X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39219
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki,
b) poza placówką,
c) samokształcenie.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Współpraca z rodzicami.

§ 7. ust1. pkt1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych:
- Dzień przedszkolaka
- Dzień Pluszowego Misia
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
Organizowanie konkursów wewnątrz grupowych

2,Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych
Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dostosowywanie treści i metod kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Analizowanie dokumentacji dzieci, zbieranie wiadomości o dzieciach od innych nauczycieli.

Spotkanie z rodzicami/opiekunami,

Spotkania z wychowawcami grupy celem ustalenia kierunków pracy z dzieckiem; dalsza współpraca z nauczycielami
Zgłaszanie pedagogowi szkolnemu trudności w pracy z dzieckiem; wspólne znalezienie optymalnej dla dziecka metody wspomagania.

Aktywizowanie dziecka do pracy na zajęciach – wspomaganie, a nie praca za dziecko

Sporządzanie notatek o pracy z dzieckiem i gromadzenie ich w zeszycie celem modyfikowania i polepszania pracy nauczyciela wspomagającego.

Diagnozowanie specyficznych trudności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i opracowywanie planów wspomagania i kompensowania
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
Prowadzenie gimnastyki na świeżym powietrzu
Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas imprez i wyjść poza teren szkoły
Dbanie o artystyczny wygląd szkoły
Promowanie proekologicznych zachowań u dzieci ( Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, wystawa prac „Nieużytek to pożytek)
Udział w programie: „Czyste powietrze wokół nas”

Współpraca z rodzicami
Organizowanie zebrań grupowych

Promowanie akcji: "Cała Polska czyta dzieciom"

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców

Włączanie rodziców do aktywnego udziału w całokształcie pracy szkoły

§7 ust. 1 pkt2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestnictwo w :
- radach szkoleniowych
-kursach
-warsztatach
- wewnątrz szkoły pracach zespołowych

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz dekoracji

Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, nowości wydawniczych

Odwiedzanie stron internetowych

Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej np:
- metoda ruchu wg W. Sherborne
- bajkoterapia
§ 7. ust 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
-Karta Nauczyciela,
-Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
§ 7. ust .2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela oraz inne dostępne materiały, śledzenie stron internetowych
Współpraca z opiekunem stażu
Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.

Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.

Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Współpraca z dyrektorem
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)

Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

Publikacja własnych prac
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli)

§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwoju ucznia, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Poznanie sytuacji wychowanków
-obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców
Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
-policja
-straż pożarna
-park
-cmentarz...
Zorganizowanie wycieczki do Parku Dinozaurów

Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
Przygotowanie dzieci do konkursów

§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzysta­nia w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń
Opracowanie dokumentacji Planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego
Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami

Umieszczenie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronie internetowych portali dla nauczycieli
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (Telewizor, radio, DVD)

§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i oligofrenopedagogiki
Udział w :
- konferencjach
- warsztatach
- szkoleniach
Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej
Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie
Pedagogizacja rodziców
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem

Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi

Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

§ 7. ust 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (przedszkola), w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole
Analiza dokumentacji szkolnej:
-statutu szkoły
-obowiązujących regulaminów

Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę szkołę

Zorganizowanie spotkania z policjantem ruchu drogowego w celu poznania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kontrola pojazdów przed wyjazdami dzieci na wycieczki autokarowe

Udział w pokazach organizowanych przez strażaków

Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych
Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.