X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3919
Przesłano:
Dział: Artykuły

Wykorzystanie technologii informatycznej i komunikacyjnej przez nauczyciela

Działania:
1. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, itp.
2. Wykorzystanie Internetu w życiu i w pracy.
3. Opracowanie prezentacji komputerowych.
4. Prowadzenie strony internetowej szkoły.
5. Wykonywanie prac z użyciem technologii informacyjnej na potrzeby szkoły.
6. Prowadzenie społecznie kółka informatycznego.
7. Szkolenie nauczycieli z zakresu „Podstaw obsługi komputera”.

Ad.1
W celu pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informatycznej ukończyłam studia podyplomowe z informatyki. Ponadto wzięłam udział w takich szkoleniach jak:
- szkolenie „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia”,
- konferencja metodyczna „Technologia informacyjna i konstruktywizm w uczeniu się i nauczaniu – na podstawie doświadczeń Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”,
- kurs „Administrator szkolnej pracowni internetowej – cz.1”, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w ramach programu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”,
- kurs „Administrator szkolnej pracowni internetowej – cz.2”, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w ramach programu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”,

Efekty:
- wzbogacenie warsztatu i metod pracy,
- pogłębienie swoich zainteresowań,
- uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- nawiązanie nowych kontaktów i wymiana cennych doświadczeń z nauczycielami kursów,
- zdobycie umiejętności i wiadomości merytorycznych, które wykorzystuję na co dzień w administrowaniu szkolnej pracowni komputerowej,

Ad.2
W celu aktualizowania swojej wiedzy, zdobywania nowych wiadomości systematycznie korzystałam z Internetu. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym, wyszukiwałam nowości wydawnicze oraz recenzje zamieszczone na stronach internetowych wydawnictw. Korzystałam z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy. Wyszukiwałam interesujących publikacji nauczycieli w takich portalach edukacyjnych jak: www.edusek.pl, www.eduforum.pl, www.profesor.pl, www.ko.rzeszow.pl, www.menis.pl, www.literka.pl. Ponadto kontaktowałam się poprzez pocztę elektroniczną z nauczycielami różnych przedmiotów, wymieniając swoje poglądy i spostrzeżenia dotyczące pracy w szkole. Utworzyłam i prowadzę stronę internetową naszej szkoły (www.gorzejowa.cba). Współpracowałam za pomocą sieci w projekcie TEG. Pozyskiwałam także klucze pytań i odpowiedzi do konkursów interdyscyplinarnych, jak również przesyłałam drogą elektroniczną wyniki zakończonych konkursów. Korzystam z portalu E – doradztwo. Za pomocą platformy edukacyjne przystąpiłam do konkursu matematycznego.

Efekty:
- lepsza kontrola nad zdobywaną wiedzą,
- zwiększenie efektywności nauczania,
- zwiększenie efektywności procesu samokształcenia,
- wyrównanie szans w dostępie do informacji,
- poznanie zasad wyszukiwania, zbierania, przetwarzania, prezentowania informacji,
- prowadzenie dyskusji, negocjacji, konsultacji poprzez pocztę elektroniczną lub inne

Ad.3
W okresie stażu opracowywałam dla uczniów i nauczycieli prezentacje multimedialne wykonane w programie Power Point . Są one bowiem doskonałym sposobem na przekazanie informacji. Dodatkowe materiały w postaci multimediów wzbogacają prowadzenie lekcji, wystąpień. Obraz połączony z dźwiękiem nie tylko czynią je ciekawszym ale również pozwalają odbiorcom zapamiętać więcej z danego tematu. Dla uczniów wykonałam i wykorzystałam na lekcjach prezentacje z zakresu:
- pół figur płaskich,
- jednostek długości, masy, pola i objętości,
- klasyfikacji czworokątów,
- własności kwadratów,
- graficznej interpretacji ułamka zwykłego,
- sposobów przedstawiania informacji,
- elementów zestawu komputerowego,
- zagrożeń wynikających ze stosowania Internetu,
- regulaminu pracowni komputerowej,
- praw człowieka,
- celów milenijnych ( „Edukacja rozwojowa – pomagamy uczyć),

Efekty:
- pogłębienie moich (odbiorców slajdów) zainteresowań związanych ze światem techniki,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- wzbogacenie lekcji o dodatkowe materiały w postaci multimediów,
- ułatwienie zapamiętywania ważnych informacji,


Ad.5
Komputer jest dla mnie jedną z ciekawszych pomocy dydaktycznych dających ogromne możliwości. Wykorzystując technologię komputerową projektowałam i wykonywałam:
1. Gazetki matematyczne z zakresu: pól figur płaskich, klasyfikacji czworokątów, klasyfikacji trójkątów ze względu na boki i kąty, rodzajów i własności kątów, brył przestrzennych, własności graniastosłupów i ostrosłupów, działań na liczbach naturalnych, kolejności wykonywania działań, jednostek długości i masy, jednostek pola i objętości, cech podzielności liczb naturalnych, skali, własności kwadratu, ułamku zwykłego
2. Gazetki informatyczne z zakresu: pracy w środowisku Windows, bezpiecznej pracy z komputerem, budowy i elementów składowych zestawu komputerowego, edytora grafiki, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, zagrożeń wynikających ze stosowania komputera,
3. Gazetki okolicznościowe dla swojej klasy,
4. Zaproszenia,
5. Dyplomy,
6. Podziękowania,
7. Karty pracy dla uczniów,
8. Scenariusze zajęć uroczystości i imprez szkolnych,
9. Ankiety ewaluacyjne i sprawozdania,
10. Testy, sprawdziany, kartkówki, krzyżówki matematyczne, rebusy, zadania do pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce,
11. Kartki świąteczne,
12. Prezentacje multimedialne,
13. Tabele do zestawienia średniej ocen uzyskanych przez uczniów po I i II semestrze.
14. Różne dokumenty szkolne oraz materiały do pracy zawodowej.

Efekty:
- podniesienie efektywności i jakości mojej pracy,
- promocja szkoły,
- ułatwienie i wzbogacenie warsztatu mojej pracy,
- wzrost zainteresowania ze strony uczniów np. prezentacje multimedialne, rebusy, krzyżówki, itp.

Ad.6
W trakcie stażu dla uczniów klas V-VI prowadziłam społecznie kółko informatyczne w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem spotkań z uczniami było rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną; pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie; kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją dysków, drukarką, modemem, skanerem); kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów; rozwijanie zdolności intelektualnych młodzieży;
zaproponowanie środowiskom dysfunkcyjnym alternatywnej formy spędzania wolnego czasu; zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Efekty:
- uczniowie pogłębili swoje wiadomości, umiejętności i zainteresowania informacyjne, dostrzegli korzyści i zagrożenia związane z rozwojem techniki komputerowej,
- miła i owocna współpraca nauczyciela prowadzącego zajęcia i uczniów,

Ad.7
W II semestrze roku szkolnego 2005/2006 przeprowadziłam 20-to godzinny kurs w ramach WDN „Podstawy obsługi komputera” dla nauczycieli naszej szkoły. Kurs ten był okazją, aby podzielić się z innymi nauczycielami wiadomościami i umiejętnościami nabytymi w czasie studiów podyplomowych „Informatyka w kształceniu”. Celem kursu było zapewnienie uczestnikom korzystania z urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz przygotowanie do życia w środowisku informacyjnym. Ponadto chciałam zachęcić nauczycieli do samodzielnego zdobywania umiejętności wynikających z coraz większych możliwości zastosowania komputerów, w tym do rozwiązywania problemów zawodowych. Na zajęciach zostały przekazane następujące wiadomości: rola i narzędzia informatyki, zasady pracy w środowisku Windows, wykonywanie rysunków w edytorze grafiki, ochrona i porządkowanie informacji na dysku, praca z edytorem tekstu, metody wykonywania obliczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, źródła informacji i metody ich przetwarzania.

Efekty:
- zapoznanie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu „Podstaw obsługi komputera”,
- dobry kontakt z nauczycielami naszej szkoły,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.