
• czynnościowe nauczanie matematyki;
• system edukacyjny PUS;
• „burza mózgów”;
• dyskusja;
• nauczanie przez rozwiązywanie zadań;
• praca indywidualna z zadaniami;
• karty matematyczne;
• gry logiczne.

Środki dydaktyczne:
- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,
- tablety dla każdego ucznia,
- aplikacje edukacyjne,
- strony internetowe,
- książki matematyczne, zbiory zadań,
- plansze, krzyżówki,
- łamigłówki matematyczne ,
- karty matematyczne,
- system edukacyjny PUS,
- gry matematyczne i logiczne.

Osiągnięcia uczniów:

Zakładam, że uczeń realizujący program:
- wyrówna swoje braki w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych,
- pogłębi swoją wiedzę w zakresie matematyki,
- ugruntuje swoje zainteresowania matematyczne,
- rozwinie umiejętności samodzielnego uczenia się,
- poprawią wyniki nauczania,
- z chęcią będzie korzystał z szerokiej oferty aplikacji edukacyjnych z zakresu matematyki.

Zagadnienia do realizacji:
1. Odczytywanie i zaznaczanie godzin i minut na zegarze. Wykorzystanie systemu edukacyjnego PUS.
2. Doskonalenie szybkości rachunkowej w zakresie 10 z wykorzystaniem aplikacji „Kujon”. Konkurs szybkiego i poprawnego liczenia.
3. Różne sposoby dodawania w zakresie drugiej dziesiątki. Algorytm dodawania pisemnego. Indywidualne karty pracy.
4. Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie dodawania i odejmowania – gra matematyczna „Rachmistrz”.
5. Ćwiczenia rachunkowe w parach z wykorzystaniem aplikacji „Rachunek pamięciowy”.
6. Ćwiczenie logicznego myślenia- sudoku matematyczne.
7. Doskonalenie tabliczki mnożenia z wykorzystaniem aplikacji „Tabliczka mnożenia”. Konkurs na „Mistrza tabliczki mnożenia”.
8. Ćwiczenia pamięci z wykorzystaniem aplikacji „Memory Games”. Gra matematyczna „Poszukiwacze diamentów”.
9. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się zegarem z cyframi rzymskimi z wykorzystaniem aplikacji „Kujon”.
10. Ćwiczenia spostrzegawczości z wykorzystaniem aplikacji” Znajdź różnice”. Gra matematyczna „Osiemnastki”- doskonalenie sprawności rachunkowej.
11. Gra logiczna „Block Colors”, algorytm pisemnego odejmowania liczb.
12. Rozwiązywanie zadań w grupach. Wyszukiwanie informacji nieistotnych. Porównywanie wyników prac.
13. Bajka matematyczna. Rozwiązywanie zadań z treścią.
14. Obliczenia kalendarzowe z wykorzystaniem systemu edukacyjnego PUS.
15. Tabliczka mnożenia na czas w parach z wykorzystaniem aplikacji „Math Master”.
16. Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych – drzewka matematyczne.
17. Rozwiązywanie zagadek matematycznych- system edukacyjny PUS.
18. Gra matematyczna „Kto szybciej do 100”- doskonalenie sprawności rachunkowej.
19. Memory matematyczne- wykorzystanie kart do gry.
20. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100- ćwiczenia.
21. Obliczanie obwodów figur geometrycznych.
22. Zamiana cyfr rzymskich na arabskie i odwrotnie- aplikacja „Labmat” .
23. Dodawanie i odejmowanie pisemne w aplikacji „Labmat”.
24. Ćwiczenia zegarowe w aplikacji „Nauka godzin na zegarze”.
25. Ćwiczenia wyobraźni przestrzennej – cegiełki matematyczne- układanie wzorów.
26. Praca samodzielna w aplikacji- doskonalenie swoich słabych stron.
27. Konkurs na „Mistrza matematyki” – test w aplikacji „Kujon”.
28. Ćwiczenia logicznego myślenia- rozwiązywanie zadań z Alfika matematycznego.
29. Kangur matematyczny- rozwiązywanie zadań.
30. Aplikacja „Labmat”- doskonalenie umiejętności matematycznych.
31. Zabawa – sklep- obliczenia pieniężne.
32. Gra matematyczna „Kto pierwszy”- doskonalenie techniki rachunkowej.
33. Tor zadań – rozwiazywanie kolejnych zadań w parach.
34. Test sprawdzający.
35. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem ulubionych aplikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.