X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39415
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Marta Fabiś
Nauczyciel języka angielskiego
w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OKRES STAŻU: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI, UWAGI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego. IX 2016
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły.

Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela.

Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentów szkoły. Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja szkolna.

okres stażu
3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu zawodowego. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy.

Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego. Niezbędne dokumenty.

Zaświadczenia, dokumenty, scenariusze i inne

Okres stażu
4. Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego. Okresowe sprawozdania z dotychczasowej realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie półroczne.

Sprawozdanie 2 razy / rok

maj 2019r.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli. Zaświadczenia, świadectwa.

Listy obecności, protokoły.

Okres stażu
2. Udział w pracach szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i zadań z tych funkcji wynikających. Współpraca z rodzicami (konsultacje, zebrania).

Przygotowanie zadań do egzaminów poprawkowych.

Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych.

Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka szkolnej Komisji Egzaminacyjnej.

Udział w pracach zespołów powołanych przez dyrektora.

Notatki

okres stażu
3. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego. Praca indywidualna z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów międzyszkolnych, ogólnopolskich.

Organizowanie konkursów szkolnych promujących zwyczaje i kulturę anglosaską oraz gramatykę języka angielskiego (Spelling bee).

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego oraz konsultacyjno – wyrównawczych.

Organizacja Dnia Języków Obcych.

Artykuły do szkolnej gazetki KOR-WIEŚCI.

Przeprowadzić lekcję wychowawczą na temat: „Czy warto uczyć się języków obcych”? Zaświadczenia, dyplomy

Regulaminy, protokoły

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Scenariusz, zdjęcia

Artykuły, gazetka

Scenariusz

Okres stażu

Okres stażu
4. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego. Przeprowadzenie testu diagnozującego poziom znajomości języka angielskiego w klasach I.

Przeprowadzenie badania wyników znajomości języka na początek i koniec każdego z semestrów w klasach I, II i III.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych próbnych i końcowych.

Modyfikacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. Wyniki, testy

Wyniki, testy

Analiza

PSO

Okres stażu
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Powiększenie zaplecza środków dydaktycznych.

Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu językowego.

Studiowanie literatury fachowej, czasopism, publikacji internetowych dla nauczycieli w celu poszukiwania nowatorskich form pracy i nowych rozwiązań edukacyjnych.

Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania, organizacja lekcji z ich wykorzystaniem. Materiały, pomoce dydaktyczne
Protokoły

Listy tytułów, adresów portali internetowych

Notatki

Okres stażu
6. Opieka nad Samorządem Uczniowskim Organizowanie i koordynowanie pracy RSU

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych.

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego.

Opieka nad Pocztem Sztandarowym. Protokoły, sprawozdania

Scenariusze

Zaświadczenia

Okres stażu
7. Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury. Organizowanie lub współorganizowanie wyjść dydaktyczno – wychowawczych do kina, teatru, muzeum.

Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek krajoznawczych i integracyjnych.

Karty wycieczek

Okres stażu
8. Opieka nad pracownią języków obcych. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

Opieka nad sprzętem i wyposażeniem pracowni językowej.

Gazetka o tematyce kulturowej (tradycje i kultura krajów anglojęzycznych) – wspólnie z uczniami. Pomoce, materiały

Zaświadczenie dyrektora

Zdjęcia

Okres stażu
9. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ukończenie 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Filologia Hiszpańska.

Ukończenie studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą. Dyplom

Zaświadczenie Czerwiec 2018r.

Czerwiec 2019r.
10. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej. Kontakty z rodzicami dotyczące zachowania i postępów w nauce

Poszerzony plan pracy wychowawczej o sugestie rodziców.

Ankieta dla rodziców klasy III – ocena współpracy z wychowawcą.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Lista obecności

Plan wychowawczy

Ankieta, wyniki

Wnioski, notatka

Okres stażu

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjno – komunikacyjnej.

1. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w organizowaniu warsztatu pracy. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera, urządzeń wielofunkcyjnych i Internetu.

Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych oraz prowadzenia dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.

Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych.

Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych, programów edukacyjnych (np. duolingo, lerni), słowników.

Projekty: wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości szkolne.

Notatki

Adresy stron

Dyplomy, wzory zaproszeń

Okres stażu
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Wykorzystanie prezentacji multimedialnych dla uatrakcyjnienia lekcji.

Przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych do nauki języka angielskiego. Notatki

Adresy stron Na bieżąco
3. Wykorzystanie poczty elektronicznej, urządzeń komunikacyjnych i innych rozwiązań technologicznych w codziennej pracy. Kontakt mailowy z nauczycielami, wydawnictwami i innymi instytucjami.

Wykorzystanie poczty elektronicznej w kontaktach z uczniami (zadania domowe, projekty).

Korzystanie z rzutnika, CD, DVD na lekcjach języka angielskiego oraz wychowawczych.

Prowadzenie dziennika elektronicznego ( w tym także wprowadzanie zastępstw za nauczycieli).

Komputerowe opracowanie dokumentacji ze stażu.

Współpraca z nauczycielem odpowiedzialnym za szkolną stronę internetową.

Udział w kursach online.

Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.

Scenariusze

Zaświadczenie

Dokumentacja

Relacje z wydarzeń

Zaświadczenie

Adres strony

Na bieżąco

§8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych.

Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Udostępnianie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych oraz konsultowanie i wymiana opinii z innymi nauczycielami na forach i portalach edukacyjnych. Scenariusze zajęć

Arkusze hospitacji, notatki własne

Zaświadczenia, publikacje, adresy stron www W miarę możliwości

2. Aktywna praca w zespole przedmiotowym. Udział w pracy zespołu językowego – analiza wyników testów diagnostycznych, egzaminów, modyfikacja PSO. Protokoły Okres stażu
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, zawarcie kontraktu, konsultacje, obserwacje. Dokumentacja, projekt oceny Rok szkolny 2016/2017
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Współorganizowanie uroczystości, tworzenie scenariuszy. Scenariusze Okres stażu
5. Udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Współpraca, wymiana doświadczeń z nauczycielami.

Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych i ich eliminowanie. Notatki, protokoły Okres stażu/ wg potrzeb

§8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, eksperta Komisji Kwalifikacyjnej lub Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Sprawdzanie prac gimnazjalnych z języka angielskiego. Zaświadczenie Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych Organizacja Dnia Międzynarodowego, Otrzęsin oraz innych uroczystości zgodnie z kalendarzem szkolnym. Scenariusze, zdjęcia Corocznie
2. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów Organizacja lub współorganizacja wyjazdu do kina / teatru. Karta wycieczki Okres stażu
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zaspokajających potrzeby uczniów. Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce.

Prowadzenie koła plastycznego ze scrapbooking’u Dziennik zajęć pozalekcyjnych Okres stażu
4. Realizacja projektu w ramach programu eTwinning Nawiązanie współpracy ze szkołami z innych państw.

Realizacja projektu językowego

Promocja szkoły w środowisku międzynarodowym. Notatki

Projekty, zdjęcia
Okres stażu / wg potrzeb
5. Działalność Rady Samorządu Uczniowskiego Organizowanie i koordynowanie akcji charytatywnych.

Promowanie czytelnictwa – wdrożenie akcji „Gimnazjaliści czytają najmłodszym”

Przygotowanie uroczystości szkolnych.

Przygotowanie kartek okolicznościowych.

Zachęcanie uczniów do większej samorządności i podejmowania inicjatyw. Sprawozdania, zdjęcia, notatki Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie języków obcych. Tytuł licencjata – ukończenie kierunku Filologia hiszpańska w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Dyplom maj 2018r.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z organem prowadzącym – Urzędem Gminy Pełnienie funkcji członka komisji do dofinansowania kształcenia nauczycieli. Zaświadczenie Okres stażu
2. Współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Przestrzeganie zaleceń PPP w pracy z uczniem mającym trudności w nauce.

Współpraca ze szkolnym doradcą zawodowym.

Kierowanie uczniów na badania we współpracy z pedagogiem. Notatki Wg potrzeb
3. Współpraca z wydawnictwami językowymi. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa anglojęzyczne. Zaświadczenia Okres stażu
4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Organizacja akcji charytatywnych – pomoc konkretnym dzieciom. Zaświadczenie Wg potrzeb
5. Współpraca z Kuratorem Sądowym Stały kontakt z Kuratorem Sądowym w sprawach uczniów objętych nadzorem (wydawanie opinii, udzielanie informacji o ocenach i zachowaniu). Opinie Wg potrzeb
6. Współpraca z rodzicami. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (zebrania, konsultacje, rozmowy telefoniczne).

Zachęcanie do pomocy w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych. Listy obecności, notatki Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub edukacyjnych. Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami i nauczycielami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.

Indywidualne rozmowy z uczniami.

Analiza środowiska szkolnego.

Zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej. Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Okres stażu
2. Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów. Uwzględnienie w tematyce lekcji wychowawczej problemów społecznych i cywilizacyjnych. Wpis do dziennika Okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może ulec zmianie.

Podpis stażysty: Zatwierdzam do realizacji:
Data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.