X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39731
Przesłano:

Indywidualizacja pracy z uczniem dysfunkcyjnym

I. Zadania nauczyciela i forma ich realizacji w stosunku do uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

1. Dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z trudnościami w nauce.
• dobór metod, tempa pracy i materiałów dydaktycznych,
• dobór metod monitorowania i kontroli postępów w nauce,
• wskazywanie właściwych sposobów pracy na lekcji (robienia notatek, pracy z tekstem, organizowania pracy własnej w oparciu o pracę indywidualną, w parach lub grupach, technik zapamiętywania, itd.),
• urozmaicanie form pracy na lekcji,
• upewnianie się, czy uczeń rozumie polecenie i treść zadania/tekstu,
• stosowanie pytań naprowadzających,
• bazowanie na zainteresowaniach ucznia, poszukiwanie zainteresowań,
różnicowanie prac i zadań.

2. Podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości ucznia.

• wzmacniać pozytywne zachowania w procesie uczenia się,

• wdrażanie do systematycznej pracy i większej mobilizacji w przypadku niepowodzeń,
• wskazywanie, jak radzić sobie z niepowodzeniem,
• szukanie pozytywnych cech i mocnych stron ucznia, wzmacnianie ich,
• unikanie porównywania, deprecjonowania i deprymowania ucznia w inny sposób,
• dbanie o dobre samopoczucie ucznia na lekcji,
• umożliwianie samodzielnego wykonywania zadań,
• wyznaczanie miejsca obok ucznia dobre

3. Motywowanie ucznia do pracy
• ocenianie wysiłku i każdego rodzaju pozytywnej aktywności,
• wskazywanie celowości i korzyści płynących z nauki
• zachęcanie do samodzielnej pracy w domu poprzez
• zadawanie interesujących prac domowych wymagających pracy twórczej

II. Metody pracy
1. Metoda podpowiedzi, polegająca na:
a)
konkretyzacji zadania i jednoczesnym zademonstrowaniu rozwiązania
analogicznego zadania (uczeń dochodzi do wniosków na podstawie przedstawionego
wzorca

b)
na bezpośrednim wskazaniu sposobu rozwiązania lub rozwiązanie dzięki
naprowadzającym pytaniom,
c)
różnicowanie trudności zadań na lekcji oraz w pracy domowej (uczniowie otrzymują zadania o niewielkim i średnim stopniu trudności, natomiast zadania trudne są zadaniami dodatkowymi)
d) wzbogacanie lekcji o środki dydaktyczne, ( w razie możliwości) , które wspomagają przyswajanie wiedzy i odwołują się do już posiadanych wiadomości, własnego doświadczenia, wiedzy z zakresu innych przedmiotów lub zainteresowań ucznia.
e) stosowanie metod aktywizujących
-ćwiczenia indywidualne i w parach,
- mapa mentalna,
-metody oglądowe,
-metoda „skrzynka pytań”,
f) stosowanie pomocy dydaktycznych i wizualizacji obrazujących temat/ zagadnienie, graficzne przedstawianie pojęć i zagadnień, schematy, czy wyjaśnienie przez
gest, mimikę, ruch ciała (praca z kartami pracy, konspektem itp.).
g)
pomoc nauczyciela w rozwiązywaniu ćwiczeń indywidualnych w czasie lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.