X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39669
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Orlicka – Kowalczyk
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
-Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
01.09.2016r.-31.05.2019r.
(okres stażu)
2. Odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego:
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
01.09.2016r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Złożenie planu rozwoju zawodowego
1-14.09.2016r.
Opracowany plan rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
01.09.2016-31.05.2019
Dokumentacja
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy:
-Hospitacje zajęć przez dyrektora
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
Okres stażu
- Karta obserwacji zajęć
- Scenariusze zajęć
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
- Sprawozdania
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
- Wykaz interesujących książek,
Wykaz stron internetowych
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali
Okres stażu
- Materiały, pomoce, zdjęcia
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola:
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
- Dzienniki zajęć
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka
- Teczka obserwacji dzieci
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej
- plany pracy
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
- Semestralne sprawozdania
- Pisanie protokołów
- Protokoły
Okres stażu
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy:
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.

- Scenariusze zajęć
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci
– wystawy prac plastycznych
- Zdjęcia, prace plastyczne dzieci
- Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach. - Dyplomy dzieci
Okres stażu
7. Wykonywanie czynności dodatkowych:
- Prowadzenie gazetki dla rodziców
- Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
- Scenariusze uroczystości,
Zdjęcia
- Koordynowanie działań ekologicznych we współpracy ze Zduńskowolską Siecią Ekologiczną
- Zdjęcia ze wspólnych działań, Harmonogramy współpracy, Dyplomy
- Organizowanie działań w ramach programu „Bezpieczne Przedszkole”
Harmonogram działań,
Zdjęcia z działań,
Sprawozdania
Okres stażu
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym:
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami. Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Plany współpracy
Lista obecności
Sprawozdania
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń oraz w mailu grupowym - Informacje na gazetce i w mailu grupy
- Zajęcia otwarte dla rodziców - Scenariusze zajęć
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków
– przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Zdjęcia, podziękowania
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
- Zdjęcia
Okres stażu
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, poczta, stacja kolejowa itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Adnotacje w dzienniku, strona internetowa
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Zaświadczenia
- Współpraca z logopedą - Adnotacje w sprawozdaniach Zdjęcia, zaświadczenia
- Współpraca z Miejskim Domem Kultury – udział w konkursach, akcjach
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
 Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu komputera
 Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych
 Przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, podziękowań
 Wykorzystywanie ciekawych pomysłów na zajęcia, uroczystości ze stron internetowych
Okres stażu Zdjęcia z zajęć
Sprawozdania
Plany miesięczne
Dyplomy, ogłoszenia, zaproszenia, podziękowania
Scenariusze
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
 Aktualizowanie informacji na stronie internetowej Okres stażu Strona internetowa placówki
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
 Wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyt CD, DVD) – wykorzystywanie ich w czasie pracy z dziećmi
 Relacjonowanie wydarzeń z życia przedszkola przy użyciu aparatu cyfrowego i kamery
Okres stażu Płyty CD, DVD
Zdjęcia i filmy z uroczystości


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych  Publikowanie na stronach internetowych scenariuszy zajęć, uroczystości, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
 Udostępnianie materiałów dydaktycznych koleżankom – scenariusze, pomoce dydaktyczne
Okres stażu
Okres stażu
Publikacje w Internecie
Potwierdzenia kadry pedagogicznej
2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych na Radzie Pedagogicznej
Okres stażu
Referaty
Potwierdzenie dyrektora
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
 Zaprezentowanie ciekawych pomysłów na zajęcia.
Nawiązanie współpracy.
Okres stażu
Scenariusz zajęć
Zdjęcia
4. Dzielenie się wiedzą, umiejętnościami z innymi nauczycielami
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
 Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach
 Udostępnianie swoich materiałów, opracowań ze szkoleń
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola
Potwierdzenie innych nauczycieli


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań:
- Opracowanie i wdrożenie programu kółka komputerowego oraz badawczego
- Sprawozdania
- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów
- Programy
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Obserwowanie, diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań u dzieci
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy uwzględniających różnice rozwojowe
- Scenariusze
- Obserwacja dzieci na tle grupy
- Karty obserwacji
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
- Scenariusze, zdjęcia
Okres stażu
2. Praca z dziećmi z trudnościami:
- Opracowanie planu zajęć wspierających
- Dokumentacja zajęć, wpisy w dziennikach
Okres stażu
3. Praca z dzieckiem zdolnym:
- Przygotowywanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach Okres stażu
Zaświadczenia, Dyplomy
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Organizowanie wycieczek do różnych miejsc – straż pożarna, poczta itp.
- Współpraca z Biblioteką Miejską – wycieczka do biblioteki, zainteresowanie dzieci książkami
- Współpraca z Miejskim Domem Kultury – udział w konkursach, uroczystościach
- Współpraca w poradnią stomatologiczną – dbanie o higienę
- Współpraca z placówkami należącymi do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych – wspólne konkursy, imprezy
- Współpraca ze szkołą podstawową – przygotowanie dzieci do szkoły
Okres stażu
Zdjęcia,
Adnotacje w dzienniku
5. Organizowanie wycieczek:
- Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku,
Zdjęcia
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
- Zamieszczanie informacji dotyczących działań placówki w lokalnej prasie, na stronach internetowych przedszkola i lokalnych mediów
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów, festynów
Okres stażu
Strony lokalnych mediów,
Strona placówki,
Zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1. Uzyskanie kompetencji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu:
- Ukończenie kursu i zdanie egzaminu na poziomie B2
- Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego
Okres stażu
Potwierdzenie zdania egzaminu
Potwierdzenie ukończenia studiów


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych:
- Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Okres stażu
Sprawozdanie
Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.