X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39693
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Rymujemy z mamą i tatą"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„RYMUJEMY Z MAMĄ I TATĄ”
„Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”
Fiodor Dostojewski

WSTĘP
Sukces dziecka w działaniu związany jest niewątpliwie z odpowiednim poziomem jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego pozwalającym na zaspokojenie potrzeby poznawania świata oraz motywacji dziecka do podejmowania wysiłku intelektualnego i nawiązywania kontaktów społecznych. Poziom rozwoju dziecka jest uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Dzięki stymulacji zewnętrznej, m. in. kręgu społecznego jakim jest niewątpliwie rodzina, dziecko wykorzystuje wrodzony mechanizm – własna aktywność ujawniającą się w sferze poznawczej i emocjonalnej. Jednym z priorytetów w planowaniu działań wychowawczo- dydaktyczno -opiekuńczych jest pozyskiwanie do współpracy rodziców. Takie tworzenie środowiska wychowawczego sprzyja osiąganiu sukcesów przez każdego z wychowanków. Konieczna jest taka organizacja środowiska edukacyjnego, które sprzyja aktywnemu odkrywaniu przez dziecko siebie i świata w obszarze jego najbliższego rozwoju. Wszystko po to, by maksymalnie ułatwić dzieciom osiąganie sukcesów w przedszkolu, co w perspektywie będzie procentować w szkole, a później przyniesie szansę na sukcesy w życiu. Taka koncepcja działań wiąże się ściśle z podmiotowością dziecka i generuje sukcesy przedszkolaków. Złożyć można, że wspólne (nauczycieli i rodziców) inicjatywy dadzą poczucie sukcesu wychowawczego, a to sprzyjać będzie motywacji nas wszystkich do podejmowania kolejnych twórczych wysiłków. Warto podkreślić, że rodzice odgrywają istotną rolę w procesie wspierania całościowego rozwoju dziecka – należy im uświadomić ,że pierwsze sukcesy już na progu edukacji przedszkolnej nie zależą tylko i wyłącznie od nauczycieli. Zgodnie z założeniem koncepcyjnymi aktualnego Programu Wychowania Przedszkolnego, zadaniami nauczycieli ukierunkowanymi na dzieci, jest m. in. rozwijanie aktywności dziecka wyrażającej się w trzech formach: poznawaniu tego co prawdziwe, czynieniu dobra i kształtowaniu piękna, wsparcie w pokonywaniu wszelkich trudności. Wychowawca współpracując z rodziną dziecka, włącza jej członków do działań na rzecz całościowego rozwoju dziecka przez angażowanie do współpracy w procesie edukacji. Natomiast zadaniem rodziców jest m. in., podtrzymywanie aktywności poznawczej dziecka, zaangażowanie w koalicje na rzecz rozwoju dziecka oraz realizację wskazań nauczycieli ukierunkowanych na całościowy rozwój dziecka.

Tytuł innowacji pedagogicznej : „RYMUJEMY Z MAMĄ I TATĄ. ZIMOWE HISTORIE”

Typ innowacji: Innowacja pedagogiczna objęte będą młodsze przedszkolaki wraz z członkami ich rodzin.

Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą na przestrzeni całego roku szkolnego 2018/2019. Wysiłek twórczy przedszkolaków i ich rodzin skoncentrowany będzie na zimie.

Koszty i źródła realizacji:
Podsumowaniem innowacji, która jest formą konkursu otwartego, będzie zebranie rymowanek w tomiku. Książeczki otrzyma każda uczestnicząca w innowacji rodzina. Przedszkole nie ponosi żadnych kosztów przygotowania nagród. Tworzenie gotowych książeczek zacznie się od przepisania małych form poetyckich przez poproszonego o to tatusia jednego z wychowanków. Drukiem i oprawa zajmie się nieodpłatnie wychowawca, który pozyska niezbędne materiały )tusz, papier, okładki itp.)

Sposób realizacji innowacji pedagogicznej:
Innowacja oparta będzie na elementach Programu Wychowania Przedszkolnego, którego trzonem jest aktualna podstawa programowa. Działania twórcze, do których angażowane będą rodziny przedszkolaków z grupy „Leśne skrzaty”, są kolejna odsłoną projektu edukacyjnego :rymujemy z mama i tatą” . Będzie to dziesiąta – jubileuszowa edycja zabawy językowej dla dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego nr 3 w Trzebini. Poprzednio przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami i innymi członkami rodzin wymyślały rymowanki, które zostały umieszczone w następujących tomikach:
I PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA...- rymowanki oparte na formule „napisz zakończenie”
II EKO SIERSZA – ZAWSZE PIERWSZA - wiersze nawiązujące do szeroko pojętej edukacji.
III. MOJA RODZINA- utwory opisujące w żartobliwy sposób rodziny przedszkolaków
IV. TAK SZYBKOMIJA CZAS- wspomnienia(wiersze lub opowiadania)dotyczące niezwykłych wydarzeń, które spotkały rodzinę
V. JESTEM BEZPIECZNY – wierszyki propagujące bezpieczeństwo nie tylko w domu i przedszkolu.
VI. ROK I MIESIĄC- rymowanki opisujące poszczególne miesiące oraz pory roku
VII.OPOWIEM WAM BAJKE- wierszowane opowiadania związane z codziennością (zabawą, nauka) przedszkolaka
VIII. JESIENNE RYMOWANKI – utwory związane i innowacja pedagogiczną realizowaną w roku szkolnym 2016/2017 pt. „Odkrywamy tajemnie przyrody i świat matematyki”
IX. CO SŁYCHAĆ W PS 3 ? – przegląd wydarzeń przedszkolnych, których bohaterami były przedszkolaki i ich rodziny w roku szkolnym 2017/2018
Oprócz tego ukazała się pozycja „Pamiątki z przedszkola”. Tomik zawierał rymowane opisy charakterów dzieci, które pożegnały przedszkole w roku 2013 oraz członków personelu naszej placówki. Rok szkolny 2018/2019 jest potrójnie wyjątkowy, ponieważ 1 września 2018 roku minęło 35 lat od powstania PS NR 3 w Trzebini- Sierszy, mija też 100 lat niepodległości naszej ojczyzny, a przedszkolna zabawa językowa ma już 10 lat. Ponadto jest to forma podsumowania pracy koordynatorki projektu, związanej zawodowo z edukacją przedszkolna od 35 lat.

Głównym celem innowacji, która jest kontynuacją projektu literackiego, jest rozwój językowy przedszkolaków. Zwrócimy się do rodziców naszych małych podopiecznych, aby razem ze swoimi pociechami oraz pozostałymi członkami rodziny, stworzyli rymowanki, które korespondować będą z tematem wiodącym tegorocznej propozycji. Zadaniem dla rodzin będzie odpowiedź na prośbę koordynatorki projektu a mianowicie”
„Napisz rymowankę na temat : ZIMOWE HISTORIE”
Aby proces twórczy przebiegał sprawnie, zeszyt z rękopisem będzie wędrował z rak do rąk. Autorka innowacji czuwała będzie nad płynności działania. Ten projekt edukacyjny będzie zarazem OTWARTYM KONKURSEM LITERACKIM z nagrodami dla wszystkich twórców. Uzupełnieniem tomiku będą utwory nawiązujące do niektórych wydarzeń przedszkolnych mających miejsce w bieżącym roku szkolnym, napisane przez pomysłodawczynie innowacji, będące kontynuacją ostatniej – dziewiątej odsłony projektu. Ułatwieniem dla rodzin będzie przybliżenie tematu wiodącego poprzez umieszczenie w instrukcji pilotażowej małej formy poetyckiej p. t. „ PINGWIN TOLEK „ (ZAŁĄCZNIK)
Wartością dodaną projektu będzie promocja przedszkola poprzez podarowanie gotowych tomików dla przyjaciół przedszkola podczas UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 „czerwiec 2019”

Cel główny
Doskonalenie rozwoju dziecka w obszarach-
- „ sprawnie się komunikacją i rozwijam swój język ojczysty”
- „ odczuwam wieź ze środowiskiem, w którym żyje”
Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebami i możliwościami dzieci
- wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną.
Cele szczegółowe:
- doświadczenie kontaktów z prawidłowymi wzorcami komunikacyjnymi, podczas zabaw i sytuacji codziennych- osłuchanie, naśladowanie
- rozważanie poznanych form wypowiedzi w trakcie sytuacji zabawowych
- formułowanie wypowiedzi pod względem logicznym i językowym na miarę swoich możliwości,
- dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
- doświadczenie poczucia przynależności do rodziny
-współdziałanie z bliskimi w zabawie twórczej
- przedstawienie swoich emocji poprzez stosowanie charakterystycznych dla dziecka form wyrazy
- obdarzenie uwagą innych dzieci osób dorosłych

Zasady innowacji
Przedszkolaki będą wzbogacać swoje umiejętności poznawcze i komunikacyjne poprzez odejmowanie działalności zabawowej kształtującej wyobraźnię twórczą w środowisku rodzinnym.

Podczas realizowania innowacji wykorzystywane będą :
METODY : zadaniowa, zabawowo-twórcza, projektowania sytuacji edukacyjnej
FORMY : grupowa i zespołowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- zeszyt przeznaczony do wpisywania rymowanek, w którym umieszczona będzie instrukcja autorki innowacji dla rodziców
- nagrody w formie tomików dla uczestników twórczej zabawy językowej
Docelowe oczekiwania w stosunku do umiejętności nauczycieli:
- potrzeba stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych ( umiejętności stosowania twórczych metod zabawowych rozwiązujących mowę dziecka)
- dostrzeganie zalet w planowaniu działań dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczych z zastosowaniem nowatorskich form i metod pracy
*- organizacja sytuacji edukacyjnych wyzwalających kreatywność dziecka oraz jego rodziny.

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
Bevery Conklin

EWALUACJA
Przydatność realizowanej innowacji pedagogicznej badana będzie poprzez bieżącą ewolucje W trakcie projektu nauczyciela będzie rozmawiać z rodzicami wychowanków, którzy poproszeni zostaną do udziału w zabawie językowej zarówno przed podjęciem czynności jak i w momencie oddania rękopisu z rymowankami. Swoje spostrzeżenia wychowawczyni zapisze w końcowej części tomiku z wierszykami. Pozycja w formie broszurki, jak i na wstępie powiedziano, będzie własnością wszystkich rodzin zaangażowanych w projekt edukacyjny.

Autorka innowacji
Mgr Jolanta Pękala*- wychowawczyni grupy „Leśne skrzaty” w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Trzebini

Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie
Rosa Montero

BIBLIOGRAFIA:
Elżbieta Kordos „Program Wychowania Przedszkolnego PWN” Wydawnictwo Szkolne sp. z o. o sp. k


ZAŁĄCZNIK
Mała forma poetycka będąca pilotażowym utworem tomiku p.t. „RYMUJEMY Z MAMĄ I TATĄ . ZIMOWE HISTORIE”
„PINGWIN TOLEK”
Pingwin bardzo zimę lubi, a zima lubi pingwina.
Tym zima biała się chlubi, że często wtedy mróz trzyma.
Nasz bohater pingwin Tolek mieszka w krainie lodu i śniegu,
świetnie nurkuje w polarnej wodzie ,
gdzie łowi ryby z resztą kolegów.
Ów ptak we fraku nigdy nie fruwa
I bardzo słabo również biega,
ale gdy pływa jest w swym żywiole
Ten biało – czarny nasz kolega.
Jego dom to południe naszej planety
Dla dzieci za zimno jest tam niestety
Bo tam gdzie biegun południowy
- katar i kaszel szybko gotowy.
Każdy maluch dobrze wie,
że zimą należy ubierać się
Kiedy przedszkolak chce pingwina spotkać –
Wyprawa do zoo może temu sprostać.
Jolanta Pękala

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.