X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39612
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W zdrowym ciele zdrowy duch - program zdrowotny

Miejskie Przedszkole Numer 7
im. Marii Montessori w Sochaczewie
rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Ustawia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.996,1000 i 1290) (art. 3 pkt 13b),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996, 1000, 1290) (art. 4 pkt 25 i 26),
3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) (załącznik nr 1 do rozporządzenia).

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
I. Ogólne założenie programu
II. Czas i miejsce realizacji programu
III. Cele programu
IV. Uwagi o realizacji programu
V. Formy i metody pracy
VI. Treści programowe
VII. Przewidywane efekty
VII. Ewaluacja
LITERATURA
Załącznik
1. Ankieta dla rodziców do programu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

Zdrowie dziecka to nie tylko jego dobra kondycja fizyczna, lecz także:
–radość z bycia kochaną i szanowaną istotą,
–wysoki poziom zaspokojenia potrzeb psychicznych,
–poczucie bezpieczeństwa
w świecie jasnych reguł moralnych i sprawiedliwości społecznej.
(Janusz Korczak)

Wprowadzenie
Jednym z głównych celów wychowania przedszkolnego ujętym w podstawie programowej jest troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej i realizowane jest na co dzień w przedszkolu. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:
•dbać o swoje zdrowie i orientować się w zasadach zdrowego żywienia,
•dostrzegać związek pomiędzy chorobą a leczeniem (...),
•być sprawne fizycznie w miarę swoich możliwości, jeśli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo,
•uczestniczyć w zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
Edukacja zdrowotna nabiera szczególnego znaczenia we wczesnym okresie życia dziecka. Bardzo ważne jest, aby była ona łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniami dziecka wyniesionymi z domu, a kompetencjami jakie powinno osiągnąć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Podstawą do osiągnięcia tego celu jest ścisła współpraca przedszkola z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka, które w toku socjalizacji przyswaja i utrwala postawy i zachowania prozdrowotne lub antyzdrowotne.

Proces wychowania zdrowotnego w przedszkolu można określić jako ciąg systematycznych, planowych i zamierzonych działań wychowawczych, powiązanych organicznie z rozwojem osobowości dziecka i procesem jego uspołecznienia. Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne do wzmacniania zdrowia w sposób naturalny: w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem.
Przedszkole w sposób planowy i zamierzony stwarza określone sytuacje wychowawcze wywołujące proces rozwojowy, kieruje tym procesem, przekształca psychikę, nastawienie, postawy, poglądy i zachowanie się dziecka w sprawach łączących się ze zdrowiem i higieną. Rezultatem tego procesu wychowawczo – zdrowotnego będzie wiedza dziecka z zakresu ochrony zdrowia i higieny, przyswojenie nawyków higieniczno – zdrowotnych oraz ukształtowanie postawy w zakresie kultury zdrowotnej i zdrowego odżywiania. W zakresie żywienia zadaniem przedszkola jest nie tylko racjonalne i regularne żywienie, lecz również wdrażanie dzieci do właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.

Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia i decydują o jego późniejszym stylu życia. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Zasoby, w które zostanie wyposażony młody organizm, są podstawą dobrego funkcjonowania przez wiele lat. Dlatego przedszkole to najlepsze środowisko dla dziecka, by rozpocząć i wdrażać systematycznie podstawy wychowania zdrowotnego.

I. Ogólne założenie programu

Ogólnym założeniem programu jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi dzieci w nabywaniu nawyków i zachowań prozdrowotnych, poszanowania zdrowia własnego i innych.

Istotnym elementem budowania programu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” jest odwołanie się do naukowej koncepcji wychowania z uwzględnieniem kompetencji kluczowych kształtowanych u dzieci już na etapie wychowania przedszkolnego. Dziecko w okresie przedszkolnym podlega naturalnym procesom, dającym podstawę budowania tych kompetencji, np.:
• rozwój mowy i poszerzania się czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich;
• zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną;
• ciekowość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się;
• działania zmierzające do sprawnego korzystania z nowoczesnych źródeł i nośników informacji stają się w przedszkolu sposobami realizacji kompetencji informatycznej
Warto zaznaczyć, że w rozwoju dziecka, żaden z etapów rozwojowych nie ma tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się kompetencji kluczowych, jak ten w wieku przedszkolnym.

Program ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" zawiera zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, również w kontekście edukacji włączającej. Program uwzględnia także zakres planowanych działań w odniesieniu do obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Bardzo ważnym elementem programu są zawarte w nim treści, formy i metody pracy z dzieckiem, czas przewidziany na zajęcia oraz sposób realizacji zajęć. Należy także pamiętać, że spełnieniem potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym jest dobrze zorganizowana zabawa zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa np. w ogrodzie przedszkolnym, wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspakajaniem potrzeby ruchu.
Integracja treści zawartych w programie i ich realizacja pozwoli na zbudowanie sylwetki przyszłego absolwenta przedszkola, funkcjonującego w dobie współczesnej cywilizacji na podstawie dobrze wykształconych już od przedszkola kompetencji kluczowych.
Ponadto program zawiera zasady jego ewaluacji, pozwalające ocenić skuteczność zaplanowanych i realizowanych działań, a także treści odpowiadające potrzebom dzieci i oczekiwaniom ich rodziców.

II. Czas i miejsce realizacji programu
Program realizowany będzie od września 2018 r. do lutego 2019 r. w Miejskim Przedszkolu Numer 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie w oddziale dzieci pięcioletnich ,,Krasanale”
przez wychowawców: Elżbietę Kowalewską i Kamilę Wawer

III Cele programu

Cel główny programu to:
• zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych;

Cele szczegółowe :
• Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
• Propagowanie zdrowego stylu życia.
• wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych;
• Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym.
• Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
• Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy korzystanie z opieki zdrowotnej.
• Rozwijanie sprawności ruchowej

IV Uwagi o realizacji programu
W ramach realizacji programu zamierzamy współpracować z różnymi osobami i instytucjami promującymi zdrowy i bezpieczny styl życia: m.in. poradnia stomatologiczna, policja, straż pożarna, pielęgniarka przedszkolna, pszczelarz.
Program jest ściśle skorelowany z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w oddziale oraz zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017 r.

TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

- wyrabianie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia,
- aktywne uczestniczenie we wszelkich formach ruchu,
- przyzwyczajanie do częstego przebywania na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy zorganizowane i swobodne na ogrodzie przedszkolnym,
- przebywanie na świeżym powietrzu o każdej porze roku,
- wyjaśnienie pojęć: hartowanie, ruch to zdrowie,
- kształtowanie nawyków zmierzających do zachowania prawidłowej postawy w trakcie postawy, siedzenia, leżenia, innych osób,
- zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z częstego nie mycia zębów,
- poznanie osoby dentysty i opanowanie lęku przed wizyta w gabinecie
- wdrażanie dzieci do higienicznego trybu życia: wietrzenie pomieszczeń, dbanie o czystość zabawek i pomieszczeń w których się przebywa,
- dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego
- unikanie hałasu, krzyku i głośnego mówienia.
- opanowanie lęku przed wizytami u lekarza pediatry czy stomatologa,
- opanowanie leku przed szczepieniami ochronnymi,
- przyzwyczajenie dzieci do zgłaszania dolegliwości odczuwanych przez nie lub zauważonych u innych,
- rozumienie konieczności zażywania lekarstw i picia syropów,
- dbanie o własne zdrowie,
- rozumienie konieczności leżenia w łóżku w przypadku infekcji,
- poznanie przyczyn wybranych chorób i możliwości chronienia się przed nimi
- poznanie pracy pielęgniarki, farmaceuty, lekarza pediatry.
- zakaz samodzielnego oddalania się z placu zabaw lub budynku przedszkolnego,
- utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na placu zabaw,
- prawidłowe korzystanie z zabawek, przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu,
- poinformowanie osób dorosłych, opiekunów o uszkodzonych zabawkach zagrażających bezpieczeństwu,
- utrwalenie zasad właściwego zachowania się się w pobliżu ruchliwych ulic, przejazdów kolejowych, na skrzyżowaniach,
- wyrabianie u dzieci umiejętności oceny sytuacji pod kątem bezpieczeństwa,
- poznanie zasad pieszego ruchu drogowego,
- poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
- znajomość własnego adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
- rozumienie roli policjanta,
- unikanie sytuacji niebezpiecznych: przebywania na polu w czasie burzy, przebywanie w pobliży placów budowy, zbiorników wodnych, jezdni, wiaduktów, używania zapałek, zażywania lekarstw bez wiedzy osoby dorosłej,
- przestrzeganie zasady nie rozmawiania z osobami nieznajomymi, nie przyjmowanie od nich żadnych słodyczy,
- poznanie numerów alarmowych,
- przestrzeganie zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

V. Formy i metody pracy
Treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu powinny być wprowadzone w zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, pokazuje co dobre, zachęca do działania.
Do najczęściej stosowanych metod realizacji zadań ujętych w programie należą:
1.Metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu (czystość ciała, jego hartowanie, konieczne profilaktyczne zabiegi zdrowotne) :
-inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i innych,
-kształtowanie nawyków higieniczno -zdrowotnych, stawianie wymagań, wzorce osobowe.
2. Metoda przekazu wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania i instruktażu):
- prowadzenie urozmaiconych zajęć i zabaw,
- wykorzystywanie technologii multimedialnej,
- organizowanie wyjść poza teren przedszkola, szkoły,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
3. Metody aktywizujące :
- techniki twórczego myślenia ( mowa ciała, burza mózgów, lista atrybutów ),
-konkursy, Quizy na dany temat zdrowia i bezpieczeństwa,
- zabawy plastyczne, zręcznościowe.
4. Metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych
- przestrzeganie ustalonego rytmu dnia funkcjonowania i pracy przedszkola
- powtarzanie pewnych czynności i zachowań higieniczno –zdrowotnych.
5. Metoda organizacji środowiska:
- dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia (m.in. wyposażenie przedszkola i jego stan techniczny, w tym warunki sanitarno higieniczne, prawidłowe oświetlenie i wentylacja, zieleń w pomieszczeniach i w otoczeniu dzieci oraz pomoce dydaktyczne stosowane podczas zajęć z dziećmi),
- zrównoważenie zajęć odbywających się w różnych pozycjach przyjmowanych przez ciało dziecka (siedząca, nie tylko na krzesełku, lecz w dowolnie wybrany sposób, stojąca, leżąca) oraz zabawy i gry ruchowe często przeplatające inne zajęcia, a także stosowanie technik relaksacyjnych,
- wzorce osobowe prezentowane przez kadrę pedagogiczną (przyjazna atmosfera, kultura osobista, pozytywne relacje z dziećmi).
FORMY REALIZACJI:
- indywidualna
- zbiorowa

VI. Treści programowe

TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA
ŚRODKI REALIZACJI ZAMIERZONE CELE/OSIĄGNIĘCIA
1.Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych – codzienne zabiegi higieniczne (mycie rąk, buzi, mycie zębów)
- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia
– opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się
– dostosowanie ubioru do okoliczności, wykonywanych czynności i temperatury otoczenia
– samodzielne i umiejętne wykonywanie czynności higienicznych (wycieranie nosa, korzystanie z toalety)
– kontrolowanie swojego wyglądu (fryzura, czystość ubrania)
– dbałość o czystość zabawek i miejsc do zabawy oraz półki indywidualne)
– zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od pogody – hartowanie organizmu – dziecko rozumie i przestrzega konieczności codziennych zabiegów higienicznych
– dziecko potrafi kulturalnie zjeść posiłek
– dziecko potrafi samodzielnie ubrać się
– dziecko potrafi dostosować ubiór do temperatury otoczenia

– dziecko potrafi prawidłowo wytrzeć nos i korzystać z toalety

– dziecko kontroluje swój wygląd

– dziecko przestrzega porządku i ładu wokół siebie

– dziecko potrafi umiejętnie i świadomie przeciwdziałać zmarznięciu i przegrzaniu oraz chronić skórę przed promieniami słonecznymi
2. Propagowanie zdrowego stylu życia. – prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami (R. Labana, C. Orffa, A. M. Kniessów, W. Sherborne)
– organizowanie zabaw na świeżym powietrzu (plac przedszkolny, park)

– organizowanie zabaw na śniegu jako formy aktywnego wypoczynku (lepienie bałwana)
– przestrzeganie zasady „mówimy umiarkowanym głosem” w trakcie zabaw dowolnych i organizowanych przez nauczycielkę
– słuchanie utworów literackich o wymowie moralnej – nazywanie stanów emocjonalnych, próby uzasadnienia swoich sądów moralnych

- podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,
- uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci,
- zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie,
- przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu, środowisku przedszkolnym.

– dziecko chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie

– dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku

– dziecko potrafi unikać nadmiernego hałasu

– dziecko wie jak wyrażać swoje stany emocjonalne w sposób społecznie akceptowany

3. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo w życiu codziennym.

– poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola, placu zabaw
– bezpieczna droga do przedszkola – poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego, spotkanie z policjantem
– poznanie reguł współżycia w grupie w celu bezpiecznej zabawy z rówieśnikami
– bezpieczne posługiwanie się przyborami codziennego użytku (nożyczki, sztućce)
– rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami „obcymi”
– próby znalezienia wyjścia z określonej trudnej sytuacji, poznanie numerów telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
– kształtowanie czynnej postawy wobec zagrażającego niebezpieczeństwa własnego i innych (szkodliwość żartów w rodzaju: podstawianie nogi, wydawanie ostrych dźwięków w pobliżu ucha, upadek spowodowany odsunięciem krzesła, mocno rozbujana huśtawka itp.)
– wycieczka do Straży Pożarnej – dziecko zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu – dziecko zna podstawowe zasady ruchu drogowego

– dziecko zna reguły współżycia w grupie – dziecko potrafi bezpiecznie dla siebie i innych posługiwać się przyborami

– dziecko wie do kogo zwrócić się o pomoc w razie zgubienia się w tłumie

– dziecko potrafi znaleźć wyjście z określonej trudnej sytuacji

– dziecko wie, że nie wolno robić „głupich żartów”

– dziecko rozumie zakaz zbliżania się do przedmiotów grożących oparzeniem np. kuchenka – dziecko zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw zabawy zapałkami
4. Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu. – lubimy owoce i warzywa – częste spożywanie owoców i warzyw oraz udział w przygotowaniu zdrowych posiłków – czy to co jem jest zawsze dobre dla zdrowia (umiar w jedzeniu słodyczy, chipsów, piciu coca coli, żywienie się w barach szybkiej obsługi)
–rozumienie potrzeby spożywania zdrowych roślin jako źródła witamin w okresie zimy, zielone hodowle w „kąciku przyrody”
– kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się – zjadanie owoców, jogurtów, picie soków owocowych i warzywnych
– rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia człowieka
– przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
● ślizgania się na zamarzniętych zbiornikach wodnych
● kąpania się w miejscach do tego wyznaczonych w obecności ratowników
● zbliżania się do nieznanych zwierząt
● zachowania ostrożności w korzystaniu z chemicznych środków (środki czystości,
– dziecko rozumie potrzebę prawidłowego żywienia (witaminy, składniki mineralne)

– dziecko rozumie potrzebę prawidłowego żywienia (witaminy, składniki mineralne)

– dziecko rozumie konieczność zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy i żywności szkodzącej zdrowiu

– dziecko zna wartości odżywcze nowalijek

– dziecko chętnie zjada zdrowe przekąski

– dziecko wie, że papierosy szkodzą zdrowiu

– dziecko unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu
5. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy - korzystanie z opieki zdrowotnej. – zdawanie sobie sprawy z konieczności zwracania się o pomoc do osób zajmujących się ochroną zdrowia (lekarz, pielęgniarka, dietetyk)
– spotkania z pediatrą, stomatologiem, pielęgniarką – rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej (okresowe badania zdrowia, szczepienia ochronne)
- czytanie bajek zmniejszających lęk przed spotkaniem z lekarzem, dentystą, zastrzykiem itp
– poznanie przyczyn wybranych chorób i możliwości chronienia się przed zarażeniem
● przyswajanie nawyku zasłaniania nosa i ust podczas kichania i kaszlu
● nie korzystanie z przedmiotów osobistego użytku należących do innych
● nie stykanie się bezpośrednio z osobą zaraźliwie chorą – rozumienie szkodliwości niewłaściwego zachowania się, „głupiej zabawy” – umieszczanie obcych ciał w ustach, w nosie, w uszach
– rozumienie znaczenia uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia człowieka (regularne odżywianie się, przestrzeganie niezbędnych dla organizmu godzin snu, codzienny ruch na
– dziecko wie do kogo powinno się zwrócić w razie kłopotów ze zdrowiem

– dziecko rozumie konieczność opanowywania lęku przed zabiegami leczniczymi
– dziecko wie jak chronić swój organizm przed chorobą

– dziecko zdaje sobie sprawę ze szkodliwości złego zachowania

– dziecko wie jak powinien wyglądać prawidłowy dla zdrowia rozkład dnia
świeżym powietrzu)

VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY:
Po realizacji programu zdrowotnego dzieci będą:
- świadome, jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie,
- rozumiały potrzebę spożywania warzyw i owoców,
- unikały zagrożeń wynikających z przebywania na podwórku, na ulicy, w domu, w przedszkolu,
- przestrzegały zasad higieny,
- znały numery alarmowe: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie, 112 – wspólny numer z telefonu komórkowego.

VIII. EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja programu będzie przeprowadzona pod koniec I półrocza roku szkolnego 2018/2019.
Narzędzia służące ewaluacji to:
- ankieta ewaluacyjna,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami,
- obserwacje postaw zachowań dzieci, analiza kart pracy, wytwory dzieci,
- stworzenie wspólnie z dziećmi norm postępowania w grupie,
- spotkania ze stomatologiem, pielęgniarką.
Po zrealizowaniu programu zdrowotnego dokonamy sprawdzianu umiejętności, wiadomości dzieci, jaką zdobyły w trakcie prowadzonych zajęć w ramach programu. Ewaluacji będziemy dokonywać bezpośrednio poprzez rozmowy z dziećmi na temat wychowania zdrowotnego, a także będziemy obserwować dzieci w trakcie prowadzonych zajęć. Pod uwagę weźmiemy nie tylko wiedzę przedszkolaków, ale i zwrócimy uwagę na ich zaangażowanie, aktywność i chęć do współpracy.
Metodą ewaluacji będą też liczne konkursy, zagadki, quizy, zawody, wykonywanie wspólnych plakatów, które sprawdzą i skontrolują wiedzę dzieci z zakresu wychowania zdrowotnego. Ewaluacja obejmie również rodziców dla których skonstruowaliśmy specjalną ankietę dotyczącą zdrowego stylu życia przedszkolaków oraz wyrobienia wśród nich prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ankieta dla rodziców
2. Scenariusze zajęć o tematyce prozdrowotnej

LITERATURA:
Z. Bartkowiak - "Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu" WSiP Warszawa 1978.
Z. Bartkowiak - "Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania" WsiP Warszawa 1980.
Z. Bartkowiak - "Higiena dzieci w wieku przedszkolnym" WSiP Warszawa 1974.
M. Blaxter - "Zdrowie" Wydawnictwo Sic! Warszawa 2009.
M. Demel - "Pedagogika Zdrowia" WSiP Warszawa 1980.
M. Demel - "O wychowaniu zdrowotnym" Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1968.
I. Głowacka - " Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych" Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1981.
A. Landy - "Higiena w przedszkolu" Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1962.
A. Jaczewski, Z. Korczak, A. Popielarska - "Rozwój i zdrowie ucznia" WSiP Warszawa 1985.
I. Heszen, H. Sęk – "Psychologia Zdrowia" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.
M. Skokowska – Rudolf - "Higiena dziecka w wieku przedszkolnym" WSiP Warszawa 1975.
B. Wojnarowska - "Edukacja Zdrowotna – podręcznik akademicki" PWN Warszawa 2007.

http://zdrowyprzedszkolak.pl
http://www.akademia-aquafresh.pl/
http://przyjacielenatury.pl/

Opracowała
Kamila Wawer

ANKIETA DLA RODZICÓW DO PROGRAMU
,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Szanowni państwo! Celem niniejszej ankiety jest zbadanie poziomu państwa wiedzy na temat zdrowego trybu życia i racjonalnego odżywiania Waszego dziecka. Ankieta jest anonimowa, więc prosimy o rzetelne jej wypełnienie.
Bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety zaznaczając znakiem x pola, które według państwa najbardziej pasują do Waszego dziecka.

WIEK DZIECKA:.....................

1. Jaki jest ulubiony owoc dziecka?

........................................

2. Jakie jest ulubione warzywo dziecka?

........................................

3. Czy dziecko chętnie zjada surówki i zupy?
- tak - nie

4. Ile posiłków dziecko zjada w ciągu dnia?
- jeden - dwa - trzy - cztery - pięć i więcej

5. Czy dziecko codziennie je słodycze?
- tak - nie

6. Jaki jest ulubiony słodycz dziecka, po który sięga najczęściej?

........................................

7. Czy dziecko je śniadania w domu?
- nie je - rzadko - często - zawsze

8. Jaka jest ulubiona przekąska dziecka między posiłkami?
- owoce - słodycze - kanapki - chipsy - jogurty

9. Jak często dziecko je owoce i warzywa?
- codziennie - czasami - sporadycznie - w ogóle

10. Jaka jest ulubiona potrawa dziecka?

........................................

11. Czy dziecko chętnie jada nabiał: mleko, sery białe, kefiry, jogurty?
- tak - nie

12. Czy dziecko często choruje, łapie przeziębienia?
- tak - nie

13. Czy dziecko przed pójściem do przedszkola wykonuje poranną toaletę ( myje zęby, buzię, czesze się)?
- tak - nie

14. Dziecko kąpie się:
- codziennie - raz w tygodniu - dwa razy w tygodniu - trzy i cztery razy w tygodniu

15. O której godzinie dziecko kładzie się spać?

........................................

16. Ile godzin dziennie dziecko spędza przed telewizorem lub komputerem?
- 0,5 h - 1 h - 2 h - 3 h i więcej

17. Czy dziecko codziennie wychodzi na spacery?
- rzadko - czasami - nigdy - zawsze

18. Czy dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych w przedszkolu i poza przedszkolem?
- tak, np.....................
- nie

19. Czy dziecko aktywnie uczestniczy we wszystkich formach aktywności ruchowej w przedszkolu i poza nim?
- tak - nie

20. Czy przekazują państwo swojemu dziecku wiedzę na temat zdrowego odżywiania?
- tak - nie - okazjonalnie

21. Czy prowadzicie państwo aktywny tryb życia (uprawianie sportu, aerobic, systematyczna jazda na rowerze, spacery)?
- tak - nie - okazjonalnie

22. Czy nauczyciele w przedszkolu przekazują dużo informacji o zdrowym odżywianiu i zdrowym trybie życia?
- tak - nie - okazjonalnie - systematycznie

Dziękujemy za poświęcony czas :)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.