X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39384
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin
1. Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego oraz dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego, w miarę możliwości udział w szkoleniach dotyczących tej kwestii.
• Napisanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz jego publikacja, przedłożenie go wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu dyrekcji szkoły.
• Gromadzenie dokumentacji (zaświadczenia, świadectwa, scenariusze zajęć itp.)
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. VIII-IX 2016 r.
okres stażu

IX 2016 r.

okres stażu
V 2019 r.
VI 2019 r.
2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu.
• Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. IX 2016
okres stażu

III-V 2019 r.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności • Rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu Nauczania Plastyki i Techniki.
• Udział w pozaszkolnych szkoleniach i kursach udoskonalających.
• Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań. okres stażu

4. Właściwa organizacja pracy oraz tworzenie własnego warsztatu pracy. • Studiowanie literatury pedagogicznej oraz śledzenie oświatowych portali internetowych.
• Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej.
• Sporządzanie oraz gromadzenie scenariuszy zajęć. okres stażu

5. Współpraca z organami pracy szkoły. • Udział w pracach zespołu przygotowującego Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy.
• Udział w pracach zespołu ds. Zmian w Statucie szkoły i WSO.
• Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, współpraca z nauczycielami.
• Realizacja zadań Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego.
• Pełnienie funkcji stałego protokolanta Rad Pedagogicznych. IX 2016 r.
okres stażu

6. Ewaluacja podejmowanych działań. • Przeprowadzenie ankiet wśród wychowanków i ich rodziców dotyczących oceny skuteczności działań podejmowanych w pracy z dziećmi. II-V 2019 r.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin
1. Poznanie środowiska uczniowskiego • Przeprowadzenie wśród wychowanków ankiety kreatywnej w celu poznania ich zainteresowań.
• Obserwowanie uczniów, analiza ich możliwości, rozmowy indywidualne.
• Obserwacja wychowanków w relacjach z rówieśnikami.
• Przeprowadzenie zajęć na temat poczucia własnej wartości, samoakceptacji oraz prawidłowych relacji z rówieśnikami i rodzicami.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, kontakty z rodzicami. X 2017 r.

okres stażu

IV 2017, 2018 i 2019 r.
okres stażu
2. Nawiązanie kontaktów z rodzicami uczniów. • Zachęcanie rodziców do współorganizacji oraz udziału w imprezach współorganizowanych przez zespół klasowy. okres stażu
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce.
• Pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów z zakresu nauczania plastyki i techniki.
• Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu (marsze na orientację, gry miejskie).
• Motywowanie do czynnego udziału w życiu szkoły, pomoc w rozwijaniu kontaktów interpersonalnych.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. okres stażu

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień . • Zainteresowanie uczniów tematyką regionalną, współorganizacja wycieczek promujących Kociewie, „Międzynarodowego Dnia Kociewia” oraz kółka regionalnego.
• Opracowanie tematyki i celów zajęć. okres stażu
5. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
• Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.
• Organizowanie imprez okolicznościowych (np. Andrzejki itp.)
• Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy, Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Samorządowym Przedszkolem Publicznym.
• Utworzenie drużyny harcerskiej działającej przy szkole należącej do Hufca ZHP Czarna Woda. wg kalendarza akcji

wg kalendarza
okres stażu

IX-X 2018 r.
6. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia społeczne i cywilizacyjne. • Urządzenie pogadanki z wychowankami na temat przemocy w szkole i poza nią.
• Zainteresowanie uczniów tematem efektu cieplarnianego oraz wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przedstawienie jej szerszemu gronu. X 2016, 2017 i 2018 r.
VI 2018 r.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. • Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera.
• Przygotowywanie plakatów okolicznościowych, dyplomów, zaproszeń, podziękowań itp.
• Uatrakcyjnianie zajęć poprzez pokazanie uczniom, że komputer, nie służy tylko do gier, ale jest także ważnym źródłem wiedzy.
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych o różnej tematyce z wykorzystaniem portalu do ich tworzenia- prezi.com.
• Prowadzenie zajęć przy pomocy technologii multimedialnej. okres stażu
2. Korzystanie z edukacyjnych portali internetowych. • Umieszczanie w internecie publikacji dotyczących własnego rozwoju zawodowego.
• Wykorzystywanie internetu jako źródła wiedzy o prawie oświatowym.
• Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych, takich jak: edux.pl, profesor.pl, scholaris.pl, ceo.org.pl, eduinfo.pl, interklasa.pl i innych. okres stażu

3. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie. • Prowadzenie cyklu zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni, zapoznanie wychowanków z pojęciem cyberprzemocy. II-III 2017 i 2018 r.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin
1. Rozwijanie własnych kompetencji z zakresu pedagogiki i psychologii, • Udział w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki.
• Poszerzanie swojej wiedzy poprzez lekturę literatury fachowej.
• Sporządzanie notatek z przeczytanych pozycji. okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą na temat praw dzieci. • Analiza Konwencji o Prawach Dziecka, ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 72 Konstytucji RP.
• Przeprowadzenie cyklu zajęć o prawach dziecka w Polsce oraz innych krajach z przykładami łamania praw dziecka. IX-X 2016 r.

V-VI 2017 r.
3. Umiejętne rozwiązywanie trudności wychowawczych wśród wychowanków. • Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków, u których zaobserwowano trudności wychowawcze.
• Rozmowy z nauczycielami, a także pedagogiem szkolnym celem uniknięcia zaobserwowanych trudności wychowawczych.
• Zastosowanie odpowiednich metod wychowawczych w pracy z dzieckiem. okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin
1. Analiza dokumentacji szkolnej, Karty Nauczyciela oraz innych przepisów prawa oświatowego. • Analiza
o Karty Nauczyciela;
o Ustawy o Systemie Oświaty;
o Statutu Szkoły;
o Szkolnego Programu Wychowawczego;
o Szkolnego Programu Profilaktycznego;
o regulaminów wewnątrzszkolnych. IX 2016 r.
2. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych. • Organizowanie wyjść oraz form aktywnego wypoczynku oraz odpowiednie sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie tych wyjść.
• Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej wyjść wychowanków poza teren szkoły oraz innych imprez, w których będą oni brali czynny udział. okres stażu

Proszę o zgodę na dokonywanie poprawek w trakcie realizacji stażu.
Zatwierdzam do realizacji:

........................................
data i podpis dyrektora Plan sporządziła: mgr Malwina Sikora

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.